Kelmės rajono ūkininkai mokėsi teikti paraiškas, dar nevėlu išmokti dirbti su Paraiškų priėmimo informacine sistema

Kelmės rajono ūkininkai mokėsi teikti paraiškas, dar nevėlu išmokti dirbti su Paraiškų priėmimo informacine sistema

Informuojame, kad š. m. vasario mėn.
6 d., vykome į Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centrą pravesti mokymus ūkininkams, norintiems
savarankiškai teikti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei
gyvulius paraiškas per Elektroninių valdžios vartų portalą.( http://kelme.lt/lit/Ukininkai-mokesi-savarankiskai-deklaruoti-paselius)

Atkreipiame dėmesį, kad susidarius ne mažiau 10 žmonių grupei, ŽŪIKVC specialistai mielai atvyktų į iš anksto sutartą vietą, pristatyti PPIS galimybes suinteresuotiems asmenims, esamiems, pradedantiems arba planuojantiems ūkininkauti, ir taip juos paskatinti savarankiškai naudotis PPIS.

Daugiau informacijos rasite čia.

Kasmet gerėja tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo rodikliai

Kasmet gerėja tiriamųjų pieninių veislių karvių produktyvumo rodikliai

Tarptautinio gyvulių produktyvumo apskaitos komiteto (The International Committee for Animal Recording (ICAR) duomenimis, 2017 m. didžiausias tiriamųjų pieninių karvių produktyvumas buvo Izraelio valstybėje ir Pietų Korėjos Respublikoje. Tarp ES-28 šalių aukščiausi produktyvumo rodikliai buvo Danijoje, Švedijoje ir Suomijoje. Nuo aukščiausius tiriamųjų pieninių karvių produktyvumo rodiklius turinčių pasaulio valstybių mažai atsilieka Estija, kuri pagal tiriamųjų pieninių karvių produktyvumą yra lyderė iš Baltijos šalių ir kurios primilžis iš vienos karvės siekia 9,5 tonos per metus.

Daugiau skaityti čia.

Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2019 m. sausio 1 d.

Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2019 m. sausio 1 d.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2019 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED). Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-851 patvirtintas Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas buvo papildytas nauju 3 priedu, kuriame nurodytos pasikeitusios produkcijos rūšių standartinės vertės.  Šis priedas įsigaliojo 2018 m. sausio 1 dieną ir taikomas produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimui. Įsakyme nurodyta, jei Aprašo 3 priede nustatytos VED turės įtakos valdos valdytojų, iki 2018 m. sausio 1 d. pateikusių paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, įsipareigojimų, priežiūros rodiklių ir (ar) atrankos kriterijų neįvykdymui, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, gavęs  Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) prašymą, paskaičiuos šių valdų valdytojų VED pagal Aprašo 1 priede nurodytas reikšmes ir informaciją pateiks NMA, kuri šią informaciją naudos vertindama nurodytus atvejus. Paslaugas žemės ūkiui teikiantiems žemės ūkio veiklos subjektams primename, kad Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus teikiamos ŽŪIKVC iki birželio 1 d. Gavęs šią pažymą, ŽŪIKVC perskaičiuoja VED reikšmę, įtraukdamas duomenis apie pajamas iš paslaugų žemės ūkiui. Po birželio 1 d. pažymos nepriimamos ir į VED reikšmės neperskaičiuojamos. Žemės ūkio valdų valdytojai galės pamatyti visus savo VED rodiklius (kam jie yra apskaičiuoti) www.epaslaugos.lt, prisijungę prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2019 m. sausio 1 d.

Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (EDV), apskaičiavimo 2019 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad VĮ Žemės ūkio
informacijos ir kaimo verslo centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl žemės ūkio valdos
ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo
ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
(ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2019 m. sausio 1 d. žemės ūkio valdos ar ūkio bendrąjį standartinį
gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (EDV).

Paslaugas žemės ūkiui
teikiantiems žemės ūkio veiklos subjektams primename, kad Pažymos apie žemės
ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus teikiamos
ŽŪIKVC iki birželio 1 d. Gavęs šią
pažymą, ŽŪIKVC perskaičiuoja EDV reikšmę, įtraukdamas duomenis apie pajamas iš
paslaugų žemės ūkiui. Po birželio 1 d. pažymos nepriimamos ir į EDV reikšmės neperskaičiuojamos.

Žemės ūkio valdų valdytojai, ūkininkai ir ūkinių
gyvūnų laikytojai, kurie neįregistruoti Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininkų
ūkių registruose, galės pamatyti visus savo EDV rodiklius (kam jie yra
apskaičiuoti) www.epaslaugos.lt, prisijungę prie paslaugos „Prašymo įregistruoti
žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir
(arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba
atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo
žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.