VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas info@vic.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos      Kontaktai
Apie Įmonę » VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatai

TVIRTINU
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministrė

Virginija Baltraitienė
2015 m. birželio 30 d.
 

VALSTYBĖS ĮMONĖS
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO
ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Įmonė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Sutrumpintas Įmonės pavadinimas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.
2. Įmonė yra įsteigta iš valstybės turto ir nuosavybės teise priklauso valstybei (toliau – savininkas), o jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.
3. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija).
4. Įmonės teisinė forma yra valstybės įmonė.
5. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu (toliau – Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais ir laikosi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ (toliau – Skaidrumo gairės), ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatų.
6. Įmonė turi antspaudą su pavadinimu „Lietuvos Respublika. Vilnius. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ ir jį naudoja.
7. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
8. Įmonės veiklos laikotarpis yra neribotas.
9. Įmonės buveinės adresas V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, Lietuvos Respublika.
10. Įmonės interneto svetainė www.vic.lt.

II SKYRIUS
ĮMONĖS TIKSLAI IR VEIKLOS POBŪDIS

11. Pagrindiniai Įmonės veiklos tikslai – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti valstybės politiką žemės ūkio informacinės sistemos (ministerijos reguliavimo srities registrų, informacinių sistemų ir jų duomenų bazių visuma) srityje, siekti, kad žemės ūkio paskirties registrai ir informacinės sistemos efektyviai funkcionuotų, ir kaupti, apdoroti bei teikti operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, kitiems duomenų gavėjams, bei siekti pelningos veiklos.
12. Įmonės veiklos sritys ir rūšys:
12.1. Administruoja:
12.1.1. Ūkinių gyvūnų registrą;
12.1.2. Gyvūnų augintinių registrą;
12.1.3. Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registrą;
12.1.4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą;
12.1.5. Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registrą;
12.1.6. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą;
12.1.7. Lietuvos Respublikos fitosanitarinį registrą;
12.1.8. Galvijų veislininkystės informacinę sistemą;
12.1.9. Mėsinių galvijų apskaitos informacinę sistemą;
12.1.10. Arklių veislininkystės informacinę sistemą;
12.1.11. Kiaulių veislininkystės informacinę sistemą;
12.1.12. Avių veislininkystės informacinę sistemą;
12.1.13. Ožkų veislininkystės informacinę sistemą;
12.1.14. Paraiškų priėmimo informacinę sistemą;
12.1.15. Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinę sistemą;
12.1.16. Tiesioginių išmokų už pieną informacinę sistemą;
12.1.17. Pieno apskaitos informacinę sistemą;
12.1.18. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinę sistemą;
12.1.19. Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacijos sistemą;
12.1.20. Ekologiškų ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sektorių duomenų administravimo informacinę sistemą;
12.1.21. Augalų genčių ir rūšių veislių ūkinio vertingumo tyrimo duomenų informacinę sistemą.
12.2. Kuria, diegia, plėtoja 12.1 papunktyje nurodytus registrus ir informacines sistemas, užtikrina jų informacijos saugą ir funkcionavimą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia jų duomenis gavėjams ir vykdo kitas teisės aktais pavestas su nurodytais registrais ir informacinėmis sistemomis susijusias funkcijas;
12.3. spausdina ir išduoda galvijų ir arklių pasus;
12.4. administruoja duomenis paramai už ūkinius gyvūnus ir pieną gauti;
12.5. kasmet leidžia Kontroliuojamų karvių bandų produktyvumo apyskaitas;
12.6. ministerijos pavedimu leidžia informacinį leidinį „Lietuvoje veisiami arkliai ir jų įvertinimai“;
12.7. kasmet, vadovaudamasi Oficialiosios statistikos darbų programa ir Europos statistikos praktikos kodekso reikalavimais, atlieka nustatytus statistinius tyrimus;
12.8. rengia ir teikia statistines ataskaitas Europos Komisijai, Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) ir kitoms Europos Sąjungos institucijoms;
12.9. teikia statistinius duomenis ir informaciją Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms;
12.10. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka duomenų teikėjų teikiamų statistinių duomenų inspektavimą;
12.11. analizuoja ir prognozuoja žemės ūkio ir maisto produktų kainas vidaus ir užsienio rinkose;
12.12. rengia ir leidžia spausdintą ir elektroninį dvisavaitinį oficialų informacinį statistinį leidinį „Agro RINKA“ ir elektroninį pusmečio informacinį statistinį leidinį „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“;
12.13. skelbia aktualią viešai skelbiamą statistinę informaciją interneto svetainėse www.vic.lt, www.produktukainos.lt ir oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/; administruoja interneto svetainę www.produktukainos.lt;
12.14. registruoja pieno supirkėjus ir panaikina jų registraciją; Įmonės interneto svetainėje skelbia registruotų pieno supirkėjų sąrašą;
12.15. administruoja paraiškas, susijusias su pieno gamintojų organizacijų ir pieno gamintojų organizacijų asociacijų pripažinimu;
12.16. pagal patvirtintus genetinio vertinimo metodus atlieka ūkinių gyvūnų genetinį vertinimą ir duomenų analizę:
12.16.1. teikia genetinio vertinimo pagal selekcionuojamus požymius ataskaitas Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Veislinių bulių vertinimo komisijos nariams;
12.16.2. paruošia ir teikia genetinio vertinimo rezultatus tarptautinei organizacijai Interbull;
12.16.3. patvirtintus genetinio vertinimo rezultatus ir Interbull pateiktus tarptautinio genetinio vertinimo duomenis skelbia Įmonės interneto svetainėje;
12.16.4. tvarko taikomų modelių pakeitimus ir papildymus ir vykdo kitas su genetiniu vertinimu susijusias funkcijas.
12.17. administruoja Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) procedūras;
12.18. atlieka kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės kokybės kontrolės darbus ir teikia ataskaitą Jungtinių tyrimų centrui prie Europos Komisijos;
12.19. administruoja akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimą; teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos reikalingus šiai funkcijai administruoti duomenis ir informaciją;
12.20. skaičiuoja ir pateikia žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo ar Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registruose, bendrąjį standartinį gamybinį pelną, ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (toliau – EDV), ir produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (toliau – VED); vykdo EDV ir VED perskaičiavimus ir preliminarius EDV ir VED skaičiavimus pagal asmenų prašymus;
12.21. apskaičiuoja ir ministerijai bei savivaldybėms teikia informaciją apie sąlyginį darbuotojų skaičių teisės aktų numatytoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti; apskaičiuoja lėšų poreikį teisės aktų numatytoms valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir teikia ministerijai;
12.22. projektuoja, kuria, diegia ir eksploatuoja žemės ūkio informacinę sistemą ir jos sudedamąsias dalis; teikia ministerijai pasiūlymus dėl šios sistemos naudojimo, tobulinimo ir plėtros;
12.23. pagal savo kompetenciją dalyvauja tarptautiniuose projektuose;
12.24. atlieka kitas teisės aktų pavestas funkcijas.
13. Įmonė vykdo šią veiklą:
13.1. leidybą;
13.2. parengiamąjį spausdinimą;
13.3. individualių programų, informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir jų įforminimą;
13.4. vartotojų poreikių ir problemų analizę ir projektinių užduočių rengimą;
13.5. duomenų apdorojimą;
13.6. duomenų bazių tvarkymą;
13.7. kitų institucijų duomenų bazių ir interneto svetainių techninį aptarnavimą;
13.8. pagal kompetenciją teikia patarimus ir konsultacijas ūkininkams, žemės ūkio įmonėms, asocijuotų struktūrų nariams, kitiems asmenims, gyvenantiems ir vykdantiems ūkinę veiklą kaime, socialiniams partneriams;
13.9. vykdo tiriamuosius darbus ir mokymus, rengia teisinius dokumentus;
13.10. vykdo kitą veiklą, kuri neprieštarauja teisės aktams, o užsiimti veikla, kuriai reikalinga licencija ar leidimas, Įmonė gali tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

III SKYRIUS
ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

14. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per Įmonės vadovą. Įmonė negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per Įmonės savininką ir ministeriją.
15. Įmonei draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve.
16. Savo prievolių įvykdymui užtikrinti Įmonė gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė.
17. Įmonė gali nustatyti savo produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymų nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerija ar kita institucija.
18. Įmonė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
19. Įmonės buveinėje turi būti saugomi dokumentai ir kita informacija apie Įmonės turtą bei veiklą. Įmonės filialų ir atstovybių buveinėse turi būti saugomi dokumentai ir kita informacija apie šiems filialams ir atstovybėms perduotą turtą, taip pat informacija apie jų veiklą.
20. Įmonės veiklos tikslams įgyvendinti turi būti parengta ne trumpesniam nei 4 metų laikotarpiui Įmonės veiklos strategija.
 

IV SKYRIUS
ĮMONĖS VALDYMAS


21. Įmonės organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (ministerija), kolegialus Įmonės valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas (generalinis direktorius).
22. Įmonės vadovas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kad jų asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti Įmonės interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir Įmonės vadovas per 10 dienų privalo apie tai raštu pranešti ministerijai.
23. Įmonės organai privalo veikti Įmonės naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Įmonės įstatais. Įmonės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.
24. Įmonės vadovas ir valdybos nariai, nevykdantys arba netinkamai vykdantys pareigas, nurodytas Civiliniame kodekse, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose, privalo visiškai atlyginti Įmonei padarytą žalą.
 

V SKYRIUS
ĮMONĖS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

25. Ministerijos kompetencija nesiskiria nuo nustatytos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų.
26. Ministerija tvirtina Įmonės veiklos ataskaitą, parengtą vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir Skaidrumo gairių aprašo nuostatomis, Įmonės strategiją, parengtą vadovaujantis Aprašo nuostatomis, ir nustato Įmonės veiklos rodiklius.
27. Ministerija sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtus klausimus.
28. Ministerijos sprendimai įforminami raštu. Kai šiems sprendimams priimti reikalingas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, jo projektą parengia ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia ministerija.

VI SKYRIUS
ĮMONĖS VALDYBA

29. Ministerijos sprendimu Įmonėje 4 metų laikotarpiui sudaroma valdyba, susidedanti iš 5 valdybos narių.
30. Valdybos narius skiria ir atšaukia ministerija. Valdybos nariai veiklą pradeda ir savo funkcijas atlieka nuo sprendime dėl jų paskyrimo nurodytos dienos.
31. Ministerija gali atšaukti visus ar pavienius valdybos narius nepasibaigus laikotarpiui, kuriam valdyba buvo sudaryta. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina pavieniai valdybos nariai, pavieniai valdybos nariai skiriami į valdybą iki veikiančios valdybos laikotarpio, kuriam ji buvo sudaryta, pabaigos.
32. Valdyba savo funkcijas atlieka, kol bus paskirta ir pradės dirbti nauja valdyba.
33. Valdybai vadovauja valdybos pirmininkas, kurį iš savo narių renka valdyba.
34. Valdyba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.
35. Valdybos nariais gali būti Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo nurodyti asmenys, atitinkantys įstatymo nustatytus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius reikalavimus, kuriuos valdybos nariams nustato ministerija.
36. Kandidatai į valdybos narius atrenkami Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
37. Valdybos narys gali atsistatydinti iš valdybos kadencijai nesibaigus, apie tai raštu įspėjęs valdybą ir ministeriją ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.
38. Paaiškėjus, kad valdybos narys neatitinka bendrųjų ir (ar) specialiųjų reikalavimų, jis turi būti atšauktas iš valdybos.
39. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo tos, kuri nustatyta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo.
40. Papildoma valdybos kompetencija – analizuoti ir vertinti Įmonės produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus.
41. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių. Valdybos narys už ar prieš sprendimą gali balsuoti iš anksto raštu Įmonės valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka. Iš anksto raštu balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje svarstant klausimus, dėl kurių šie valdybos nariai balsavo raštu. Valdybos sprendimas yra priimtas, jeigu už jį balsavo 2/3 ar daugiau posėdyje dalyvavusių valdybos narių.
42. Už veiklą valdyboje jos nariams atlyginama iš Įmonės lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Valdybos nariui išmokama suma per mėnesį negali būti didesnė kaip 1/5 Įmonės vadovo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.
43. Valdybos nariai privalo saugoti Įmonės komercines (gamybines) paslaptis, konfidencialią informaciją, kurią sužinojo būdami valdybos nariais ir kuri buvo nurodyta kaip konfidenciali informacija.
44. Savo veikloje valdyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais įstatais, valdybos darbo reglamentu, žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

VII SKYRIUS
ĮMONĖS VADOVAS

45. Įmonės vadovas pradeda eiti pareigas nuo ministerijos sprendime dėl jo paskyrimo nurodytos dienos.
46. Įmonės vadovas organizuoja Įmonės veiklą ir veikia Įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis.
47. Įmonės vadovas turi teisę vienasmeniškai sudaryti sandorius Įmonės vardu. Didesnius nei 30 000 Eur vertės sandorius gali sudaryti tik valdybai pritarus.
48. Įmonės vadovo teisės ir pareigos, atsakomybė, kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo, Civilinio kodekso, kitų teisės aktų, šių įstatų ir Įmonės vadovo pareigybės aprašyme bei nuostatuose.
49. Įmonės vadovas nustato Įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus.
50. Įmonės vadovas tvirtina Įmonės produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas ir tarifus.
51. Įmonės vadovas negali būti Įmonės vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu). Asmuo negali būti Įmonės vadovu, jeigu yra aplinkybės, numatytos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo.
52. Įmonės vadovas be ministerijos sutikimo negali būti kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu.
53. Darbo ginčai tarp Įmonės vadovo ir Įmonės nagrinėjami teisme.

VIII SKYRIUS
ĮMONĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ, NUOSAVAS KAPITALAS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS

54. Įmonės finansinė atskaitomybė sudaroma buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
55. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus Įmonės finansiniams metams, turi patvirtinti ministerija. Tvirtinamas tik audituotas Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
56. Patvirtintas Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys per 30 dienų nuo jo patvirtinimo kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita turi būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.
57. Įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas per 25 dienas, pasibaigus Įmonės finansinių metų ketvirčiui. Įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Įmonės vadovas pateikia valdybai ir ministerijai, laikydamasis Skaidrumo gairių nuostatų dėl jų pateikimo Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
58. Įmonės nuosavą kapitalą sudaro:
58.1. Įmonės savininko kapitalas;
58.2. turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas;
58.3. privalomasis rezervas;
58.4. perkainojimo rezervas;
58.5. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
59. Įmonėje sudaromas privalomasis rezervas ir perkainojimo rezervas.
60. Įmonės paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) turi būti paskirstytas ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus Įmonės finansiniams metams.
61. Įmonės vadovas kartu su Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu valdybai ir ministerijai turi pateikti sprendimo dėl Įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, kuriame pateikiama informacija nesiskiria nuo numatytos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme.

IX SKYRIUS
ĮMONĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JUO TVARKA IR SĄLYGOS

62. Įmonei Įmonės savininko perduotas ir Įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Įmonės savininkui.
63. Įmonei gali būti perduodamas bet koks Įmonės savininko turtas, kurį pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą galima perduoti Įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka, turto perdavimo akte nurodant turto balansinę vertę. Savininko perduotą turtą Įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, nepažeisdama Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo, kitų įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų.
64. Įmonės savininko perduotą turtą Įmonė naudoja šiuose įstatuose nurodytiems tikslams pasiekti.
65. Dalis Įmonės turto Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka gali būti perduota kitiems asmenims nuosavybės ar patikėjimo teise, jeigu Įmonės įsipareigojimai, sumažėjus Įmonės turtui, neviršija 1/3 likusio Įmonės savininko kapitalo.
66. Apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą perduoti Įmonės turto dalį Įmonės vadovas per 30 dienų turi viešai paskelbti Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti arba raštu pranešti kiekvienam Įmonės kreditoriui. Įmonė privalo suteikti papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą to pareikalavusiam kreditoriui, jei yra pagrindo manyti, kad prievolę įvykdyti bus sunkiau. Kreditorius reikalavimus papildomai užtikrinti prievolių vykdymą gali pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo viešo paskelbimo apie sprendimą perduoti Įmonės turto dalį dienos arba nuo rašytinio pranešimo įteikimo jam dienos.

X SKYRIUS
ĮMONĖS VEIKLOS KONTROLĖ

67. Įmonės vadovas kartu su Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu valdybai ir ministerijai turi pateikti ataskaitinių finansinių metų veiklos ataskaitą.
68. Įmonės veiklos ataskaitoje pateikiama informacija nesiskiria nuo nustatytos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir Skaidrumo gairėse. Ministerija gali nustatyti papildomą informaciją, kuri turi būti pateikiama Įmonės veiklos ataskaitoje. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi patikrinti ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas auditorius ar audito įmonė. Sudaroma trišalė auditoriaus ar audito įmonės, Įmonės ir ministerijos sutartis. Už audito paslaugas sumoka Įmonė.
69. Įmonės vidaus auditas atliekamas vadovaujantis vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

XI SKYRIUS
ĮMONĖS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

70. Vieši Įmonės pranešimai, kurių privalomą skelbimą nustato Civilinis kodeksas ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
71. Kiti Įmonės pranešimai, priklausomai nuo jų turinio ir paskirties, taip pat gali būti skelbiami Įmonės interneto svetainėje, siunčiami paštu (registruotu laišku), įteikiami asmeniškai pasirašytinai arba Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
72. Įmonės vykdomų viešųjų pirkimų skelbimai ir kita informacija skelbiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
73. Už Įmonės pranešimų ir skelbimų paskelbimą laiku atsako Įmonės vadovas.

XII SKYRIUS
ĮMONĖS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

74. Įmonė reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

XIII SKYRIUS
ĮMONĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

75. Iniciatyvos teisę keisti Įmonės įstatus turi Įmonės vadovas, valdyba ir ministerija.
76. Pakeistus įstatus turi pasirašyti Įmonės vadovas.
77. Įmonės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo tos, kuri nustatyta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo.
78. Pakeisti Įmonės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

XIV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

81. Įmonės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinis direktorius Sigitas Puodžiukas
 


Informacija atnaujinta 2015-09-01.

Paieška:

2017 m. gruodžio 17 d.

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

EDV skaičiuoklė

VED skaičiuoklė

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

Agro Rinka Nr. 21 (303)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus