Įkainiai taikomi nuo 2016 m. balandžio 1 d.

1.  Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC) paslaugų įkainiai yra šie:

ŽŪDC veiklos skyriaus darbuotojo 1 darbo val. įkainis eurais ŽŪDC informacinių technologijų skyrių darbuotojo 1 darbo val. įkainis eurais
11,96 24,19

2. ŽŪDC paslaugos, kurioms taikomi ŽŪDC generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinti įkainiai:

2.1. ŽŪDC tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų (informacijos) apdorojimo, dokumentų rengimo pagal asmenų individualias užklausas (prašymus) ar sutartis paslauga;

2.2. ŽŪDC tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų (informacijos) pagrindu statistinės informacijos parengimo ir (arba) papildomo statistinio tyrimo atlikimo paslaugos pagal užsakovo individualiame prašyme nurodytus kriterijus (kai reikia duomenis papildomai grupuoti ir (ar) komplektuoti, ir (ar) analizuoti ar atlikti kitus darbus);

2.3. kitos su ŽŪDC veikla susijusios paslaugos, kurių ŽŪDC teisės aktuose neįpareigotas teikti, tačiau kurių teikimas jiems neprieštarauja (informacinių technologijų paslaugos ir kt.).

3.  Įkainiai netaikomi:

3.1. Už paslaugas, už kurias teisės aktai nustato kitus atlyginimo dydžius (registrų pažymos, galvijo pasas ir kt.);

3.2. Kai vadovaujantis įstatymais, asmenys turi teisę gauti registro ar informacinės sistemos duomenis (informaciją), statistinę ar kitą informaciją neatlygintinai.

4.  Paslaugos teikiamos pagal asmenų individualias užklausas (prašymus) prieš tai užsakovui pasirašius su ŽŪDC paslaugų teikimo sutartį (daugkartinio paslaugos teikimo atveju). Vienkartinio paslaugos teikimo atveju paslaugų teikimo sutartis pasirašoma išskirtiniais atvejais, atsižvelgiant į teikiamos paslaugos kainą ir kitus aspektus. Vienkartinio paslaugos teikimo atveju pasirašomos sutarties pavyzdinė forma pateikta 7 punkte.

5. Paslaugų 1 darbo val. įkainis apskaičiuojamas pagal formulę:

Kur:

Tval. – veiklos skyrių ar IT skyrių darbuotojo 1 darbo val. įkainis eurais;

Sprogr.– bendros ŽŪDC tvarkomų registrų ir informacinių sistemų administravimo, palaikymo ir vystymo sąnaudos per praėjusius finansinius metus, tenkančios veiklos skyriams ar IT skyriams, eurais;

Sveikl.– ŽŪDC praėjusių finansinių metų bendrosios ir administracinės sąnaudos eurais;

Dvid. – vidutinis metų sąrašinis veiklos skyrių ar IT skyrių darbuotojų skaičius;

Mval. – darbo valandų skaičius metuose pagal darbo laiko kalendorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu;

K – bendrųjų ir administracinių sąnaudų paskirstymo veiklos skyriams ar IT skyriams koeficientas.

6.  Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai:

Įmokos gavėjas VĮ Žemės ūkio duomenų centras
Gavėjo juridinio asmens kodas 306205513
Sąskaitos Nr. LT754010042401552871
Gavėjo bankas „Luminor Bank“, AB
Mokėjimo  paskirtis (nurodyti mokėjimo paskirtį)

7.  Vienkartinio pobūdžio paslaugų teikimo sutarties forma