Koks teisės aktas reglamentuoja paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pateikimą?

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 (2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-197 redakcija) patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Teisės akto aktualią redakciją galite rasti čia.

Kada galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką?

2022 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas vyksta nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki birželio 14 d.

Pavėluotai paraiškos gali būti pateiktos nuo 2022 m. birželio 15 d. iki liepos 8 d. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.

Kur kreiptis, norint deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus?

Pareiškėjas, turintis technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, gali pats deklaruoti pasėlius adresu https://paseliai.vic.lt, pasirinkęs Prisijungti per El. valdžios vartus arba užsisakęs elektroninę paslaugą Elektroninių valdžios vartų portale https://www.epaslaugos.lt.

Pagal valdos centro adresą galima kreiptis į seniūnijos / savivaldybės darbuotoją.

Ar galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką vėliau, jeigu deklaravimo metu pareiškėjas to negalėjo padaryti (dėl aplinkybių, nepriklausiusių nuo pareiškėjo valios)?

Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d., seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Darbuotojas į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama.

Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Pats pareiškėjas taip pat gali užpildyti ir pateikti paraišką prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos  per elektroninę bankininkystę, o vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsdamas paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.

Kaip gauti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos?

Prieiga prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos paskyros įgaliotiems asmenims ir juridinių asmenų vadovams suteikiama:

>Užpildžius PRAŠYMĄ SUTEIKTI PRIEIGĄ PRIE PARAIŠKŲ PRIĖMIMO INFORMACINĖS SISTEMOS ir pateikus kitus reikiamus dokumentus. Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje http://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (11 prašymo forma):

  1. Jei pareiškėjas – juridinis asmuo, pateikiamas vadovo, kuris pateiks juridinio asmens paraišką, prašymas ir išrašas iš Juridinių asmenų registro;
  2. Jei pareiškėjas – juridinis asmuo, pateikiamas asmens, kuris pateiks juridinio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija);
  3. Jei pareiškėjas – fizinis asmuo ir pageidauja, kad jo paraišką pateiktų kitas fizinis asmuo, pateikiamas asmens, kuris pateiks įgaliojusio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu pateikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo kopija). Šiuo atveju gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, reiktų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą „Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teikiamų duomenų priėmimas“ (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (11 prašymo forma).

PASTABA. Prašymų dėl prieigos suteikimo prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos fiziniams asmenims, norintiems patiems jungtis prie savo paraiškos, pildyti nereikia.

>Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui elektroniniu paštu pagalba@vic.lt arba e-ibraizymas@vic.lt, arba pateikti per e. pristatymo informacinę sistemą.

>Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo, gavęs prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, gali jungtis adresu https://paseliai.vic.lt per Elektroninius valdžios vartus, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pateikti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką.

Kokiais atvejais reikia pateikti žemės valdymo teisės (nuosavybės, numos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais)

Dokumentus reikia pateikti, tiems pareiškėjams, kurie:

> kurie, praėjusiais metais nedeklaravo;

> deklaruoja per praėjusius 2 metus visiškai nedeklaruotus didesnius nei 2 ha naudmenų ir kitus plotus;

> esant didesnio kaip 1 ha deklaruoto ploto persidengimui su kito pareiškėjo lauku;

> jei deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka;

> kai plotų, kurių valdymo teisę būtina pagrįsti, valdymo teisės dokumentų arba šių dokumentų duomenų po einamųjų metų rugpjūčio 1 d. nėra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre (toliau – Valdų registras).

Žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus reikia pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai pareikalavus iki jos nustatyto termino.

Kaip gauti savo deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinių duomenų rinkinį SHP formatu?

Pareiškėjas, fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinius duomenis, turi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikti PRAŠYMĄ PATEIKTI DEKLARUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITOS PASKIRTIES LAUKŲ GRAFINIUS DUOMENIS. Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (12 prašymo forma):

>jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas ar atstovas, papildomai turi būti pateiktas atstovavimą įrodantis dokumentas. Jeigu juridinio asmens vadovas – išrašas iš Juridinių asmenų registro, jeigu juridinio asmens atstovas – juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas darbuotojui;

>jei prašymą teikia fizinis asmuo ir pageidauja gauti kito fizinio asmens laukų grafinius duomenis, turi būti pateiktas įgaliojimas atlikti šiuos veiksmus (originalas arba jo kopija). Gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, reiktų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (12 prašymo forma).

PASTABA. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinių duomenų rinkinio SHP formatu paruošimas yra apmokestintas.

Kokius naudmenų kodus galima deklaruoti kontroliniuose žemės sklypuose skirtingais Gkodais?


Kontroliniuose žemės sklypuose pažymėtais skirtingais Gkodais galima deklaruoti:

Kontrolinių žemės sklypų GKODAI Naudmenų kodai, kuriuos galima deklaruoti
bl1 Visi naudmenų kodai, išskyrus 5PT-11, 5PT-12
bl1b Visi naudmenų kodai, išskyrus 5PT-11, 5PT-12
bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl6 NEP, GRY, GRS
grioviai 5PT-11, 5PT-12
hd2 5PT-11, 5PT-12

Ar braižant laukus galima kirsti kontrolinių žemės sklypų ribas?


Kontrolinių žemės sklypų ribas leidžiama kirsti:

Kontrolinių žemės sklypų GKODAI Naudmenų kodai, kuriuos galima deklaruoti
bl6, bl3 NEP, GRY, GRS
grioviai, hd2 5PT-11, 5PT-12
bl1b, bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1b, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1b, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1, bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl1, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl9, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė
bl3, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupė

Kitais atvejais kirsti kontrolinių žemės sklypų ribų negalima.

PASTABA. Braižomų laukų ribos negali kirsti ortofotografiniame žemėlapyje matomų pastovių objektų (pastatų, vandens telkinių ir kt.), išskyrus atvejus, kai tokie objektai yra įbraižomi kaip paramai gauti netinkami plotai (kodu NEP);

Ar galima deklaruoti laukus kontroliniuose žemės sklypuose bl1b; bl3; bl9; bl6; bl2?

bl1b – sklypas, kurį sudaro dirbamoji žemė (ariamoji žemė, pieva, sodai ir uogynai) ir kuriame praėjusiais metais nebuvo deklaruota laukų, už kuriuos prašyta tiesioginių išmokų. Kontrolinio žemės sklypo remiamas plotas lygus 0, tačiau jis gali tapti tinkamas tiesioginėms išmokoms gauti, kai jame deklaruojamos žemės ūkio naudmenos ar kiti plotai ir atliekamas kontrolinio žemės sklypo tinkamumo vertinimas.

bl3 – sklypas, kurio didžiąją dalį užima miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai). Šio kontrolinio žemės sklypo tiesioginėmis išmokomis remiamas plotas lygus 0, tačiau galima prašyti paramos pagal Kaimo plėtros programos priemones.

bl9 – sklypas, kurio didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.). Kontrolinio žemės sklypo tiesioginėmis išmokomis remiamas plotas lygus 0, tačiau galima prašyti paramos pagal Kaimo plėtros programos priemones.

bl6 – kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas ne mieste, kontrolinio žemės sklypo tiesioginėmis išmokomis remiamas plotas lygus 0, tačiau gali būti tinkamas deklaruoti netinkamas paramai plotas (naudmenos kodai: GRY, GRS) arba sertifikuoti (naudmenos kodas NEP) pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus.

bl2 – kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas mieste. Remiamas plotas lygus 0. Įbraižyti laukus ar jų dalis šiame kontrolinio žemės sklypo draudžiama, išmokos už jį neskiriamos.

Kada reikia aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus?

Žemdirbiai, kurie

  • sutvarkė buvusius netinkamus paramai plotus (išnaikino piktžoles, atliko medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o darbų atliekas pašalino iš žemės ploto, atliko kitus būtinus tvarkymo darbus) ir pavertė juos tinkamais paramai gauti;
  • tinkamus paramai plotus pavertė netinkamais (pastatė naują statinį, iškasė tvenkinį ir pan.);
  • išarė ar atnaujino daugiametes ganyklas ar pievas (kodas DGP), kurias ateinančiais metais planuojama deklaruoti kaip ganyklas ar pievas iki 5 m. (kodai GPŽ ar GPA);
  • panaikino arba naujai pasodino daugiamečių sodinių plotus;

patys arba padedami seniūnijos darbuotojo Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje visus metus Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius Kontrolinių žemės sklypų (išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių teritorijose), ribų pakeitimus;

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo ir jų įvertinimo bei bazės patikslinimo datos:

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimo aprašymo data Kontrolinio žemės sklypo ribų pasikeitimo įvertinimo ir patikslinimo data
Iki 2021 m. gruodžio 1 d. Iki 2022 m. balandžio 1 d.
Nuo 2021 gruodžio 2 d. iki 2022 m. deklaravimo pradžios* Iki 2022 m. birželio 15 d.
Nuo 2022 m. deklaravimo pradžios iki 2022 m. pagrindinio deklaravimo pabaigos* Iki 2022 m. rugsėjo 15 d.
Nuo pagrindinio deklaravimo pabaigos iki 2022 m. gruodžio 1 d. Iki 2023 m. balandžio 1 d.

* Šie sutvarkyti žemės plotai 2022 m. deklaravimo metu gali būti deklaruojami naudmenos kodu NEP „Netinkami paramai plotai“, papildomai pasirenkant tame plote auginamos kultūros kodą.

Pareiškėjai nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 8 d. turi aprašyti ir užmirkusius netinkamus paramai plotus, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti.

Aprašant pasikeitimus reikia įkelti nuotrauką, kuri turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, dydis negali viršyti 5 Mb. Taip pat galima įkelti nuotrauką su buvimo vietos gaire (angl. geotag) ar išmatuotą žemės plotą (SHP ar KML formatu).

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, tikslindamas kontrolinių žemės sklypų ribas pagal Išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų metu aprašytus pasikeitimus, vadovaujasi einamųjų metų ortofotografine medžiaga arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų informacija, „Sentinel“ vaizdais bei kita medžiaga:

> kai įkeltas matavimas yra neteisingas ar prieštarauja minėtai kartografinei medžiagai, aprašytas kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimas netikslinamas;

> jei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras einamųjų metų ortofotografinės medžiagos arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų neturi ir pagal turimą aktualią ortofotografinę medžiagą kontrolinio žemės sklypo pataisyti negali, vyksta į patikras vietoje;

> jeigu nuvykus į vietą išankstinio kontrolinio žemės sklypo aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės (pareiškėjas neiškirto medžių, neišrovė kelmų ir neišvežė nupjautų medžių ar medžių liekanų, nesutvarkė akmenų krūvų ar kitų netinkamų paramai plotų ir pan.), kontrolinio žemės sklypo ribos netikslinamos;

Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tikslinimo eigą galite stebėti elektroniniame žemėlapyje.

Pažymėjau PPIS „Išankstiniai KŽSRP aprašymai“ atliktus pokyčius žemės plotuose. Ar ŽŪIKVC darbuotojai važiuos tikrinti? Ar bus pataisyta?

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tikslinimo eigą pagal padėtus taškus galima stebėti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės www.vic.lt meniu juostoje paspaudus skirtuką „Žemėlapiai“, o po to paspaudus piktogramą „KŽS atnaujinimas“.

Žemėlapyje „KŽS atnaujinimas“ skirtingų spalvų taškais pažymėta duomenų tvarkymo būsena. Duomenys aplikacijoje atnaujinami kas 48 val.

Jeigu bus nustatyta, kad pažymėtas netinkamas paramai žemės plotas nebuvo sutvarkytas (medžiai, krūmai neiškirsti, medžių kelmai neišrauti, nupjauti medžiai ar jų liekanos neišvežtos, akmenų krūvos nesutvarkytos ir pan.), kontrolinių žemės sklypų ribos nebus tikslinamos.

Kas yra žalinimas ir kokius reikalavimus reikia atitikti norint gauti žalinimo išmoką?

Žalinimas – tai tiesioginių išmokų paramos schema, pagal kurią privalu laikytis klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio veiklos reikalavimų.

Žalinimo išmoka skiriama pareiškėjams, kurie laikosi šių reikalavimų:

> įvairina pasėlius;

> išlaiko turimas daugiametes ganyklas arba pievas;

> naudmenose deklaruoja Ekologiniu atžvilgiu svarbias vietoves (EASV).

Kokios paraiškos iškart atitinka žalinimo išmokos reikalavimus?

>

> paraiškoje deklaruota mažiau nei 10 ha ariamos žemės ploto;

> paraiškoje deklaruotos pievos sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto;

> paraiškoje deklaruotos pievos iki 5 metų ir (arba) pūdymas, ir (arba) ankštiniai (PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB) sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės;

> paraiškoje deklaruoti tik daugiamečių sodinių plotai;

> paraiškoje visi deklaruoti laukai yra sertifikuoti pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių nuostatas;

> paraiškoje visi deklaruoti laukai patenka į „Natura 2000“ teritoriją ir juose laikomasi visų tam tikrai vietovei taikomų papildomų ūkinės veiklos apribojimų ir reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme, specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose, saugomos teritorijos nuostatuose ir kituose dokumentuose;

> kai pareiškėjas paraiškoje deklaruoja ne tik ekologinei gamybai sertifikuotus laukus ir (arba) plotus, patenkančius į „Natura 2000“ teritoriją, kurioje laikomasi šiai teritorijai nustatytų reikalavimų, tai paraiškos dalis be šių laukų privalo atitikti žalinimo išmokai keliamus reikalavimus.

PASTABA. Apskaičiuojant plotą, tinkamą žalinimo išmokos reikalavimams, skaičiuojami ir laukai nuo 1 iki 10 arų, nors už juos tiesioginės išmokos neskiriamos.

Kas yra pasėlių įvairinimas ir kada reikia juos įvairinti?

>Pasėlių įvairinimas – tai kelių pasėlių deklaravimas priklausomai nuo pareiškėjo deklaruoto 10 ha ir daugiau ariamos žemės ploto:

>pareiškėjas, deklaravęs nuo 10 iki 30 ha imtinai ariamosios žemės, privalo deklaruoti bent du skirtingus pasėlius, iš kurių vienas turi užimti 75 proc. ar mažiau viso deklaruoto ariamosios žemės ploto;

>pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 30 ha ariamosios žemės, privalo deklaruoti bent tris skirtingus pasėlius. Pasėlis, kurio deklaruota daugiausiai, turi užimti 75 proc. ar mažiau, o du didžiausi pagal plotą pasėliai – 95 proc. ar mažiau ariamosios žemės ploto;

>paraiškoje deklaruotos pievos iki 5 metų arba pūdymas sudaro daugiau nei 75 proc. ariamosios žemės, likusioje ariamojoje žemėje vienas pasėlis turi užimti mažiau nei 75 proc. ploto, jei šis pasėlis nėra pievos iki 5 metų arba pūdymas.

Kokios paraiškos iškart atitinka pasėlių įvairinimo reikalavimus?

Iškart atitinka pasėlių įvairinimą, jeigu daugiau nei 50 proc. einamaisiais metais deklaruotos ariamosios žemės praėjusiais metais pareiškėjo nebuvo deklaruota, o visoje deklaruotoje žemėje praėjusiais metais buvo auginami kiti pasėliai nei einamaisiais metais.

Suariau daugiametes pievas. Ar turėsiu jas atstatyti?

Pareiškėjai, einamųjų metų paraiškoje deklaravę daugiametes pievas, arba plotus, kurie paskutiniųjų penkerių metų (įskaitant einamuosius) laikotarpiu buvo deklaruojami kaip pievos ir nesuarti (pievų atnaujinimas naudojant bearimes technologijas suarimu nelaikomas), privalo jų plotą išlaikyti, o suarus privalo mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikti atkurtų pievų nuotraukas. Kai einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui nustatoma, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, privalo šį plotą atkurti tame pačiame arba kitame plote (Detalizuota Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Daugiametės pievos, kuriose pievų augalai sunyko ir (arba) vyrauja piktžolės, gali būti atnaujintos (persėtos) ir toliau deklaruojamos naudmenos kodu DGP.

Kai einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui nustatoma, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, Nacionalinė mokėjimo agentūra iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjus, kurie, pagal dvejų ankstesnių metų paraiškų (neatsižvelgiant į jas pateikusį pareiškėją) duomenis, deklaravo plotus, kuriuose vietoj daugiametės pievos vykdoma kita veikla, informuoja, kad jie privalo atkurti daugiametes pievas iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos. Jei ateinančiais metais daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, už neatkurtus suartus daugiamečių pievų plotus išmokėtos paramos lėšos už žalinimo reikalavimų laikymąsi susigrąžinamos.

Atkurtos daugiametės pievos laikomos daugiametėmis pievomis nuo deklaravimo dienos, jei pareiškėjas įsipareigoja atkurtame plote deklaruoti daugiametes pievas mažiausiai 5 metus. Nesant reikalavimo atkurti daugiametes pievas, kodu DGP pievą deklaruoti galima tada, kai laukas patenka į KŽS_DR5LT žemės ūkio naudmenų sluoksnyje nustatytas daugiamečių pievų teritorijas.

Daugiamečių pievų atkurti nereikia, kai pagal reikalavimus jos apsodinamos mišku (išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius) arba jų plotas panaudojamas viešiesiems tikslams.

PASTABA. Nesant reikalavimo atkurti daugiametes pievas, kodu DGP pievą deklaruoti galima tada, kai tame plote 5 metus iš eilės buvo deklaruota pieva kodu GPŽ arba laukas patenka į daugiamečių pievų sluoksnį.

Suariau aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes pievas. Ar turėsiu jas atstatyti?

Aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes ganyklas arba pievas, t. y. patenkančias į pievų ir joms artimų buveinių, pelkių ir medžiais apaugusių natūralių buveinių teritoriją „Natura 2000“, ar paukščių apsaugos teritorijas draudžiama arti, jų negalima ir atnaujinti – suarti ir atsėti, taip pat jose vykdyti ne žemės ūkio veiklą.

Nustačius, kad pareiškėjas išarė arba šiuose plotuose ėmė vykdyti ne žemės ūkio veiklą, Nacionalinė mokėjimo agentūra informuoja pareiškėją, kad jis privalo toje pačioje vietoje atkurti daugiametę pievą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos.

PASTABA. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje Pažeidžiamos daugiametės ganyklos ir pievos yra pateiktos atskiru sluoksniu – deklaruodami įsijunkite jį.

Kas yra ekologiniu atžvilgiu svarbi vietovė (EASV)

EASV – vietovė, kurioje sudarytos sąlygos laukinei florai ir faunai veistis, bujoti.

EASV tikslas – biologinės įvairovės išsaugojimas.

Pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 15 ha ariamos žemės ir norintis gauti „žalinimo“ išmoką, turi mažiausiai 5 proc. jos dalies deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę (EASV).

EASV gali sudaryti: pūdymas (juodasis arba žaliasis), azotą kaupiantys augalai, posėlis, žolinis įsėlis, trumpos rotacijos želdiniai ir kraštovaizdžio elementai (miškeliai, tvenkiniai, kūdros, palaukės ir grioviai).

PASTABA. Jei deklaruojama 15 ha arba mažiau ariamosios žemės, laikoma, kad pareiškėjas įvykdė EASV reikalavimą.

Kada galima aprašyti potencialius kraštovaizdžio elementus?

Pareiškėjas pats arba padedamas savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo Paraiškų priėmimo informacinės sistemos išankstinių Kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje elektroninių būdu visus metus gali pažymėti ir aprašyti galimai tinkamus kraštovaizdžio elementus (miškelius, tvenkinius, kūdras, griovius).

Pažymėti galimai tinkami kraštovaizdžio elementai bus peržiūrėti, patikrinti ir, atitinkantys reikalavimus, išskirti kraštovaizdžio elementų sluoksnyje kitų metų deklaravimui. Galimai tinkamų kraštovaizdžio elementų žymėjimas ir aprašymas nėra privalomas.

Kur galima registruoti planuojamus žydinčių augalų purškimus spec. priemonėmis? Kokiu būdu informacija pasiekia bičių laikytojus?

Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, nustatyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“ ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, nustatyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos augalų apsaugos produktais purškiamų žemės plotų ar augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos administravimo posistemio (toliau – AAPIS) (įvedęs http://paseliai.vic.lt  ir pasirinkęs Purškimų / sėjos registravimas) arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 dienas užregistruoti būsimą purškimą arba sėją.

Žemės naudotojas, registruodamas purškimą ar sėklos sėją, AAPIS nurodo fizinio arba juridinio asmens kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, planuojamo purškimo ar rapsų sėklos sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), augalų pavadinimą, naudojamų augalų apsaugos produktų (vieno–trijų) pavadinimus.

Gavęs pranešimą apie registruotą purškimą ar sėją, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurių registruoto bityno bičių laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo purškiamo / sėjamo žemės sklypo.

Pranešime bičių laikytojams nurodoma registruoto purškimo ar sėjos data, laikas (pradžia ir pabaiga), fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, vieta, augalų pavadinimas, augalų apsaugos produktų pavadinimai (vienas–trys), žemės naudotojo kontaktinis telefono numeris.

Kur bitininkai gali pamatyti planuojamus purkšti profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais laukus?

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus Žemėlapiai ir piktogramą „Purškimų / sėjos peržiūra“ viešai skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“ ir (ar) augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, sėją.

Žemėlapyje „Purškimų / sėjos peržiūra yra pažymėta purškimo ar sėjos data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, naudojamų augalų apsaugos produktų (vieno-trijų) pavadinimai.

Informacija apie augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos sėją žemėlapyje matoma 12 mėnesių nuo informacijos apie sėją pateikimo.

Kur rasti reikalingą statistinę informaciją apie deklaruotus pasėlius?

Statistinę informaciją pagal metus galite rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt skiltyje Statistika, pasirinkus Statistinė informacija apie 1999–2021 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

2015–2021 m. statistinę informaciją, atvaizduotą žemėlapyje, galite rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus Žemėlapiai ir pasirinkus Deklaravimo statistika pagal žemės ūkio valdos centrą.

Jeigu reikia, papildomos informacijos galima kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą.

Nusipirkau žemės plotą. Pievos. Kokiose programose galėčiau dalyvauti?

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus Žemėlapiai, piktogramą Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių teritorijos ir atsidariusiame žemėlapyje suradus turimo žemės sklypo vietą, galima peržiūrėti, ar jis patenka į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių teritorijų ribas

Žemės sklypui patekus, pavyzdžiui, į ekstensyvių šlapynių tvarkymo teritorijos ribas, galima dalyvauti Lietuvos Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“. Tada reiktų pasidomėti, kokie reikalavimai turi būti įgyvendinti vykdant šią veiklą. Jeigu žinote, kad pavyks juos įgyvendinti, tada teikdamas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką pažymėkite, kad norite dalyvauti šioje veikloje.

Norėčiau kalvos šlaite pasodinti bulvių ir jas deklaruoti. Ar šis plotas nepatenka į erozijai jautrių teritorijų (šlaitų statesnių nei 12 proc.) sluoksnį?

 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus Žemėlapiai, piktogramą Dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis ir atsidariusiame žemėlapyje suradus būsimo lauko vietą galima peržiūrėti, ar laukas patenka į Dirvos erozijos sluoksnio ribas.