3691 Gim.data. 1990 LJ
3691 Gim.data. 1990 LJ
3691 Gim.data. 1991 LJ
3691 Gim.data. 1988 LJ
3691 KGIS Gim.data. 1982 OJ
3691 SAIGONAS Gim.data. 2004
3691 Gim.data. 1988 L
3691 Gim.data. 1989 L
3691 Gim.data. 1985 L
3691 Gim.data. 1991 L
3691 Gim.data. 1993 L
3691 Gim.data. 1988 L
3691 Gim.data. 1989 L
3691 Gim.data. 1988 L
3691 Gim.data. 1989 L
3691 Gim.data. 1987 L
3691 Gim.data. 1985 LJ
3691 Gim.data. 1994 LJ
3691 Gim.data. 1988 LJ
3691 Gim.data. 1991 LJ
3691 Gim.data. 1986 L
3691 Gim.data. 1986 L
3691 Gim.data. 1987 LJ
3691 Gim.data. 1985 LJ
3691 Gim.data. 1985 L
3691 Gim.data. 1988 L
3691 Gim.data. 1988 LJ
3691 Gim.data. 1988 LJ
3691 Gim.data. 1990 LJ
3691 Gim.data. 1989 LJ