Nuo 2016 m. sausio 1 d. išduodamas arklinių šeimos gyvūno (arklio, ponio, mulo, zebro ir asilo) tapatybės nustatymo dokumentas (toliau – Arklio pasas).

Arklinių šeimos gyvūnai registruojami Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių nustatyta tvarka pagal VĮ Žemės ūkio duomenų centrui (toliau – ŽŪDC) pateiktą ir teisingai užpildytą pranešimo apie arklinių šeimos gyvūno registravimą formą (AŽ-1), patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

Pateikta tinkamai užpildyta AŽ-1 forma laikoma prašymu išduoti Arklio pasą. Arklinių šeimos gyvūno laikytojas, norintis gauti Arklio paso dublikatą, turi pateikti prašymą.

Vadovaudamasis AŽ-1 formos arba prašymo duomenimis, paslaugų teikėjas (privatus vet. gydytojas, asociacijos darbuotojas) programoje įveda Arklio paso arba dublikato užsakymą, suformuoja mokėjimo kvitą ir pateikia arklinių šeimos gyvūno laikytojui, pateikusiam užsakymą. Paslaugų teikėjas AŽ-1 formos ir dublikato prašymo originalus privalo atsiųsti ŽŪDC.

Arklinių šeimos gyvūno laikytojas privalo per 30 kalendorinių dienų nuo AŽ-1 formos arba prašymo pateikimo dienos sumokėti už Arklio paso arba dublikato išdavimą pagal mokėjimo kvitą.

Vadovaujantis ŽŪIKVC generalinės direktorės 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-140 „Dėl galvijo paso ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento įkainių tvirtinimo“, Arklio pasai, jų dublikatai ir pakaitiniai arklių pasai yra atlygintini ir išduodami gavus mokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Sumokėti už Arklio pasą, dublikatą arba pakaitinį arklio pasą galima visuose bankuose arba Lietuvos pašto skyriuose. Arklio paso, dublikato arba pakaitinio arklio paso kaina yra 24,14 Eur.

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

Įmokos gavėjas VĮ Žemės ūkio duomenų centras
Gavėjo juridinio asmens kodas 306205513
Sąskaitos Nr. LT 097 300 010 098 232 861
Gavėjo bankas AB bankas „Swedbank“
Įmokos kodas 104040
Mokėti per „Swedbank“
Mokėjimo paskirtis Už arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentą (nurodykit užsakymo numerį)

Arklio pasas arba dublikatas pagaminamas per 7 darbo dienas, gavus AŽ-1 formą arba prašymą, mokėjimo patvirtinimą iš banko, ir išsiunčiamas užsakovui paštu prašyme nurodytu adresu arba atiduodamas asmeniškai.

Pasikeitus arklinio šeimos gyvūno savininkui, duomenis į Arklio pasą įrašo paslaugų teikėjas.

Nugaišus arklinių šeimos gyvūnui, reglamento (ES) Nr. 2015/262 35 straipsnyje nustatyta tvarka:
• registruoto arklinių šeimos gyvūno savininkas ar laikytojas privalo per 15 kalendorinių dienų Arklio pasą grąžinti asociacijai, asociacija per 15 kalendorinių dienų grąžina ŽŪDC;

• veislei ir produkcijai skirto arklinių šeimos gyvūno savininkas ar laikytojas privalo Arklio pasą grąžinti ŽŪDC per 30 kalendorinių dienų.

Paskerdus arklinių šeimos gyvūną vykdomos reglamento (ES) Nr. 2015/262 34 straipsnio nuostatos:
• jei arklinių šeimos gyvūnas yra registruotas, skerdykla turi paženklinti visus lapus skylėmis, ne mažesnėmis nei skylmušos, ir per 15 kalendorinių dienų grąžinti Arklio pasą asociacijai, o asociacija per 15 kalendorinių dienų – ŽŪDC. Turi būti nurodyta arklinių šeimos gyvūno paskerdimo data;

• jei arklinių šeimos gyvūnas yra skirtas veislei ir produkcijai, skerdykla turi paženklinti visus lapus skylėmis, ne mažesnėmis nei skylmušos, ir per 30 kalendorinių dienų grąžinti Arklio pasą ŽŪDC. Turi būti nurodyta arklinių šeimos gyvūno paskerdimo data.

Negaliojantys arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentai

Informacija atnaujinta 2023-12-21