Koks teisės aktas reglamentuoja paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos pateikimą?

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos pateikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3D-92 patvirtintos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės. Teisės akto aktualią redakciją galite rasti čia.

Kada galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką?

2023 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškų teikimas vykta nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki birželio 20 d.

Pavėluotai Paraiškos gali būti pateiktos nuo 2022 m. birželio 20 d. iki birželio 30 d.

Prašymas pakeisti Paraiškos duomenis, pateiktas pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpiu, laikomas pavėluotai pateiktu.

PASTABA. Kiekvienais metais paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos teikiamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu nustatytu laiku.

Kur kreiptis, norint deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus?

Pareiškėjas, turintis technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, gali pats deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus adresu https://paseliai.vic.lt, pasirinkęs mygtuką „Prisijungti per El. valdžios vartus“ arba užsisakęs elektroninę paslaugą Elektroninių valdžios vartų portale adresu https://www.epaslaugos.lt.

Taip pat pareiškėjas pagal valdos centro adresą gali kreiptis į seniūnijos ar savivaldybės darbuotoją.

Ar galima pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkiniu gyvūnus paraišką vėliau, jeigu pareiškėjas to negalėjo padaryti deklaravimo metu (dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios)?

Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpiui, Paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimą lėmė nuo pareiškėjo valios nepriklausančios (force majeure) aplinkybės. Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias (force majeure) aplinkybes, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d., seniūnijos darbuotojui kartu su Paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus, kuris į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS) įveda Paraiškos duomenis ir Paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai siunčiami paštu Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra). Pareiškėjas gali pats pateikti Paraišką, ją užpildydamas PPIS, o prašymą priimti pavėluotai teikiamą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus išsiųsti paštu Agentūrai. Agentūra, gavusi minėtus dokumentus, priima sprendimą dėl vėluojančios paraiškos priėmimo.

Po einamųjų metų spalio 1 d. paraiškos visais atvejais nepriimamos.

Ar galima taisyti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos duomenis, kai yra pasibaigęs paraiškų teikimo laikas?

Pareiškėjas pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpiui iki kitų metų kovo 1 d. gali pats arba seniūnijoje pagal pareiškėjo valdos centro adresą pataisyti einamaisiais metais patvirtintoje Paraiškoje esančias akivaizdžias klaidas, kurias, remdamasi bendru tam tikro atvejo vertinimu, pripažino Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), arba deklaruoti pagal ekologinę gamybą sertifikuojamus laukus.

Pareiškėjas nuo einamųjų metų pavėluotai teikiamų paraiškų laikotarpio pabaigos iki rugsėjo 15 d. gali atsisakyti paramos už lauką, kai Automatinė laukų nuolatinio stebėjimo sistema (toliau – ALNSIS) nustatė lauko neatitikimus žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijams, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas buvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas arba apie Agentūros prašymą pateikti deklaruojamų plotų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ar patikros vietoje metu nustatytus pažeidimus, ar iki rugpjūčio 15 d. keisti žemės ūkio augalo kodą, kai ALNSIS nustatė žemės ūkio augalo kodo neatitikimą deklaruotam, išskyrus tuos atvejus, kai pareiškėjas buvo informuotas apie Agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas arba apie Agentūros prašymą pateikti deklaruojamų plotų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus ar patikros vietoje metu nustatytus pažeidimus. Taip pat, kai ALNSIS nustatė lauko neatitikimus žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijams, paramos atsisakyti už lauką ar keisti augalo kodą gali aukščiau nurodytais atvejais ir terminais pateikdamas prašymą Agentūrai.

Jeigu pareiškėjas nori pakeisti Paraiškos pirmajame lape nurodytus duomenis, jis tai gali padaryti nuo Paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui, Paraiškoje nurodyta banko sąskaita ar kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, el. pašto adresas) gali būti tikslinami, raštu pateikus prašymą Agentūrai, Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje arba per Portalą https://portal.nma.lt. Teikiant Agentūrai prašymus pakeisti banko sąskaitą, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, prašymą pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paliudyti pasirašiusio asmens parašo tikrumą taip pat gali Agentūros darbuotojas. Pareiškėjas privalo nurodyti tik savo asmeninę banko sąskaitą.

Kaip gauti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos?

Prieiga prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos paskyros įgaliotiems asmenims ir juridinių asmenų vadovams suteikiama užpildžius PRAŠYMĄ SUTEIKTI PRIEIGĄ PRIE PARAIŠKŲ PRIĖMIMO INFORMACINĖS SISTEMOS ir pateikus kitus reikiamus dokumentus. Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje adresu http://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (11 prašymo forma).

 1. Jei pareiškėjas – juridinis asmuo, pateikiamas vadovo, kuris teiks juridinio asmens paraišką ar atliks kitus veiksmus, prašymas ir išrašas iš Juridinių asmenų registro;
 2. Jei pareiškėjas – juridinis asmuo, pateikiamas asmens, kuris teiks juridinio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu teikti paraišką ar atlikti kitus susijusius veiksmus (originalas arba jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija);
 3. Jei pareiškėjas – fizinis asmuo ir pageidauja, kad jo paraišką pateiktų kitas fizinis asmuo, pateikiamas asmens, kuris teiks įgaliojusio asmens paraišką, prašymas su pridedamu įgaliojimu teikti paraišką ar atlikti kitus susijusiu veiksmus (originalas arba jo kopija). Šiuo atveju gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka įgaliojimas gali būti sudarytas Įgaliojimų registre adresu https://igaliojimai.lt, kuriame reikėtų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą „Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje teikiamų duomenų priėmimas“ (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (11 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui elektroniniu paštu pagalba@zudc.lt arba e-ibraizymas@zudc.lt, arba pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą.

Įmonės vadovas arba įgaliotas asmuo, gavęs prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, gali jungtis adresu https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą, pasirinkdamas vieną iš būdų, kuriais gali patvirtinti savo tapatybę, ir pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraišką bei atlikti kitus veiksmus.

PASTABA. Fiziniams asmenims, norintiems patiems jungtis prie savo paraiškos, prašymo suteikti prieigą prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos pildyti nereikia.

Kaip gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinių duomenų rinkinį SHP formatu?

Pareiškėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinius duomenis, turi VĮ Žemės ūkio duomenų centrui pateikti PRAŠYMĄ PATEIKTI DEKLARUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITOS PASKIRTIES LAUKŲ GRAFINIUS DUOMENIS. Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje adresu https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (12 prašymo forma).

 1. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas ar atstovas, papildomai turi būti pateiktas atstovavimą įrodantis dokumentas: jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas – išrašas iš Juridinių asmenų registro; jei prašymą teikia juridinio asmens atstovas – juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas darbuotojui;
 2. Jeigu prašymą teikia fizinis asmuo ir pageidauja gauti kito fizinio asmens laukų grafinius duomenis, turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba jo kopija). Gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka sudarytas Įgaliojimų registre adresu https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, reiktų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą „Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas“ (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (12 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui elektroniniu paštu pagalba@zudc.lt arba e-ibraizymas@zudc.lt, arba pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą.

PASTABA. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų grafinių duomenų rinkinio SHP formatu paruošimas yra apmokestintas.

Kaip gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapio fragmentą (-us)?

Pareiškėjas, kuris yra fizinis ar juridinis asmuo, norėdamas gauti deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapio fragmentus, turi VĮ Žemės ūkio duomenų centrui pateikti PRAŠYMĄ PATEIKTI DEKLARUOTŲ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITOS PASKIRTIES LAUKŲ ŽEMĖLAPIO FRAGMENTĄ (-US). Prašymo formą galima rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje adresu https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (13 prašymo forma).

 1. Jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas ar atstovas, papildomai turi būti pateiktas atstovavimą įrodantis dokumentas: jei prašymą teikia juridinio asmens vadovas – išrašas iš Juridinių asmenų registro; jei prašymą teikia juridinio asmens atstovas – juridinio asmens vadovo pasirašytas įgaliojimas darbuotojui;
 2. Jeigu prašymą teikia fizinis asmuo ir pageidauja gauti kito fizinio asmens deklaruotų laukų žemėlapio fragmentus, turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba jo kopija). Gali būti pateikiamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba supaprastinta tvarka sudarytas Įgaliojimų registre adresu https://igaliojimai.lt. Tokiu atveju, reiktų pasirinkti viešąją ar administracinę paslaugą „Duomenų subjekto Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje registruotų dokumentų ar duomenų išdavimas“ (detalesnė informacija pateikta VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje https://www.vic.lt/Paslaugos/Prašymai (13 prašymo forma).

Užpildyti dokumentai turi būti išsiųsti VĮ Žemės ūkio duomenų centrui elektroniniu paštu pagalba@zudc.lt arba e-ibraizymas@zudc.lt, arba pateikti per E. pristatymo informacinę sistemą.

PASTABA. Deklaruotų žemės ūkio naudmenų ir kitos paskirties laukų žemėlapio fragmentų paruošimas yra apmokestintas.

Kas ir kada turi aprašyti kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus?

Žemdirbiai, kurie:

  1. sutvarkė buvusius netinkamus paramai plotus (iškirto medžius, išrovė kelmus, išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas ar kitus netinkamus paramai plotus) ir pavertė juos tinkamais paramai gauti;
  2. tinkamus paramai plotus pavertė netinkamais (pastatė naują statinį, iškasė tvenkinį ir pan.);
  3. išarė daugiametes ganyklas ar pievas;
  4. panaikino arba naujai pasodino daugiamečių sodinių plotus,

  patys arba padedami seniūnijų darbuotojų visus metus Paraiškų priėmimo informacinės sistemos  (toliau – PPIS) Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų (toliau – KŽSRP) modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius kontrolinių žemės sklypų (GKODAS bl1, bl1b, bl2 (išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių teritorijas), bl3, bl3g, bl3j, bl4, bl6, bl9, bl9u, bl9p), ribų pasikeitimus, ir (arba) naudmenų sluoksnio pasikeitimus.

  Toliau pateikiamos kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo ir jų vertinimo bei bazės tikslinimo datos:

  Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymo data Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų vertinimo ir tikslinimo data
  Iki 2022 m. gruodžio 1 d. Iki 2023 m. balandžio 1 d.
  Nuo 2022m.  gruodžio 2 d. iki 2023 m. birželio 20 d.* Iki 2023 m. rugsėjo 15 d.
  Nuo liepos 1 d.  iki 2023 m. gruodžio 1 d. Iki 2024 m. balandžio 1 d.

* Šie sutvarkyti žemės plotai 2023 m. deklaravimo metu gali būti deklaruojami su naudmenos kodu NEP „Netinkami paramai plotai“, papildomai pasirenkant tame plote auginamos kultūros kodą.

Einamųjų metų paraiškų teikimo laikotarpiu PPIS aprašomi ir užmirkę netinkami paramai plotai, kurie žemės dirbimo (sėjos, augalų vegetacijos ir derliaus nuėmimo) sezono metu yra sausi ir tinkami žemės ūkio veiklai vykdyti. Pareiškėjai taip pat gali nurodyti kraštovaizdžio elementus, kurie nebuvo įtraukti į kraštovaizdžio elementų sluoksnį arba kuriuos reikia patikslinti.

Aprašant pasikeitimus reikia įkelti nuotrauką, kuri turi būti *.jpg, *.png arba *.gif formato, dydis negali viršyti 5 Mb. Taip pat galima įkelti nuotrauką su buvimo vietos gaire (angl. geotag) ar išmatuotą žemės plotą (SHP ar KML formatu).

VĮ Žemės ūkio duomenų centras, tikslindamas kontrolinių žemės sklypų ribas pagal išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų metu aprašytus pasikeitimus, vadovaujasi einamųjų metų ortofotografine medžiaga arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų informacija, palydovo „Sentinel“ vaizdais bei kita medžiaga:

 1. kai įkeltas matavimas yra neteisingas ar prieštarauja minėtai kartografinei medžiagai, aprašytas kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimas netikslinamas;
 2. jei VĮ Žemės ūkio duomenų centras einamųjų metų ortofotografinės medžiagos arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių nuotraukų neturi ir pagal turimą aktualią ortofotografinę medžiagą kontrolinio žemės sklypo pataisyti negali, vykstama į patikras vietoje;
 3. jeigu nuvykus į patikrą vietoje išankstinio kontrolinio žemės sklypo aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės (pareiškėjas neiškirto medžių, neišrovė kelmų ir neišvežė nupjautų medžių ar medžių liekanų ar kitų netinkamų paramai plotų ir pan.), kontrolinio žemės sklypo ribos netikslinamos. O vėlesniais metais to paties pareiškėjo aprašyti KŽSRP bus tikslinami tik tada, kai VĮ Žemės ūkio duomenų centras gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją

KŽSRP tikslinimo eigą galima stebėti elektroniniame žemėlapyje.

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Išankstinių kontrolinių žemės sklypų ribų aprašymų modulyje pažymėjau atliktus pokyčius žemės plotuose. Ar VĮ Žemės ūkio duomenų centro darbuotojai važiuos tikrinti? Ar kontrolinis žemės sklypas bus pataisytas?

Kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų tikslinimo eigą pagal padėtus taškus galima stebėti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainės www.vic.lt meniu juostoje paspaudus meniu elementą „Žemėlapiai ir mygtuką „KŽS atnaujinimas“.

Padėtus taškus darbuotojai peržiūri kiekvieną dieną ir duomenys programoje atnaujinami kas 48 val. Žemėlapyje skirtingų spalvų taškais pažymėta kontrolinių žemės sklypų duomenų tvarkymo būsena. Pakoreguota kontrolinių žemės sklypų duomenų bazė minėtame žemėlapyje atnaujinama vieną kartą per savaitę.

Kur galima registruoti planuojamą žydinčių augalų purškimą? Kokiu būdu informacija pasiekia bičių laikytojus?

Žemės naudotojas, besirengiantis purkšti žydinčius augalus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“ ar sėti augalų, kuriuos lanko bitės, sėklą, apdorotą augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje, nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, turėdamas galimybę naudotis elektronine bankininkyste pats prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos Augalų apsaugos produktais purškiamų žemės plotų ar augalų sėklų, apdorotų augalų apsaugos produktais, sėjos administravimo posistemio  (toliau – AAPIS) (įvedęs adresą http://paseliai.vic.lt ir pasirinkęs „Purškimų / sėjos registravimas), arba padedamas seniūnijos darbuotojo, atsakingo už pasėlių deklaravimą, privalo ne vėliau kaip prieš 2 dienas užregistruoti būsimą purškimą arba sėją.

Žemės naudotojas, registruodamas purškimą ar sėklos sėją, AAPIS nurodo fizinio arba juridinio asmens kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, planuojamo purškimo ar sėklos sėjos datą, laiką (pradžią ir pabaigą), augalų pavadinimą, naudojamų augalų apsaugos produktų (vieno–trijų) pavadinimus.

Kur bitininkai gali pamatyti profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais planuojamus purkšti laukus?

VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainės https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus skiltį „Žemėlapiai ir mygtuką „Purškimų / sėjos peržiūra“ viešai skelbiama informacija apie planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, ir (ar) augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių etiketėje nurodyta saugos priemonė „Pavojinga bitėms“, sėją.

Žemėlapyje „Purškimų / sėjos peržiūra“ yra pažymėta purškimo ar sėjos data, laikas (pradžia ir pabaiga), vieta, naudojamų augalų apsaugos produktų (vieno – trijų) pavadinimai.

Informacija apie augalų, kuriuos lanko bitės, sėklos sėją žemėlapyje matoma 12 mėnesių nuo informacijos apie sėją pateikimo.

Kur gali užpildyti Augalų apsaugos produktų apskaitos ir Atliktų ūkio darbų žurnalus?

Prisijungus adresu https://paseliai.vic.lt prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir pasirinkus mygtuką „Žurnalai“, atsidariusioje Žurnalai posistemėje galima užpildyti Augalų apsaugos produktų apskaitos ir Atliktų ūkio darbų žurnalus. Atliktų ūkio darbų žurnalą po atliktų darbų reikia užpildyti per 5 darbo dienas, Augalų apsaugos produktų apskaitos žurnalą – per 15 kalendorinių dienų po darbų atlikimo.

Kur galima įvesti tręšiamuosius, kalkinamuosius produktus?

Prisijungus adresu https://paseliai.vic.lt prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir pasirinkus mygtuką „Trąšų naudojimo apskaita“ atsidariusioje Trąšų naudojimo apskaitos posistemėje galima užpildyti valdoje naudotas organines ir (arba) mineralines trąšas. Pildant duomenis reikės suvesti pasėlio kodą arba augalo pavadinimą, tręšiamą plotą, trąšos pavadinimą, panaudotos trąšos medžiagos kiekį (kg), panaudotos trąšos kiekį (kg į ha), trąšų kiekį perskaičiavus pagal azoto kiekį (kg į ha), tręšimo datą. Duomenys turi būti užpildyti per 20 darbo dienų nuo tręšiamųjų produktų panaudojimo.

Kur rasti statistinę informaciją apie deklaruotus pasėlius?

Statistinę informaciją pagal metus galite rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje https://www.vic.lt skiltyje „Statistika“, pasirinkus mygtukąStatistinė informacija apie 1999–2022 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus“.

2015–2022 m. statistinę informaciją, atvaizduotą žemėlapyje, galima rasti VĮ Žemės ūkio duomenų centro interneto svetainėje https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudus skiltį „Žemėlapiai“ ir pasirinkus mygtuką „Deklaravimo statistika pagal žemės ūkio valdos centrą.

Jeigu reikia papildomos informacija galima raštu kreiptis į VĮ Žemės ūkio duomenų centrą.