Koks teisės aktas reglamentuoja paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pateikimą?

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos pateikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Teisės akto aktualią redakciją galite rasti čia.

Kada galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką?

2022 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimas vyko nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki birželio 14 d.

Pavėluotai paraiškos galėjo būti pateiktos nuo 2022 m. birželio 15 d. iki liepos 8 d. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.

PASTABA. Kiekvienais metais paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos teikiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytu laiku.

Kur kreiptis, norint deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus?

Pareiškėjas, turintis technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, gali pats deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus adresu https://paseliai.vic.lt, pasirinkęs mygtuką „Prisijungti per El. valdžios vartus“ arba užsisakęs elektroninę paslaugą Elektroninių valdžios vartų portale adresu https://www.epaslaugos.lt.

Taip pat pareiškėjas pagal valdos centro adresą gali kreiptis į seniūnijos ar savivaldybės darbuotoją.

Ar galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką vėliau, jeigu pareiškėjas to negalėjo padaryti deklaravimo metu (dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios)?

Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d., seniūnijos darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Darbuotojas į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą įveda paraiškos duomenis ir paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai neregistruojami Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje – jų originalai siunčiami paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Pavėluotai paraišką gali pateikti ir pats pareiškėjas – ją užpildyti, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos per elektroninę bankininkystę, ir paštu išsiųsti vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, gavusi šiuos dokumentus, priima sprendimą dėl pavėluotai pateiktos paraiškos.

Po einamųjų metų lapkričio 1 d. paraiškos nepriimamos.

Ar galima taisyti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos duomenis, kai yra pasibaigęs paraiškų teikimo laikas?

Pareiškėjas nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pabaigos iki kitų metų kovo 1 d. gali seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą pataisyti einamaisiais metais patvirtintoje paraiškoje esančias akivaizdžias klaidas, kurias, remdamasi bendru tam tikro atvejo vertinimu, pripažino Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Jei pareiškėjas nori pakeisti paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, paraiškoje nurodyta banko sąskaita ar kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, faksas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami raštu pateikus prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos arba per informacinį portalą prisijungus adresu https://portal.nma.lt.

Kaip gauti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos?

Prieiga prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos paskyros įgaliotiems asmenims ir juridinių asmenų vadovams suteikiama užpildžius PRAŠYMĄ SUTEIKTI PRIEIGĄ PRIE PARAIŠKŲ PRIĖMIMO INFORMACINĖS SISTEMOS ir pateikus kitus reikiamus dokumentus. Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje adresu http://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (11 prašymo forma).

 1. Jei pareiškėjas – juridinis asmuo, pateikiamas vadovo, kuris teiks juridinio asmens paraišką, prašymas ir išrašas iš Juridinių asmenų registro;
 2. Jei pareiškėjas – juridinis asmuo, pateikiamas asmens, kuris teiks juridinio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu teikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija);
 3. Jei pareiškėjas – fizinis asmuo ir pageidauja, kad jo paraišką pateiktų kitas fizinis asmuo, pateikiamas asmens, kuris teiks įgaliojusio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu teikti paraišką ar atlikti kitus susijusiu veiksmus (originalas arba jo kopija). Šiuo atveju gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre adresu https://igaliojimai.lt, kuriame reikėtų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teikiamų duomenų priėmimas (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (11 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui elektroniniu paštu pagalba@vic.lt arba e-ibraizymas@vic.lt, arba pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą.

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo, gavęs prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, gali jungtis adresu https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką bei atlikti kitus veiksmus.

PASTABA. Fiziniams asmenims, norintiems patiems jungtis prie savo paraiškos, prašymo suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos pildyti nereikia.

Kaip gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinių duomenų rinkinį SHP formatu?

Pareiškėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinius duomenis, turi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikti PRAŠYMĄ PATEIKTI DEKLARUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITOS PASKIRTIES LAUKŲ GRAFINIUS DUOMENIS. Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje adresu https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (12 prašymo forma).

 1. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas ar atstovas, papildomai turi būti pateiktas atstovavimą įrodantis dokumentas: jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas – išrašas iš Juridinių asmenų registro; jei prašymą teikia juridinio asmens atstovas – juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas darbuotojui;
 2. Jeigu prašymą teikia fizinis asmuo ir pageidauja gauti kito fizinio asmens laukų grafinius duomenis, turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba jo kopija). Gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka sudarytas Įgaliojimų registre adresu https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, reiktų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (12 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui elektroniniu paštu pagalba@vic.lt arba e-ibraizymas@vic.lt, arba pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą.

PASTABA. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinių duomenų rinkinio SHP formatu paruošimas yra apmokestintas.

Kaip gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapio fragmentą (-us)?

Pareiškėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapio fragmentus, turi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikti PRAŠYMĄ PATEIKTI DEKLARUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITOS PASKIRTIES LAUKŲ ŽEMĖLAPIO FRAGMENTĄ (-US). Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje adresu https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (13 prašymo forma).

 1. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas ar atstovas, papildomai turi būti pateiktas atstovavimą įrodantis dokumentas: jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas – išrašas iš Juridinių asmenų registro; jei prašymą teikia juridinio asmens atstovas – juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas darbuotojui;
 2. Jeigu prašymą teikia fizinis asmuo ir pageidauja gauti kito fizinio asmens deklaruotų laukų žemėlapio fragmentus, turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba jo kopija). Gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka sudarytas Įgaliojimų registre adresu https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, reiktų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (13 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui elektroniniu paštu pagalba@vic.lt arba e-ibraizymas@vic.lt, arba pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą.

PASTABA. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapio fragmentų paruošimas yra apmokestintas.

Kokiais atvejais reikia pateikti žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais)?

Dokumentus reikia pateikti, tiems pareiškėjams:

 1. kurie, praėjusiais metais nedeklaravo;
 2. kurie, deklaruoja per praėjusius 2 metus visiškai nedeklaruotus didesnius nei 2 ha žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus;
 3. kai nustatomas didesnis kaip 1 ha deklaruoto ploto persidengimas su kito pareiškėjo lauku;
 4. jei deklaruoti plotai valdomi kelių bendraturčių (žemės sklypas valdomas pagal idealiąsias dalis) ir nėra notariškai patvirtinta ir įregistruota viešajame registre naudojimosi žemės sklypu tvarka;
 5. kai plotų, kurių valdymo teisę būtina pagrįsti, valdymo teisės dokumentų arba šių dokumentų duomenų po einamųjų metų rugpjūčio 1 d. nėra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus reikia pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pareikalavus iki jos nustatyto termino.

Su kokiais žemės ūkio naudmenų kodais galima deklaruoti kontroliniuose žemės sklypuose, kurių GKODAS bl1, bl1b, bl3, bl6, bl9?

Kontroliniuose žemės sklypuose, kurių GKODAS bl1, bl1b, bl3, bl6, bl9 galima deklaruoti su šiais naudmenų kodais:

Kontrolinio žemės sklypo GKODAS Naudmenų kodai, kuriuos galima deklaruoti
bl1 Visi naudmenų kodai
bl1b Visi naudmenų kodai
bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl6 NEP, GRY, GRS

Ar braižant laukus galima kirsti kontrolinių žemės sklypų ribas?

Braižant laukus, leidžiama kirsti toliau lentelėje išvardintų kontrolinių žemės sklypų ribas, kai:

Kontrolinių žemės sklypų GKODAI Naudmenų kodai, su kuriais deklaruojama
bl6, bl3 NEP, GRY, GRS
bl1b, bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl1b, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl1b, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl1, bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl1, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl1, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl3, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl9, bl9 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai
bl3, bl3 NEP, MNN, 5PT-3 ir VIII grupės naudmenų kodai

Kitais atvejais kirsti kontrolinių žemės sklypų ribų negalima.

PASTABA. Braižomų laukų ribos negali kirsti ortofotografiniame žemėlapyje matomų pastovių objektų (pastatų, vandens telkinių ir kt.) ribų, išskyrus atvejus, kai šie objektai yra braižomi kaip paramai gauti netinkami plotai (deklaruojami su naudmenos kodu NEP).

Ar galima deklaruoti laukus kontroliniuose žemės sklypuose, kurių Gkodas bl1b, bl3, bl9, bl6, bl2?

GKODAS bl1b – juo žymimas kontrolinis žemės sklypas, kurį sudaro dirbamoji žemė (ariamoji žemė, pieva, sodai ir uogynai) ir kuriame praėjusiais metais nebuvo deklaruota laukų, už kuriuos prašyta tiesioginių išmokų. Kontrolinio žemės sklypo remiamas plotas lygus 0, tačiau jis gali tapti tinkamas tiesioginėms išmokoms gauti, kai jame deklaruojamos žemės ūkio naudmenos ar kiti plotai ir atliekamas kontrolinio žemės sklypo tinkamumo vertinimas.

GKODAS bl3 – juo žymimas kontrolinis žemės sklypas, kurio didžiąją dalį užima miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai ir pan.). Šio kontrolinio žemės sklypo tiesioginėmis išmokomis remiamas plotas lygus 0, tačiau galima prašyti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones.

GKODAS bl9 – juo žymimas kontrolinis žemės sklypas, kurio didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.). Šio kontrolinio žemės sklypo tiesioginėmis išmokomis remiamas plotas lygus 0, tačiau galima prašyti paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros programos priemones.

GKODAS bl6 – juo žymimas kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas ne mieste. Šio kontrolinio žemės sklypo tiesioginėmis išmokomis remiamas plotas lygus 0, tačiau gali būti tinkamas deklaruoti netinkamas paramai plotas (naudmenos kodai GRY, GRS) arba sertifikuoti (naudmenos kodas NEP) pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus.

GKODAS bl2 juo žymimas kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas mieste. Tiesioginėmis išmokomis remiamas plotas lygus 0. Šiame kontroliniame žemės sklype įbraižyti laukus ar jų dalis draudžiama, išmokos už jį neskiriamos.

Kas ir kada turi aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus?

Žemdirbiai, kurie:

 1. sutvarkė buvusius netinkamus paramai plotus (išnaikino piktžoles, atliko medžių, kelmų, krūmų, akmenų valymo darbus, o darbų atliekas pašalino iš žemės ploto, atliko kitus būtinus tvarkymo darbus) ir pavertė juos tinkamais paramai gauti;
 2. tinkamus paramai plotus pavertė netinkamais (pastatė naują statinį, iškasė tvenkinį ir pan.);
 3. išarė ar atnaujino daugiametes ganyklas ar pievas (naudmenos kodas DGP), kurias ateinančiais metais planuoja deklaruoti kaip ganyklas ar pievas iki 5 m. (naudmenų kodai GPŽ ar GPA);
 4. panaikino arba naujai pasodino daugiamečių sodinių plotus,

patys arba padedami seniūnijų darbuotojų visus metus Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius kontrolinių žemės sklypų (išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių teritorijas), ribų pasikeitimus.

Toliau pateikiamos kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo ir jų vertinimo bei bazės tikslinimo datos:

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo data Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų vertinimo ir tikslinimo data
Iki 2022 m. gruodžio 1 d. Iki 2023 m. balandžio 1 d.
Nuo 2022m.  gruodžio 2 d. iki 2023 m. deklaravimo pradžios* Iki 2023 m. birželio 15 d.
Nuo 2023 m. deklaravimo pradžios iki 2023 m. pagrindinio deklaravimo pabaigos* Iki 2023 m. rugsėjo 15 d.
Nuo pagrindinio deklaravimo pabaigos iki 2023 m. gruodžio 1 d. Iki 2024 m. balandžio 1 d.

* Šie sutvarkyti žemės plotai 2023 m. deklaravimo metu gali būti deklaruojami su naudmenos kodu NEP „Netinkami paramai plotai“, papildomai pasirenkant tame plote auginamos kultūros kodą.

Pareiškėjai nuo einamųjų metų paraiškų teikimo pradžios iki liepos 8 d. turi aprašyti ir užmirkusius netinkamus paramai plotus, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti.

Aprašant pasikeitimus reikia įkelti nuotrauką, kuri turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, dydis negali viršyti 5 Mb. Taip pat galima įkelti nuotrauką su buvimo vietos gaire (angl. geotag) ar išmatuotą žemės plotą (SHP ar KML formatu).

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, tikslindamas kontrolinių žemės sklypų ribas pagal išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų metu aprašytus pasikeitimus, vadovaujasi einamųjų metų ortofotografine medžiaga arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų informacija, palydovo „Sentinel“ vaizdais bei kita medžiaga:

 1. kai įkeltas matavimas yra neteisingas ar prieštarauja minėtai kartografinei medžiagai, aprašytas kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimas netikslinamas;
 2. jei VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras einamųjų metų ortofotografinės medžiagos arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų neturi ir pagal turimą aktualią ortofotografinę medžiagą kontrolinio žemės sklypo pataisyti negali, vykstama į patikras vietoje;
 3. jeigu nuvykus į patikrą vietoje išankstinio kontrolinio žemės sklypo aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės (pareiškėjas neiškirto medžių, neišrovė kelmų ir neišvežė nupjautų medžių ar medžių liekanų, nesutvarkė akmenų krūvų ar kitų netinkamų paramai plotų ir pan.), kontrolinio žemės sklypo ribos netikslinamos.

Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tikslinimo eigą galima stebėti elektroniniame žemėlapyje.

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje pažymėjau atliktus pokyčius žemės plotuose. Ar VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro darbuotojai važiuos tikrinti? Ar kontrolinis žemės sklypas bus pataisytas?

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tikslinimo eigą pagal padėtus taškus galima stebėti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės www.vic.lt meniu juostoje paspaudus meniu elementą „Žemėlapiai ir mygtuką „KŽS atnaujinimas“.

Padėtus taškus darbuotojai peržiūri kiekvieną dieną ir duomenys programoje atnaujinami kas 48 val. Žemėlapyje skirtingų spalvų taškais pažymėta kontrolinių žemės sklypų duomenų tvarkymo būsena. Pakoreguota kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė minėtame žemėlapyje atnaujinama vieną kartą per savaitę.

Kada galima aprašyti potencialius kraštovaizdžio elementus?

Pareiškėjas pats arba padedamas savivaldybės (seniūnijos) darbuotojo Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu visus metus gali pažymėti ir aprašyti galimai tinkamus kraštovaizdžio elementus.

Pažymėti galimai tinkami kraštovaizdžio elementai bus peržiūrėti, patikrinti ir, atitinkantys reikalavimus, išskirti kraštovaizdžio elementų sluoksnyje kitų metų deklaravimui. Galimai tinkamų kraštovaizdžio elementų žymėjimas ir aprašymas nėra privalomas.

Suariau daugiametes pievas. Ar turėsiu jas atkurti?

Pareiškėjai, einamųjų metų paraiškoje deklaravę daugiametes pievas arba plotus, kurie pastarųjų penkerių metų (įskaitant einamuosius metus) laikotarpiu buvo deklaruojami kaip pievos ir buvo nesuarti (pievų atnaujinimas naudojant nearimines technologijas suarimu nelaikomas), privalo jų plotą išlaikyti, o suarę privalo mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikti atkurtų pievų nuotraukas. Kai einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui nustatoma, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, privalo šį plotą atkurti tame pačiame arba kitame plote (daugiau informacijos Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Daugiametės pievos, kuriose pievų augalai sunyko ir (arba) vyrauja piktžolės, gali būti atnaujintos (persėtos) ir toliau deklaruojamos su žemės ūkio naudmenos kodu DGP.

Kai einamaisiais metais pasibaigus deklaravimui nustatoma, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos iki einamųjų metų gruodžio 31 d. pareiškėjus, kurie pagal dvejų ankstesnių metų paraiškų (neatsižvelgiant į jas pateikusį pareiškėją) duomenis deklaravo plotus, kuriuose vietoj daugiametės pievos vykdoma kita veikla, informuoja, kad jie privalo atkurti daugiametes pievas iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos. Jei ateinančiais metais daugiamečių pievų Lietuvoje sumažės daugiau, nei leidžiama, už neatkurtus suartus daugiamečių pievų plotus išmokėtos paramos lėšos už žalinimo reikalavimų laikymąsi susigrąžinamos.

Atkurtos daugiametės pievos laikomos daugiametėmis pievomis nuo deklaravimo dienos, jei pareiškėjas įsipareigoja atkurtame plote deklaruoti daugiametes pievas mažiausiai 5 metus. Nesant reikalavimo atkurti daugiametes pievas, su kodu DGP pievą deklaruoti galima tada, kai laukas patenka į KŽS_DR5LT žemės ūkio naudmenų sluoksnyje nustatytas daugiamečių pievų teritorijas.

Daugiamečių pievų atkurti nereikia, kai pagal reikalavimus jos apsodinamos mišku (išskyrus trumpos rotacijos želdinius, kalėdines eglutes ar energetinius medžius) arba jų plotas panaudojamas viešiesiems tikslams.

PASTABA. Nesant reikalavimo atkurti daugiametes pievas, su kodu DGP pievą deklaruoti galima tada, kai tame plote 5 metus iš eilės buvo deklaruota pievas su kodu GPŽ arba laukas patenka į daugiamečių pievų sluoksnį.

Suariau aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes pievas. Ar turėsiu jas atkurti?

Aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes ganyklas arba pievas, t. y. patenkančias į pievų ir joms artimų buveinių, pelkių ir medžiais apaugusių natūralių buveinių teritoriją „Natura 2000“ ar paukščių apsaugos teritorijas, draudžiama arti, jų negalima ir atnaujinti – suarti ir atsėti, taip pat jose vykdyti ne žemės ūkio veiklą.

Nustačiusi, kad pareiškėjas aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas teritorijas išarė arba šiuose plotuose ėmė vykdyti ne žemės ūkio veiklą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos informuoja pareiškėją, kad jis privalo toje pačioje vietoje atkurti daugiametę pievą iki kitų metų paraiškos pateikimo dienos.

PASTABA. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje pažeidžiamos daugiametės ganyklos ir pievos yra pateiktos atskiru sluoksniu.

Kur galima registruoti planuojamą žydinčių augalų purškimą? Kokiu būdu informacija pasiekia bičių laikytojus?

Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“ ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Augalų apsaugos produktais purškiamų žemės plotų ar augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos administravimo posistemio  (toliau – AAPIS) (įvedęs adresą http://paseliai.vic.lt ir pasirinkęs „Purškimų / sėjos registravimas), arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 dienas užregistruoti būsimą purškimą arba sėją.

Žemės naudotojas, registruodamas purškimą ar sėklos sėją, AAPIS nurodo fizinio arba juridinio asmens kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, planuojamo purškimo ar sėklos sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), augalų pavadinimą, naudojamų augalų apsaugos produktų (vieno–trijų) pavadinimus.

Gavęs pranešimą apie registruotą purškimą ar sėją, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia nurodytu mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurių registruoto bityno bičių laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo purškiamo ar sėjamo žemės sklypo. Pranešime bičių laikytojams nurodoma registruoto purškimo ar sėjos data, laikas (pradžia ir pabaiga), fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, vieta, augalų pavadinimas, augalų apsaugos produktų pavadinimas (-ai) (vienas–trys), žemės naudotojo kontaktinis telefono numeris.

Kur bitininkai gali pamatyti profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais planuojamus purkšti laukus?

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainės https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus skiltį „Žemėlapiai ir mygtuką „Purškimų / sėjos peržiūra“ viešai skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, ir (ar) augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, sėją.

Žemėlapyje „Purškimų / sėjos peržiūra“ yra pažymėta purškimo ar sėjos data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, naudojamų augalų apsaugos produktų (vieno–trijų) pavadinimai.

Informacija apie augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos sėją žemėlapyje matoma 12 mėnesių nuo informacijos apie sėją pateikimo.

Kur rasti statistinę informaciją apie deklaruotus pasėlius?

Statistinę informaciją pagal metus galite rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt skiltyje „Statistika“, pasirinkus mygtukąStatistinė informacija apie 1999–2022 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus“.

2015–2022 m. statistinę informaciją, atvaizduotą žemėlapyje, galima rasti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro interneto svetainėje https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus skiltį „Žemėlapiai“ ir pasirinkus mygtuką „Deklaravimo statistika pagal žemės ūkio valdos centrą.

Jeigu reikia papildomos informacija galima raštu kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą.