DRP įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – Ministerija) kartu su projekto partneriais Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), Klaipėdos universitetu ir VĮ Žemės ūkio duomenų centru (toliau – ŽŪDC).

Ministerija yra paramos gavėjas ir atlieka DRP koordinatoriaus funkciją nacionaliniu lygmeniu, t. y. yra atsakinga už DRP metinių darbo planų rengimo koordinavimą, DRP mokslinių ir techninių aspektų koordinavimą, ryšių palaikymą, finansinių srautų stebėjimą ir administravimą, duomenų mainus su Europos komisija.

Žuvininkystės tarnyba renka ir tvarko mėgėjų žvejybos duomenis Baltijos jūros žuvų rūšių (tik menkių, lašišų, šlakių ir ungurių) laimikio metinius kiekius ir svorius arba ilgius bei paleistų žuvų kiekį  Baltijos jūroje bei Lietuvos vidaus vandenyse, taip pat, vykdant bet kokio tipo žvejybą, atsitiktinai sugautų paukščių, žinduolių, roplių ir Sąjungos teisės aktais bei tarptautiniais susitarimais saugomų žuvų rūšių duomenis (nurodant ir tuos atvejus, kai tokios atsitiktinės priegaudos nebuvo), užfiksuotus per mokslinio stebėjimo žvejybos laivuose reisus (jei tokie buvo vykdomi) arba pačių žvejų užregistruotus laivo žurnaluose bei duomenis, pagal kuriuos yra  vertinama Sąjungos žvejybos laivų veikla Sąjungos ir ne Sąjungos vandenyse.

Klaipėdos universitetas renka ir tvarko žuvininkystės sektoriaus biologinius duomenis iš verslinės žvejybos, įvairių sričių kintamųjų duomenis, duomenis apie žvejybos sektoriaus poveikį jūrų ekosistemai, vykdo jūroje atliekamus žuvų išteklių ir kitus mokslinius tyrimus.

ŽŪDC renka ir tvarko duomenis susijusius su jūrinės žvejybos laivyno bei žuvų perdirbimo pramonės produkcijso gamybos, ekonominės veiklos, darbuotojų užimtumo ir socialiniais rodikliais. Duomenų rinkimui rengia su renkamais žuvininkystės sektoriaus duomenimis susijusius metodinius bei duomenų rinkimo procesų kokybės užtikrinimo dokumentus, taip pat atlieka tiriamuosius darbus gerinant duomenų surinkimo kokybę bei užtikrinant atitiktį duomenų rinkimo programą reglamentuojantiems teisės aktams ir metodiniams reikalavimams. ŽŪDC atsakingas už duomenų rinkimo programos statistinės informacijos sklaidos portalo sukūrimą bei virtualios informacinės aplinkos skirtos galutiniams informacijos naudotojams techninę priežiūrą bei tobulinimą.

Žuvininkystės tarnyba, Klaipėdos universitetas ir ŽŪDC yra atsakingi už jiems priskirtų DRP funkcijų įgyvendinimą, t. y. pirminių duomenų rinkimą ir tvarkymą bei surinktų pirminių duomenų ir iš jų gautų išsamių ir suvestų duomenų, perduodamų Ministerijos DRP koordinatoriui, kokybę ir išsamumą.

Struktūra:

ICES susitikimų kalendorius

STECF susitikimų kalendorius

Nacionaliniai koordinaciniai susirinkimai

DCF

ICES

2017-2019 m. nacionalinis darbo planas

Metinė ataskaita už 2016 m.

SPRFMO susitarimas

CECAF susitarimas

ES žuvininkystės sektoriaus Regioninės koordinavimo grupės (anglų k.)

____________________________________________________________

Lašišų, ungurių ir šlakių mėgėjiškos žvejybos tyrimas