Informacija apie valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre vykdomą vaizdo stebėjimą

  1. Vaizdo stebėjimo metu gautų duomenų valdytojas ir tvarkytojas – valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), įmonės kodas 210086220, adresas Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius.
  2. Vaizdo stebėjimo ir vaizdo stebėjimo metu gautų duomenų tvarkymo tikslas – asmenų ir turto apsauga.
  3. Vaizdo stebėjimo teisinis pagrindas – ŽŪIKVC teisėtas interesas apsaugoti asmenis ir turtą.
  4. Tvarkomų asmens duomenų kategorija – į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų asmens duomenys.
  5. Duomenų gavėjai – atitinkamos teisėsaugos institucijos ir kiti subjektai, turintys teisę gauti vaizdo stebėjimo metu gautus duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.
  6. Duomenų teikimas į trečiąsias šalis ir (ar) tarptautinėms organizacijoms – duomenys neteikiami.
  7. Vaizdo stebėjimo metu gautų duomenų saugojimo laikotarpis – 14 parų.
  8. Duomenų subjektų teisės, susijusios su ŽŪIKVC vykdomu vaizdo stebėjimu, įgyvendinamos vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre taisyklėmis.
  9. ŽŪIKVC veiksmus ar neveikimą, susijusius su ŽŪIKVC vykdomu vaizdo stebėjimu ir vaizdo stebėjimo metu gautų duomenų tvarkymu, duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt (nuo 2019 m. birželio 1 d. www.vdai.lrv.lt), taip pat teismui teisės aktuose nustatyta tvarka.