Kokie dokumentai reikalingi kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimui žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu)?

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) Kooperatyvų programiniame įrankyje privalo užpildyti / pateikti šiuos dokumentus:

 

Kaip užpildyti Pažymą dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pažymėjimo išdavimo? Pildant Pažymą dėl kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pažymėjimo išdavimo vadovaujamasi Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3D-435.

 

Per kiek laiko išduodamas pažymėjimas?

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinus kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) pripažinimą žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo įsakymo įsigaliojimo dienos išduoda pažymėjimą prašymą pateikusiai kooperatinei bendrovei (kooperatyvui).

Kada kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) išduodamas pažymėjimo dublikatas?

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), kuri prarado pažymėjimą ir apie tai raštu pranešė ŽŪDC, turi teisę teikti prašymą ŽŪDC išduoti pažymėjimo dublikatą. Gavęs raštišką kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) prašymą, ŽŪDC kooperatinei bendrovei (kooperatyvui) išduoda pažymėjimo dublikatą.