Kur įregistruoti ūkininko ūkį, kokių dokumentų reikia?


Ūkį registruoti gali pagal civilinius įstatymus veiksnūs fiziniai asmenys. Ūkininko ūkį įregistruoja rajonų savivaldybių administracijos, arba prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo galite pateikti prisijungus per elektroninius valdžios vartus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.  Ūkis registruojamas savivaldybės Žemės ūkio skyriuje pagal ūkininko turimos žemės buvimo vietą. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia šiuos dokumentus:
1) asmens prašymą įregistruoti ūkį; jame nurodomi registruojamo ūkio žemės sklypų kadastro numeriai, nuosavybės teise valdomos ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais naudojamos žemės plotas, žemės ūkio ir kitokios veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma veikla);
2) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3) dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją.
Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama:
1) partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
2) jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
3) ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu (jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis). Su dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai. Jeigu ūkis paveldimas – visų anksčiau nurodytų dokumentų ir notaro patvirtintų paveldėjimo dokumentų kopijos.

Jeigu nėra žemės ūkio išsilavinimo, kur kreiptis?


Jeigu būsimas ūkininkas neturi žemės ūkio srities išsilavinimo ir yra jaunesnis nei 50 metų, jis privalo baigti pasiruošimo ūkininkauti kursus. Pateikiame mokymo institucijų, vykdančių mokymą ir žinių vertinimą pagal ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, sąrašą. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi Ūkininkų ūkių registre registruojantiems ūkį asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį.

Kokios paskirties žemė gali būti naudojama ūkininko ūkyje?


Ūkininkas  ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius.

Kaip registruoti ūkininko ūkį, jei žemė yra dviejų žmonių nuosavybė, o ūkininku nori tapti vienas asmuo?


Vienam iš žemės savininkų panorus tapti ūkininku ir įregistruoti savo ūkį, žemės sklypo plotas, priklausantis abiems asmenims, turi būti padalintas pusiau. Jei žemė priklauso vyrui ir žmonai, gali tarp sutuoktinių būti sudaryta sutartis, kad vienas iš jų neprieštarauja, kad kitam sutuoktiniui, registruojančiam ūkininko ūkį, būtų perleista visa žemė. Sutuoktinis taip pat gali būti įtrauktas partneriu į registruojamą ūkį, tokiu atveju reikalingas sutuoktinio sutikimas dėl partnerystės.

Per kiek laiko įregistruojamas ūkis?


Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi įrašyti registravimo duomenis į registro duomenų bazę. Ūkis turi būti įregistruotas ir ūkio įregistravimo pažymėjimas išduotas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo.

Kada ūkis neįregistruojamas?


Ūkis nėra registruojamas tuo atveju, kai:

  • ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo reikalavimų;
  • pateikti ne visi ūkininko ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;
  • pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

Kada ūkis yra išregistruojamas?


Ūkis išregistruojamas:

  • ūkininko prašymu;
  • praėjus 9 mėnesiams po ūkininko mirties, jeigu nėra įpėdinių ir veikla toliau netęsiama;
  • teismo sprendimu;
  • neatnaujinus ūkio duomenų daugiau negu du metus.

Kas išregistruoja ūkį iš Ūkininko ūkio registro?


Ūkį iš Ūkininkų ūkių registro išregistruoja savivaldybės administracija, kurioje ūkis ir buvo įregistruotas. Reikia pateikti prašymą nuvykus į rajono savivaldybės, kurioje registruotas ūkis,  žemės ūkio skyrių, arba prisijungus per elektroninius valdžios vartus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“

Kur kreiptis, pasikeitus ūkio duomenims?


Pasikeitus ūkio duomenims, ūkininkas per pusę metų nuo pokyčių atsiradimo dienos privalo pateikti savivaldybės administracijai, kurioje registruotas ūkis, prašymą ir dokumentus, patvirtinančius šiuos pokyčius.

Ar gali ūkininkas būti partneriu kitame ūkyje?


Taip, ūkininkas gali turėti tik vieną ūkį, tačiau partneriu gali būti keliuose ūkiuose.

Ar galiu pakeisti ūkio registracijos vietą?


Taip, jei kitoje savivaldybėje turite nuosavos ar nuomojamos žemės ūkio (miškų ar vandens) paskirties žemės. Tokiu atveju Jūs turite nuvykti į rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių, kuriame šiuo metu registruotas ūkis, parašyti prašymą dėl ūkio perkėlimo ir grąžinti ūkininko ūkio registracijos pažymėjimus (didelį ir mažą), tada vykstate į kitą savivaldybę su reikiamais ūkio registravimui dokumentais bei jų kopijomis ir išsiimate naują ūkio registravimo pažymėjimą.

Kas išduoda juridinę galią turinčias pažymas ir (arba) išrašus?


Pažymas ir (arba) išrašus išduoda VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, adresas V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius.

Per kiek laiko išduodamos pažymos ir (arba) išrašai?


Pažymos ir (arba) išrašai išduodami per 10 darbo dienų. Skubios pažymos ir (arba) išrašai išduodami per 1 darbo dienų nuo prašymo gavimo skyriuje dienos.

Kaip užsakyti pažymą?


Norėdami gauti pažymą turėtumėte VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikti prašymą ir susimokėti atitinkamą pažymos mokestį. Prašymus bei apmokėjimo kvitus galite pateikti tiesiogiai atvykę į įmonę, siųsti paštu (adresu V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius), nuskenuotus – el. paštu info@vic.lt ar faksu Nr. (8 5)  266 0609.

Ar pažymos mokamos?


Taip, atsiskaityti galima bet kuriame „Luminor“ banko skyriuje, AB Lietuvos pašto skyriuje arba internetu. Atsiskaitomoji sąskaita: LT754010042401552871. Mokėjimo paskirtis: Už pažymą  apie ūkininko ūkį. Už vienos juridinę galią turinčios pažymos išdavimą yra imamas 2,32 Eur mokestis, įmokos kodas 104016. Už vienos juridinę galią turinčios pažymos išdavimą skubos tvarka yra imamas 4,63 Eur mokestis, įmokos kodas 104018.

Kokiais būdais galima gauti pažymą?


Pažymos originalas siunčiamas paštu nurodytu adresu (gavėjui pageidaujant, siunčiama registruotu laišku), pažymų kopijos siunčiamos el. paštu ir faksu.