Kur įregistruoti ūkininko ūkį, kokių dokumentų reikia?

Ūkininko ūkį įregistruoti gali veiksnus fizinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Ūkininkų ūkius įregistruoja rajonų savivaldybių administracijų Žemės ūkio skyriai pagal ūkininko turimos žemės buvimo vietą. Ūkiui įregistruoti Ūkininkų ūkių registre asmuo pateikia savivaldybės administracijos darbuotojui duomenis, kurių pagrindu formuojamas prašymas įregistruoti ūkį:
1. ūkininko asmens ir korespondencijos duomenis;
2. ūkio adreso (pagrindinio žemės sklypo) duomenis;
3. ūkyje plėtojamos pagrindinės ekonominės veiklos duomenis;
4. neprivalomus žemės ūkio sklypų duomenis, kuriuos ūkininkas pageidaus įtraukti į ūkio duomenis.
Pateikiami šie dokumentai arba jų kopijos:
1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2. dokumento, patvirtinančio asmens profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopija;
3. žemės sklypo naudojimo pagrindo patvirtinimo sutarties, neįregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, jeigu naudojamas žemės sklypas (ne ūkio adresas) nė vienam ūkio nariui nepriklauso nuosavybės teise, arba šių sutarčių sąrašą, kuriame būtų įrašyti sutarčių duomenys (kitos sutarties šalies, sutarties dalyko duomenys, sutarties sudarymo ir galiojimo pabaigos datos), patvirtintą ūkininko parašu ir teiginiu, kad jis atsako už pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą.
4. jeigu ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais asmenimis (partneriais), turi būti papildomai pateikiama:
– partnerių asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
– jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
– ūkininko sutuoktinio prašymas įregistruoti jį partneriu (jei nėra sudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis).
5. jeigu ūkis paveldimas – visų anksčiau nurodytų dokumentų ir paveldėjimo patvirtinimo dokumentų kopijos.

Prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo galite pateikti savarankiškai prisijungę per elektroninius valdžios vartus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Jeigu neturiu žemės ūkio srities išsilavinimo, kur galiu kreiptis?


Jeigu būsimas ūkininkas neturi žemės ūkio srities išsilavinimo ir yra jaunesnis nei 50 metų, jis privalo baigti pasiruošimo ūkininkauti kursus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą. Asmenys, norintys baigti mokymus, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą. Profesinio mokymo teikėjų sąrašas skelbiamas VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros interneto svetainėje www.litfood.lt. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi Ūkininkų ūkių registre ūkį registruojantiems asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos (nustatoma pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus, taip pat ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje) patirtį. Išsamesnė informacija pateikta čia.

Kokios paskirties žemė gali būti naudojama ūkininko ūkyje?


Ūkininkas  ūkio veiklai naudoja nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius.

Kaip registruoti ūkininko ūkį, jei žemė yra dviejų žmonių nuosavybė, o ūkininku nori tapti vienas asmuo?

Vienam iš žemės savininkų panorus tapti ūkininku ir įregistruoti savo ūkį, įtraukiant į ūkio duomenis žemės sklypą, priklausantį dviem ar daugiau asmenų, būsimasis ūkininkas jam priklausančią sklypo dalį galės įtraukti į ūkio duomenis kaip nuosavą žemę (Registro portale pasirinkus langelį „Objektas, registruotas NTR“). Kitas dalis – pagal nuomos (panaudos) sutartį, kuri gali būti įregistruota arba neįregistruota Nekilnojamojo turto registre. Jei žemė priklauso sutuoktiniams, tarp jų gali būti sudaryta sutartis, kad vienas iš jų neprieštarauja, kad kitam sutuoktiniui, registruojančiam ūkininko ūkį, būtų perleista jo (jos) žemės dalis. Sutuoktinis taip pat gali būti įtrauktas partneriu į registruojamą ūkį, tokiu atveju reikalingas sutuoktinio sutikimas dėl partnerystės.

Per kiek laiko įregistruojamas ūkis?


Savivaldybės administracijos darbuotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pateikimo įrašo ūkio duomenis į Registro duomenų bazę ir įregistruoja ūkį.

Kada ūkis neįregistruojamas?


Ūkis nėra registruojamas tuo atveju, kai:

  • ūkininko veiklos pagrindai neatitinka Ūkininko ūkio įstatymo reikalavimų;
  • pateikti ne visi ūkininko ūkiui įregistruoti reikiami dokumentai;
  • pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.

Ar būtina atnaujinti ūkio duomenis?

Taip. Priėmus LR ūkininko ūkio įstatymo pataisas ir patvirtinus naują Ūkininkų ūkių registro nuostatų redakciją, nuo 2018 m. ūkininkams atsirado prievolė kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis. Jeigu ūkio duomenys nepasikeitė, ūkininkas privalo šį faktą patvirtinti. Neatnaujinus ūkio duomenų daugiau negu du metus, ūkis išregistruojamas.
Dėl ūkio duomenų atnaujinimo ūkininkas gali kreiptis į rajono, kurio teritorijoje yra jo ūkio adresas, seniūniją arba savivaldybės Žemės ūkio skyrių, arba gali atnaujinti ūkio duomenis savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungęs prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Kada ūkis yra išregistruojamas?

Ūkis išregistruojamas:

  • ūkininko prašymu;
  • praėjus 1 metams po ūkininko mirties, jeigu nėra įpėdinių ir veikla toliau netęsiama;
  • teismo sprendimu;
  • neatnaujinus ūkio duomenų daugiau negu du metus.

Kas išregistruoja ūkį iš Ūkininko ūkio registro?


Ūkį iš Ūkininkų ūkių registro išregistruoja savivaldybės administracija, kurioje ūkis buvo įregistruotas. Reikia pateikti prašymą rajono savivaldybės, kurioje registruotas ūkis,  žemės ūkio skyriui, seniūnijai arba prisijungus per Elektroninius valdžios vartus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“

Ar gali ūkininkas būti partneriu kitame ūkyje?


Taip, ūkininkas gali turėti tik vieną ūkį, tačiau partneriu gali būti keliuose ūkiuose.

Ar galiu pakeisti ūkio registracijos vietą?

Taip, jei kitoje savivaldybėje turite nuosavos ar nuomojamos arba naudojamos pagal panaudos sutartį (nuoma / panauda turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre) žemės ūkio (miškų ar vandens) paskirties žemės. Tokiu atveju Jūs turite kreiptis į rajono savivaldybės žemės ūkio skyrių, kuriame šiuo metu registruotas ūkis, dėl ūkio perkėlimo ir grąžinti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, tada kreiptis į kitą savivaldybę dėl ūkio duomenų atnaujinimo ir, sumokėję valstybinę rinkliavą už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą, išsiimti naują ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.

Kaip gauti Ūkininkų ūkių registro pažymą?

Informacija, kaip gauti pažymą, pateikiama čia .

Kaip tvarkyti ūkininko ūkio buhalterinę apskaitą?

Išsamią informaciją apie ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymą rasite  čia.