NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKOS SKELBIMAS

Įmonės veiklos aprašymas

Po 3 valstybės įmonių: valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, valstybės įmonės Valstybės žemės fondo ir valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“, reorganizavimo veiksiančios valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro pagrindinės funkcijos – atlikti registrų, kadastrų ir valstybės informacinių sistemų, kurių tvarkytoja ji bus paskirta, administravimo, projektavimo, diegimo, eksploatavimo, tobulinimo darbus, geodezijos ir kartografijos darbus; užtikrinti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų teikimą į Europos Bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūros (INSPIRE) portalą; atlikti melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą; rengti duomenis apie šalies žemės fondo būklę, atlikti žemės išteklių naudojimo stebėseną, vykdyti žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo priemones, teikti paslaugas.

Informacija apie kolegialų organą

Po 3 valstybės įmonių reorganizavimo veiksianti valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras bus valstybės valdoma įmonė, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendins Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Valstybės įmonėje bus sudaroma valdyba, kurią sudarys 5 valdybos nariai, iš jų – 1 narys Žemės ūkio ministerijos paskirtas valstybės tarnautojas, 1 narys valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro darbuotojų atstovas ir 3 atrinkti nepriklausomi valdybos nariai. Kitų kolegialių organų ir komitetų valstybės įmonėje nenumatoma sudaryti.

Valstybės įmonės valdybos kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka, atsakomybė, taip pat jos narių teisės ir pareigos ir atsakomybė nesiskirs nuo nurodytųjų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, ir kituose teisės aktuose.

            Atlygis už darbą valdyboje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-263 „Dėl Valstybės valdomų įmonių, kuriose Žemės ūkio ministerija įgyvendina dalyvio turtines ir neturtines teises ir pareigas, kolegialaus valdymo organo nario funkcijų ir atlygio mokėjimo tvarkos nustatymo“ su nepriklausomu valdybos nariu per 5 d. d. nuo jo paskyrimo į valdybą dienos bus pasirašoma valdybos nario veiklos sutartis, kurioje bus nurodomas valdybos nariui mokamas fiksuotas mėnesinis bruto atlygis eurais. Valstybės įmonės nepriklausomam valdybos nariui bus mokamas 20 proc. (1/5) atlygis nuo valstybės įmonės vadovui nustatyto vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio. Nepriklausomo kolegialaus organo nario mokėtinus mokesčius ir įmokas (įskaitant ir tuos, kurie gali būti nustatyti ateityje), kiek tai susiję su atlygio gavimu, apskaičiuos ir sumokės valstybės įmonė. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktus nepriklausomas valdybos narys turėtų įregistruoti individualią veiklą, leidžiančią teikti sutartyje numatytas paslaugas, valstybės įmonė nepriklausomam valdybos nariui atlygį mokės tik turėdama nepriklausomo valdybos nario valstybės įmonei pateiktą individualios veiklos pažymos ar kito pagal galiojančius teisės aktus leidžiančio pagal sutartį vykdyti veiklą dokumento, kopiją. Tokiu atveju visus mokesčius nepriklausomas valdybos narys privalės sumokėti pats, jeigu galiojantys teisės aktai nenustato kitaip.

Kolegialaus organo kadencija: kandidatas būtų skiriamas į valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro valdybos narius 4 metų kadencijai.

Atrankos procedūros

Atrankos būdas: pokalbis.

Atrankos vykdymas:

I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;

II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus. Esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 5 geriausius kandidatus į kiekvieną valdybos nario vietą;

III atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);

IV atrankos etapas – kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;

V atrankos etapas – valstybės įmonės savininko sprendimas dėl valstybės įmonės valdybos narių skyrimo.

 

Atranką vykdys UAB „Amber team“ (Amber staff) ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas). Su tvarkos aprašu galima susipažinti  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0bf2e080199b11e58569be21ff080a8c/asr

KANDIDATAMS KELIAMI BENDRIEJI, SPECIALIEJI IR NEPRIKLAUSOMUMO REIKALAVIMAI

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomus kolegialaus organo narius, turi atitikti nustatytus specialiuosius reikalavimus, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.29FB2C8807FE/asr), bei Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnyje nustatytus nepriklausomumo reikalavimus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D5496D69DF98/asr).

Bendrieji reikalavimai

 • turi aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą; 
 • yra nepriekaištingos reputacijos;
 • yra nesusijęs su kitais juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas.

 

Specialieji reikalavimai kandidatams

Kandidatui į strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją:

 • ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamo darbo strateginio planavimo, verslo (verslo plėtros) strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo patirtis;
 • mokėti valstybinę kalbą, taip pat anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į valstybės įmonės veiklos specifiką.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 • darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
 • įmonių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • žinios ir patirtis įmonių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
 • gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 • organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis.

Kandidatui į ūkio šakos, kurioje veiks valstybės įmonė, srities kompetenciją:

 • ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtis informacinių technologijų įmonėje arba 3 metų ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitinkamoje ūkio šakoje, kurioje veikia valstybės įmonė (registrų ir (ar) informacinių sistemų kūrimas, administravimas, plėtojimas), patirtis;
 • mokėti valstybinę kalbą, taip pat anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į valstybės įmonės veiklos specifiką.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 • darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
 • žinios ir patirtis įmonių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
 • gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 • įmonių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • patirtis formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją.

Kandidatui į finansų (valdymo, analizės ir audito) srities kompetenciją:

 • ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis juridinio asmens vyriausiuoju finansininku arba ne mažesnė nei 3 metų vadovaujamojo darbo patirtis finansų valdymo, ar finansų konsultavimo, ar finansinių paslaugų teikimo, ar finansų analizės, ar finansinio audito srityse;
 • mokėti valstybinę kalbą, taip pat anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
 • galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į valstybės įmonės veiklos specifiką.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

 • darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
 • įmonių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
 • gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus;
 • patirtis formuojant ir įgyvendinant įmonės strategiją;
 • investicinių projektų vertinimo ir finansavimo patirtis.

Nepriklausomumo reikalavimai

Asmuo laikomas nepriklausomu kandidatu, jei jo su valstybės įmone, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ar kitais nepriklausomais kolegialaus organo nariais nesieja jokie ryšiai, kurie gali lemti interesų konflikto atsiradimą, trukdantį sprendimus priimti geriausiais valstybės įmonės interesais. Kandidatas į valstybės įmonės valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

 • turi nebūti tos valstybės įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios įmonės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos įmonės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • turi nebūti tos valstybės įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios įmonės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra šiame punkte nurodytos įmonės (toliau – susiję juridiniai asmenys), kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius vienus metus turi nebūti valstybės įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios įmonės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • turi nebūti valstybės įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios įmonės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta valstybės įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia įmone ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos valstybės įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios įmonės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • turi nebūti tos valstybės įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios įmonės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai

 • Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
 • Kandidato tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, specialiesiems ir nepriklausomumo reikalavimams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Dokumentų pateikimo būdai ir terminai

Galimi kandidatavimo dokumentų pateikimo būdai:

 • Asmeniškai Vivulskio g. 7, Vilnius, darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 val. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) Vivulskio g. 7, 5 aukštas, LT-03162 Vilnius. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju;
 • Elektroniniu paštu personalas@amberstaff.com „Atranka į valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro nepriklausomus valdybos narius“.

Dokumentai teikiami iki š. m. lapkričio 10 d. (20 kalendorinių dienų nuo paskelbimo) (imtinai).

Teikiant dokumentus, būtina nurodyti į kokią valdybos kompetencijų sritį (-is) kandidatuojama. Teikti kandidatūrą galima į daugiau nei vieną sritį.

Kontaktiniai asmenys

 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kontaktiniai asmenys: Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Ignas Kišvinas, tel. (8 5) 239 1280, el. p. kisvinas@zum.lt; Turto ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Neringa Gujytė, tel. (8 5) 239 1109, el. p. neringa.gujyte@zum.lt;
 • UAB ,,Amber team“ (Amber staff) kontaktinis asmuo: Vaida Pociutė-Bortelienė, direktorė, tel. 8 671 17467, el. paštas: vaida@amberstaff.com.

PAPILDOMA INFORMACIJA KANDIDATAMS

 

PRIEDAS. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija.