Koks teisės aktas reglamentuoja paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pateikimą?


Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016-2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.
Teisės akto aktualią redakciją galite rasti:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7/DwglskgOPO

Kada galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką?

>   2020 m. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas vyksta nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki birželio 22 d.:

>>  nuo balandžio 20 d. pradedamas tik nuotolinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Žemės ūkio veiklos subjektai, prisijungę  prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos adresu (https://paseliai.vic.lt) arba  per e-valdžios vartus (https://www.epaslaugos.lt), gali pateikti paraiškas.

PASTABA: Tuo metu seniūnijų/ savivaldybių darbuotojai gali ruoštis išankstines/nuotolines paraiškas (paraiškų pildymas, laukų įbraižymas ir pan.);

>>  Nuo gegužės 4 d. pradedamas įprastas deklaravimas (su fiziniais apsilankymais) seniūnijose/ savivaldybėse;
>  Pavėluotai paraiškos gali būti pateiktos nuo 2020 m. birželio 23 d. iki liepos 17 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena, laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc.;

Po einamųjų metų birželio 22 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos;

>  Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Pareiškėjas, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d., seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, kuris į PPIS įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama.

>> Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

>> Pareiškėjas gali pateikti paraišką ir pats ją užpildydamas, prisijungęs per PPIS per elektroninę bankininkystę, o vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsdamas paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.

PASTABA: Paraiškų teikimo pradžios data nustatoma kiekvienais metais atskiru žemės ūkio ministro įsakymu.

Kur kreiptis, norint deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus?

>  pareiškėjas, turintis technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, gali pats deklaruoti pasėlius adresu https://paseliai.vic.lt, pasirinkęs „Prisijungti per el. valdžios vartus” arba užsisakius elektroninę paslaugą Elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt.;
>  pagal valdos centro adresą kreiptis į seniūnijos / savivaldybės darbuotoją;

Ar galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką vėliau, jeigu deklaravimo metu pareiškėjas to negalėjo padaryti (dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo pareiškėjo valios)?

> Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d., seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, kuris į PPIS įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama.

> Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Agentūrai.
> Pareiškėjas gali pateikti paraišką ir pats ją užpildydamas, prisijungęs per PPIS per elektroninę bankininkystę, o vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsdamas paštu Agentūrai. Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.

Kaip gauti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos?

Kas turi pildyti prašymą prieigai prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos gauti?

>  prieiga prie pareiškėjo PPIS paskyros įgaliotiems asmenims sukuriama pateikus prašymą ŽŪIKVC su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba kopija):

>>   jei pareiškėjas – juridinis asmuo, pateikiamas vadovo, kuris pateiks juridinio asmens paraišką, prašymas ir išrašas iš Juridinių asmenų registro;

>>   jei pareiškėjas – juridinis asmuo, pateikiamas asmens, kuris pateiks juridinio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija);

>>  jei pareiškėjas – fizinis asmuo ir pageidauja, kad jo paraišką pateiktų kitas fizinis asmuo, pateikiamas asmens, kuris pateiks įgaliojusio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo kopija);

PASTABA: Prašymų dėl prieigos suteikimo prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos fiziniams asmenims, norintiems patiems jungtis prie savo paraiškos, pildyti nereikia.

Prašymas „PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIEIGĄ PRIE PARAIŠKŲ PRIĖMIMO INFORMACINĖS SISTEMOS“ yra:

>>   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D – 897 patvirtintų taisyklių 5 priedas;

>>   VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro“ internetinėje svetainėje adresu (paslaugos / prašymai): http://www.vic.lt/paslaugos/prasymai/ (13 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui“ elektroniniu paštu e-ibraizymas@vic.lt arba pateikti per e. pristatymo informacinę sistemą.  Taip pat gali būti pateikti paštu adresu V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius.

Gavus visus reikiamus dokumentus ŽŪIKVC darbuotojas suteiks prieigą ir informuos įgaliotą asmenį prašyme nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo gavęs prieigą prie PPIS gali jungtis adresu https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pateikti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką.

Kokiais atvejais reikia pateikti žemės valdymo teisės (nuosavybės, numos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais)

>   pareiškėjas, kuris pats patvirtino paraišką per elektroninę bankininkystę ir:

>>    praėjusiais metais nedeklaravo;

>>    deklaruoja per praėjusius 2 metus visiškai nedeklaruotus didesnius nei 2 ha naudmenų ir kitus plotus;

  Nacionalinei mokėjimo agentūrai pareikalavus privalo iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. išsiųsti visų minėtų dokumentų kopijas Nacionalinei mokėjimo agentūrai paštu arba elektroniniu paštu;
>>     deklaruoja valstybinę ir kitos paskirties žemę;

>>     esant didesnio kaip 1 ha deklaruoto ploto persidengimui su kito pareiškėjo lauku;

> Nacionalinei mokėjimo agentūrai pareikalavus privalo pateikti tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus iki jos nustatyto termino;

PASTABA: pareiškėjas, kuris paraišką ir duomenų keitimo dokumentus pateikė savivaldybėje / seniūnijoje tai žemės valdymo teisę patvirtinančius dokumentus siunčia Nacionalinei mokėjimo agentūrai tik jai paprašius.

Kokius naudmenų kodus galima deklaruoti kontroliniuose žemės sklypuose skirtingais Gkodais?


Kontroliniuose žemės sklypuose pažymėtais skirtingais Gkodais galima deklaruoti:

Kontrolinių žemės sklypų Gkodai Naudmenų kodai, kuriuos galima deklaruoti
bl1 Visi naudmenų kodai, išskyrus 5PT-11, 5PT-12
bl1b Visi naudmenų kodai, išskyrus 5PT-11, 5PT-12
bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl6 NEP, GRY, GRS
grioviai 5PT-11, 5PT-12
hd2 5PT-11, 5PT-12

Ar braižant laukus galima kirsti kontrolinių žemės sklypų ribas?


Kontrolinių žemės sklypų ribas leidžiama kirsti:

Kontrolinių žemės sklypų Gkodai Naudmenų kodai, kuriuos galima deklaruoti
bl6, bl3 NEP, GRY, GRS
grioviai, hd2 5PT-11, 5PT-12
bl1b, bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1b, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1b, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1, bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl9, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl3, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

Kitais atvejais kirsti kontrolinių žemės sklypų ribų negalima.

PASTABA: braižomų laukų ribos negali kirsti ortofotografiniame žemėlapyje matomų pastovių objektų (pastatų, vandens telkinių ir kt.), išskyrus atvejus, kai tokie objektai yra įbraižomi kaip paramai gauti netinkami plotai;

Ar galima deklaruoti laukus kontroliniuose žemės sklypuose bl1b; bl3; bl9; bl6; bl2?

> bl1b – sklypas, kurį sudaro dirbamoji žemė (ariamoji žemė, pieva, sodai ir uogynai) ir kuriame praėjusiais metais nebuvo deklaruota laukų, už kuriuos prašyta tiesioginių išmokų. KŽS remiamas plotas lygus 0, tačiau jis gali tapti tinkamas Tiesioginėms išmokoms gauti, kai jame deklaruojamos žemės ūkio naudmenos ar kiti plotai ir atliekamas KŽS tinkamumo vertinimas;

> bl3 – sklypas, kurio didžiąją dalį užima miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai). Šio KŽS tiesioginėms išmokoms remiamas plotas lygus 0, tačiau galima prašyti paramos pagal Kaimo plėtros programos priemones;

> bl9 – sklypas, kurio didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.). KŽS tiesioginėms išmokoms remiamas plotas lygus 0, tačiau galima prašyti paramos pagal Kaimo plėtros programos priemones;

> bl6 – kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas ne mieste, KŽS tiesioginėms išmokoms remiamas plotas lygus 0, tačiau gali būti tinkamas deklaruoti netinkamas paramai plotas (naudmenos kodai: GRY, GRS) arba sertifikuoti (naudmenos kodas NEP) pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus;

> bl2 – kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas mieste, Remiamas plotas lygus 0. Įbraižyti laukus ar jų dalis šiame KŽS draudžiama, išmokos už jį neskiriamos;

Jeigu pareiškėjas prieš deklaravimą iškirto medžius, krūmus ir sutvarkė plotą, bet neaprašė šių pasikeitimų, ar gali toje vietoje deklaruoti ir prašyti tiesioginių išmokų?

> Pareiškėjas, kuris buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais prieš deklaravimą, bet neaprašė šių pasikeitimų Paraiškų priėmimo informacinės sistemos atskirame Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje t. y. iki gruodžio 1 d., toje vietoje negalės deklaruoti laukų, skirtų tiesioginėms išmokoms gauti, nebent, jei tas plotas bus pataisytas ŽŪIKVC, tikslinant KŽS ribas pagal einamųjų metų ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovines nuotraukas.

Kada reikia aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus?

Du atvejai:

I.
> Pareiškėjas, kuris buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais (iškirto medžius, išrovė kelmus, išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar kitus netinkamus paramai plotus) arba, kai tinkami paramai plotai virto netinkamais, nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atskirame PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius KŽS ribų pakeitimus ir (arba) žemės ūkio naudmenų sluoksnio pakeitimus (nurodo išartus daugiamečių ganyklų, panaikintų arba naujai pasodintų daugiamečių sodinių plotus).

PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 17 d. aprašomi ir užmirkę netinkami paramai plotai, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti.

Aprašius išankstinius KŽS ribų pakeitimus įkeliama vietovės nuotrauka, vaizduojanti atliktą pakeitimą. Kiekvienam pakeitimui įkeliama viena nuotrauka, kurioje turi būti matomi nustatyti vietą padedantys objektai (medžiai, kelias, upė, namas ir pan.) arba nuotrauka gali būti su vietovės nuoroda.

> jeigu išankstinio KŽS aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės (pareiškėjas neiškirto medžių, neišrovė kelmų ir neišvežė nupjautų medžių ar medžių liekanų, nesutvarkė akmenų krūvų ar kitų netinkamų paramai plotų), KŽS ribos netikslinamos, o vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti KŽS ribų pasikeitimai bus tikslinami tik tada, kai ŽŪIKVC gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją;

Išankstinių KŽS ribų pasikeitimų tikslinimo eigą galite stebėti elektroniniame žemėlapyje:

http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4f13ef656cba469caefd71da2b36671c

 

II.
>   deklaravimo metu pareiškėjas, įbraižydamas deklaruojamų naudmenų ar kitų plotų ribas, turi išskirti didesnius nei 0,01 ha netinkamus paramai plotus, esančius deklaruojamuose plotuose (pastatus, vandens telkinius, medžius, krūmynus, medžių grupes ir kt.), kurie neišskirti KŽS_DR5LT kaip atskiri KŽS. Tokie plotai turi būti išmatuoti ir į plotą, už kurį skiriama parama, neįskaitomi. Deklaruojant šiuos plotus, turi būti suteikiamas kodas NEP „Netinkami paramai plotai“ ir pažymimas pasikeitimas iš KŽS ribų pasikeitimų sąrašo;

>    plotai, kuriuose einamaisiais metais yra atliekami, numatyti ar planuojami atlikti darbai, turėsiantys įtakos šių plotų atitikčiai paramos reikalavimams, bet ši neatitiktis bus laikina  (pvz., bus atliekami melioracijos darbai)  turi būti deklaruojami kodu TPN   „Tinkami paramai plotai, kurie einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų“  ir pažymimas pasikeitimas iš  KŽS ribų pasikeitimų sąrašo;

Kas yra žalinimas ir kokius reikalavimus reikia atitikti norint gauti žalinimo išmoką?

Žalinimas – tai tiesioginių išmokų paramos schema, pagal kurią privalu laikytis klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio veiklos reikalavimų.

Žalinimo išmoka skiriama pareiškėjams, kurie laikosi šių reikalavimų:
> įvairina pasėlius;
> išlaiko turimas daugiametes ganyklas arba pievas;

> naudmenose deklaruoja Ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV).
PASTABA. Pareiškėjai, deklaravę mažiau kaip 10 ha ariamosios žemės, jau laikomi atitinkantys žalinimo reikalavimus ir jiems skiriama žalinimo išmoka.

Kokios paraiškos iškart atitinka žalinimo išmokos reikalavimus?

> paraiškoje deklaruota mažiau nei 10 ha ariamos žemės ploto;

> paraiškoje deklaruotos pievos sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto;

> paraiškoje deklaruotos pievos iki 5 metų ir (arba) pūdymas, ir (arba) ankštiniai (PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB) sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės;

> paraiškoje deklaruoti vien daugiamečių sodinių plotai;

> paraiškoje visi deklaruoti laukai yra sertifikuoti pagal ekologinio žemės ūkio taisyklių nuostatas;
> paraiškoje visi deklaruoti laukai patenka į „Natura 2000“ teritoriją ir juose laikomasi visų tam tikrai vietovei taikomų papildomų ūkinės veiklos apribojimų ir reikalavimų nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose ir kituose dokumentuose.

PASTABA: kai pareiškėjas paraiškoje deklaruoja ne tik ekologinei gamybai sertifikuotus laukus ir (arba) plotus patenkančius į „Natura 2000“ teritoriją, kurioje laikomasi šiai teritorijai nustatytų reikalavimų, tai paraiškos dalis be šių laukų privalo atitikti žalinimo išmokai keliamus reikalavimus.

PASTABA: apskaičiuojant plotą, tinkamą žalinimo išmokos reikalavimams, skaičiuojami ir laukai nuo 1 iki 10 arų, nors už juos tiesioginės išmokos, neskiriamos;

Kas yra pasėlių įvairinimas ir kada reikia juos įvairinti?

Pasėlių įvairinimas, tai kelių pasėlių deklaravimas priklausomai nuo pareiškėjo deklaruoto 10 ha ir daugiau ariamos žemės ploto.

>>  pareiškėjas, deklaravęs nuo 10 iki 30 ha imtinai ariamosios žemės, privalo deklaruoti bent du skirtingus pasėlius, iš kurių vienas turi užimti 75 proc. ar mažiau viso deklaruoto ariamosios žemės ploto;
>>  pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 30 ha ariamosios žemės, privalo deklaruoti bent tris skirtingus pasėlius. Pasėlis, kurio deklaruota daugiausiai, turi užimti 75 proc. ar mažiau, o du didžiausi pagal plotą pasėliai – 95 proc. ar mažiau ariamosios žemės ploto;

>>   paraiškoje deklaruotos pievos iki 5 metų arba pūdymas sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės, likusioje ariamojoje žemėje vienas pasėlis turi užimti mažiau nei 75 proc. ploto, jei šis pasėlis nėra pievos iki 5 metų arba pūdymas.

Kokios paraiškos iškart atitinka pasėlių įvairinimo reikalavimus?

> iškart atitinka pasėlių įvairinimą:

>> daugiau nei 50 proc. einamaisiais metais deklaruotos ariamosios žemės praėjusiais metais pareiškėjo nebuvo deklaruota, o visoje deklaruotoje žemėje praėjusiais metais buvo auginami kiti pasėliai nei einamaisiais metais;

Suariau daugiametes pievas. Ar turėsiu jas atstatyti?

>  pareiškėjai, einamųjų metų paraiškoje deklaravę daugiametes pievas, arba plotus, kurie paskutiniųjų penkerių metų (įskaitant einamuosius) laikotarpiu buvo deklaruojami kaip pievos ir nesuarti, privalo jų plotą išlaikyti, o suarus privalo šį plotą atkurti tame pačiame arba kitame plote (kitas plotas yra tinkamas atkūrimui tada, kai jame nuo 2012 m. imtinai nė karto nebuvo deklaruota daugiametė pieva), jeigu einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui bus nustatyta, kad daugiamečių pievų plotas sumažėjo daugiau nei leidžiama (atkūrimas detalizuotas Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos apraše);

>  Nacionalinė mokėjimo agentūra iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjus, kurie, pagal dvejų ankstesnių metų paraiškų (neatsižvelgiant į jas pateikusį pareiškėją) duomenis, deklaravo plotus, kuriuose vietoj daugiametės pievos vykdoma kita veikla, informuoja, kad jie privalo atkurti daugiametes pievas iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos. Jei ateinančiais metais daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, už neatkurtus suartus daugiamečių pievų plotus išmokėtos paramos lėšos už žalinimo reikalavimų laikymąsi susigrąžinamos;

>  atkurtos daugiametės pievos laikomos daugiametėmis pievomis nuo deklaravimo dienos, jei pareiškėjas įsipareigoja atkurtame plote deklaruoti daugiametes pievas mažiausiai 5 metus;
>  daugiamečių pievų atkurti nereikia, kai pagal reikalavimus jos apsodinamos mišku (išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius) arba jų plotas panaudojamas viešiesiems tikslams.

PASTABA: Nesant reikalavimo atkurti daugiametes pievas, kodu DGP pievą deklaruoti galima tada, kai tame plote 5 metus iš eilės buvo deklaruota pieva kodu GPŽ arba laukas patenka į daugiamečių pievų sluoksnį.

Suariau aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes pievas. Ar turėsiu jas atstatyti?

>  aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes ganyklas arba pievas, t. y. patenkančias į pievų ir joms artimų buveinių, pelkių ir medžiais apaugusių natūralių buveinių teritoriją „Natura 2000“, draudžiama arti, jų negalima ir atnaujinti – suarti ir atsėti, taip pat jose vykdyti ne žemės ūkio veiklą;
>  nustačius, kad pareiškėjas išarė arba šiuose plotuose ėmė vykdyti ne žemės ūkio veiklą, Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja pareiškėją, kad jis privalo toje pačioje vietoje atkurti daugiametę pievą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos.

PASTABA: Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje „Pažeidžiamos daugiametės ganyklos ir pievos“ yra pateiktos atskiru sluoksniu  – būtinai įsijunkite jį.

Kas yra ekologiniu atžvilgiu svarbi vietovė (EASV) ir kas ją gali sudaryti?

EASV – vietovė, kurioje sudarytos sąlygos laukinei florai ir faunai veistis, bujoti.

EASV tikslas – biologinės įvairovės išsaugojimas.

Pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 15 ha ariamos žemės ir norintis gauti „Žalinimo“ išmoką, turi mažiausiai 5 proc. jos dalies deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV).

EASV gali sudaryti: pūdymas (juodasis arba žaliasis), azotą kaupiantys augalai, posėlis, žolinis įsėlis, trumpos rotacijos želdiniai ir kraštovaizdžio elementai (miškeliai, tvenkiniai, kūdros, palaukės ir grioviai);

Pareiškėjui nereikia įvairinti pasėlių ir deklaruoti EASV, t. y. laikoma, kad jis atitinka šiuos reikalavimus, kai paraiškoje:

> deklaruotos pievos sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto;

> deklaruotos pievos iki 5 metų ir (arba) pūdymas, ir (arba) ankštiniai (kodai: PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB) sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės.

> deklaruoti vien daugiamečių sodinių plotai. Tokia paraiška iš karto atitinka žalinimo išmokos reikalavimus.

PASTABA: Jei deklaruojama 15 ha arba mažiau ariamosios žemės, laikoma, kad pareiškėjas įvykdė EASV reikalavimą;

Jei paraiškoje nėra pakankamai ploto skirto EASV, bus taikoma sankcija dėl EASV neturėjimo.

Kada galima aprašyti potencialius kraštovaizdžio elementus?

>  pareiškėjas pats arba padedamas savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo Paraiškų priėmimo informacinės sistemos išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje elektroninių būdu gali pažymėti ir aprašyti galimai tinkamus kraštovaizdžio elementus (miškelius, tvenkinius, kūdras, griovius) nuo einamųjų metų  deklaravimo pradžios iki gruodžio 1 d.

>  pažymėti galimai tinkami kraštovaizdžio elementai bus peržiūrėti, patikrinti ir, atitinkantys reikalavimus, išskirti kraštovaizdžio elementų sluoksnyje kitų metų deklaravimui.

galimai tinkamų kraštovaizdžio elementų žymėjimas ir aprašymas nėra privalomas.

Kur galima registruoti planuojamus žydinčių augalų purškimus spec. priemonėmis? Kokiu būdu informacija pasiekia bičių laikytojus?

Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus, profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar sėti rapsų sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie PPIS (http://paseliai.vic.lt pasirinkęs „Purškimų registravimas“) arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas pranešti apie planuojamą purškimą profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėją.

Žemės naudotojas pranešime apie planuojamą purškimą ar rapsų sėklos sėją PPIS nurodo fizinio arba juridinio asmens kontaktinį telefono numerį, planuojamo purškimo ar rapsų sėklos sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą (savivaldybė, seniūnija, vietovė), augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą.

Gavęs pranešimą apie planuojamą purškimą ar rapsų sėklos sėją, ŽŪIKVC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos arba žemės sklypo ar kito ploto, kuriame bus sėjama rapsų sėkla, ribos.

Pranešime bičių laikytojams nurodoma planuojamo purškimo ar sėjos, jei bus sėjama rapsų sėkla, data, laikas (pradžia ir pabaiga), fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, vieta, augalų pavadinimas, augalų apsaugos produkto pavadinimas, augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimas, žemės naudotojo kontaktinio telefono numeris.

Kur bitininkai gali pamatyti planuojamus purkšti profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais laukus?

ŽŪIKVC interneto svetainės www.vic.lt skiltyje „Žemėlapiai“    (http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html) viešai skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ir rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėją.

Žemėlapyje ŽŪIKVC pažymi purškimo profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ar rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), vietą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota rapsų sėkla, pavadinimą. Informacija apie rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėją žemėlapyje matoma 12 mėnesių nuo informacijos apie sėją pateikimo.

Kur rasti reikalingą statistinę informaciją apie deklaruotus pasėlius?

>  statistinę informaciją pagal metus galite rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo tinklalapyje adresu: www.vic.lt / Statistika / Statistinė informacija apie 1999-2019 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus (https://www.vic.lt/ppis/statistine-informacija);

>  2015-2019 m. statistinę informaciją atvaizduotą žemėlapyje galite rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo tinklalapyje adresu: www.vic.lt /Žemėlapiai/ (http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html);

>   esant poreikiui, papildomos informacijos galima kreiptis į VĮ  Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą raštu.