• teisiškai įvertina kitų Įmonės skyrių paruoštus duomenų teikimo ir bendradarbiavimo, komercinių sutarčių projektus, taisyklių, procedūrų ir kt. dokumentų projektus ir pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;
  • užtikrina Įmonės sutarčių, reglamentų, taisyklių bei kt. dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;
  • konsultuoja teisės klausimais Įmonės darbuotojus jiems vykdant tarnybines pareigas;
  • organizuoja Įmonės viešuosius pirkimus.

Skyriaus nuostatai