Informuojame, kad įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre yra paskirti duomenų apsaugos pareigūnai (DAP):

Ingrida Mitkevičienė, kontaktiniai duomenys: tel. (8 5)  264 8868, el. paštas duomenuapsauga@vic.lt

Raimonda Pečiulienė, kontaktiniai duomenys: tel. (8 5)  264 8877, el. paštas duomenuapsauga@vic.lt

Paaiškiname, kad duomenų apsaugos pareigūnas padeda įmonėje užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, taip pat dalyvauja sprendžiant visus klausimus, turinčius (galinčius turėti) įtakos asmens duomenų apsaugai, teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre, prašome kreiptis aukščiau nurodytais kontaktais.