2018-07-24 Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2018 m. liepos 1 d.

2018-07-24 Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2018 m. liepos 1 d.

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2018 m. liepos 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).

2018-07-05 2018 metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas baigėsi

2018-07-05  2018 metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas baigėsi

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyko nuo š. m. balandžio 16 d. iki liepos 3 d.
Šiemet iš viso pateiktos 128 136 paraiškos, deklaruotas plotas – 2 910 282,01 ha. Palyginti su 2017 metais, šiemet pateikta apie 2,5 tūkst. paraiškų mažiau, deklaruotas plotas padidėjo beveik 15 800 ha.
3 272 pareiškėjai patvirtino paraiškas naudodamiesi Elektroninių valdžios vartų teikiama paslauga (330 pareiškėjų daugiau nei 2017 m.). Jų deklaruotas plotas 203 900,02 ha.
Didžiausi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai deklaruoti Panevėžio (113 039,02 ha), Kėdainių (111 423,66 ha), Raseinių (99 248,2 ha), Šakių (96 575,92 ha), Radviliškio (93 767,33 ha) rajonuose.
Daugiausia paraiškų pateikta Alytaus (5 106), Šilalės (4 791), Šilutės (4 453), Kelmės (4 170), Raseinių (3 891) rajonų savivaldybėse.
Kaip ir 2017 metais, šiemet didžiausius deklaruotus grūdinių kultūrų plotus Lietuvoje sudaro žieminiai kviečiai (464 115,08 ha), vasariniai kviečiai (311 790,43 ha), vasariniai miežiai (218 376,99 ha), avižos (105 501,7 ha), žieminiai kvietrugiai (47 587,88 ha).
Žieminių rapsų šiais metais deklaruota 145 205,23 ha, vasarinių rapsų – 63 854,45 ha.
Šiais metais ženkliai sumažėjo deklaruoti žirnių plotai 112713,49 ha (2017 m. žirnių – 171 116,81 ha), vos keliais šimtais hektarų, lyginant su pernai metais, padidėjo pupų plotai 73 197,4ha (2017 m. pupų deklaruota – 72 841,04 ha).
2018 metais daugiamečių ganyklų ir pievų 5 metai ir daugiau (naudmenos kodas DGP) deklaruota 721 966,49 ha, o ganyklų arba pievų, daugiamečių žolių iki 5 metų (naudmenos kodas GPŽ) deklaruota 145 774,46 ha (2017 metais atitinkamai deklaruota 728 279,06 ha ir 148 048,52 ha).

Didžiausi deklaruoti naudmenų plotai Lietuvoje 2017 m. ir 2018 m.
Pareiškėjai iki liepos 3 d. galėjo pavėluotai pateikti deklaracijas, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui prasideda pateiktų paraiškų administravimo procesas: nagrinėjami paraiškų duomenys, gauti pareiškėjų dokumentai, prireikus užsakomos patikros vietoje ir kt.
Nuo liepos 4 d. iki spalio 31 d. pareiškėjai dar galės pateikti paraiškas tik tais atvejais, kai vėlavimas nepriklauso nuo jų valios (pvz., dėl pareiškėjo mirties, ilgalaikio profesinio nepajėgumo, stichinės nelaimės, padariusios stiprų poveikį valdai).

2018-07-04 Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyko nuo š. m. balandžio 16 d. iki liepos 3 d.

2018-07-04  Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyko nuo š. m. balandžio 16 d. iki liepos 3 d.

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyko nuo š. m. balandžio 16 d. iki liepos 3 d.
Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės.
Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 31 d., seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, kuris į PPIS įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama.
Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Agentūrai.
Pareiškėjas gali pateikti paraišką ir pats ją užpildydamas, prisijungęs per PPIS per elektroninę bankininkystę, o vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsdamas paštu Agentūrai.
Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo ir informuoja ŽŪIKVC.
Jei nusprendžiama, kad tokia paraiška gali būti priimta, ŽŪIKVC elektroninius paraiškos duomenis perduoda Agentūrai.
Po einamųjų metų spalio 31 d. paraiškos nepriimamos.

2018-06-21 Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų penkis mėnesius

2018-06-21 Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2018 metų penkis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės per 2018 m. penkis mėnesius iš 22 135 pieno gamintojų supirko 520,21 tūkst. t pieno, palyginus su 2017 m. sausio–gegužės mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,18 proc. arba 6,06 tūkst. t.
ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 66 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) per 2018 m. sausio–gegužės mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 59 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 22 135 pieno gamintojų buvo supirkta 520,21 tūkst. t vidutinio 4,2 proc. riebumo pieno (2017 m. per 5 mėn. – 514,147 tūkst. t. vidutinio 4,2 proc. riebumo pieno, o 2016 m. 5 mėn. – 533,594 tūkst. t. vidutinio 4,3 proc. riebumo pieno).

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

Primename, kad vykdydami veiklą „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai įsipareigoja deklaruotus plotus tvarkyti taip:
Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai neradus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių (veisimosi elgesį demonstruojančių patinų), pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d., žolę nupjauti iki liepos 30 d.;
Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai radus meldinių nendrinukių buveinėse perinčių paukščių (veisimosi elgesį demonstruojančių patinų), pusę pagal šią veiklą deklaruoto ploto (50 proc.) pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d.;
Nuo rugpjūčio 1 d. nušienauti visą likusį pagal šią veiklą deklaruotą plotą (50 proc.) ir nušienautą žolę išvežti iš lauko iki spalio 1 d. (išskirtiniais atvejais dėl aukšto gruntinio vandens (kai negali įvažiuoti žolei išvežti reikalinga technika) lygio iki spalio 1 d. nušienauta žolė turi būti sukrauta į krūvas ir išvežta iš lauko iki kitų metų kovo 1 d.);
Atkreipiame dėmesį, jog Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) galite peržiūrėti nustatytas meldinių nendrinukių perimvietes ir buveines. PPIS šios teritorijos yra atvaizduojamos įjungus sluoksnius „Meldinių nendrinukių perimvietės“ bei „Meldinių nendrinukių buveinės“ .

 

2018-06-12 Baigėsi pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas, kuris vyko nuo balandžio 16 d. iki birželio 8 d.

2018-06-12 Baigėsi pagrindinis paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas, kuris vyko nuo balandžio 16 d. iki birželio 8 d.

Preliminariais duomenimis, pagrindiniu laikotarpiu pateiktos 126909 paraiškos, jose deklaruotas plotas – 2897448,3 ha. Palyginti su 2017 m., šiemet pateikta 689 paraiškomis mažiau, tačiau deklaruotas plotas padidėjo 28 466 ha.
3127 pareiškėjai patys pateikė paraiškas, pasinaudoję Elektroninių valdžios vartų tapatybės nustatymo paslauga. Tai 358 paraiškų daugiau, nei 2017 m. deklaravusiųjų per elektroninius valdžios vartus. Bendras deklaruotas plotas – 199023,23 ha.
Pareiškėjai dar gali pateikti paraiškas nuo 2018 m. birželio 11 d. iki liepos 3 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.