Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) yra iš valstybės turto įsteigta įmonė. Įmonės savininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Žemės ūkio ministeriją (toliau – Ministerija). ŽŪIKVC savo veikla siekia užtikrinti Ministerijos reguliavimo srities registrų ir informacinių sistemų efektyvų veikimą ir dalyvauti paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo sistemos, atitinkančios Europos Sąjungos reikalavimus, kūrimo procesuose, taip pat siekia didinti teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų apimtį, efektyvumą ir teikiamos informacijos operatyvumą.

MŪSŲ MISIJA
Efektyviai, kokybiškai ir laikantis gerųjų informacinių technologijų valdymo praktikų administruoti žemės ūkio informacinę sistemą ir jos sudedamąsias dalis, apdorojant ir teikiant operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, žemės, maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse.

MŪSŲ VIZIJA

Moderni, efektyviai veikianti įmonė, administruojanti registrus ir informacines sistemas ir įgyvendinanti pažangiausias IT praktikas.

MŪSŲ VERTYBĖS
Atsakingumas
Profesionalumas
Novatoriškumas

STRATEGINĖ KRYPTIS
Teikti klientų poreikius atitinkančias kompleksines paslaugas, gerinti veiklos rezultatyvumą.

2018–2021 M. KELIAME ŠIUOS STRATEGINIUS TIKSLUS IR UŽDAVINIUS:

TIKSLAS – plėsti kokybiškų ir į naudotojus orientuotų paslaugų spektrą.
UŽDAVINIAI:
– Plėsti paslaugų spektrą;
– Gerinti paslaugų naudotojų aptarnavimą;
– Optimizuoti naudotojų prieigos valdymą;
– Perkelti informacines sistemas į kompiuterinės debesijos technologiją.

TIKSLAS – efektyviai vykdyti ir valdyti veiklą.
UŽDAVINIAI:

– Žmogiškųjų išteklių formavimas;
– Žmogiškųjų išteklių ugdymas;
– Veiklos pelningumo didinimas.