• atlieka nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekdamas užtikrinti valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro – viešojo juridinio asmens – veiklos gerinimą.

PATVIRTINTA
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo
verslo centro generalinio direktoriaus
2013 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 1V-78
(Aktuali redakcija po 2016 m. balandžio 15 d.
įsakymo Nr. 1V-50)

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO
VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai nustato valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyriaus) uždavinius, funkcijas, Skyriaus darbuotojų teises ir pareigas, atsakomybę bei darbo organizavimo tvarką.
2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau–LR) Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 37-1612) patvirtintais Vidaus audito tarnybos pavyzdiniais nuostatais bei jų pakeitimais.
3. Skyrius–savarankiškas ŽŪIKVC struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ŽŪIKVC generaliniam direktoriui.
4.Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiant užtikrinti ŽŪIKVC veiklos gerinimą.
5. Skyriaus veiklos sritis – ŽŪIKVC bendroji veiklos sritis.
6. Skyrius yra nepriklausomas nuo vertinamos ŽŪIKVC veiklos, jo atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakingas.
7. Skyrius savo veikloje vadovaujasi:
7.1. LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr., 123-5540), kitais LR norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;
7.2. LR finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 „Dėl Pavyzdinės vidaus audito metodikos ir vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklėmis (Žin., 2003, Nr. 43-1982);
7.3. ŽŪIKVC įstatais, Darbo tvarkos taisyklėmis, informacijos saugumo valdymo sistemos reikalavimais, kokybės vadybos sistemos reikalavimais,
ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais;
7.4. Vidaus audito metodika.
8. Skyriaus vadovo, Skyriaus darbuotojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Skyriaus vadovo – ir Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatyme (Žin., 2002, Nr. 123-5540).
9. [Neteko galios].
10. Skyriaus buveinė: V. Kudirkos g. 18-1, LT-03105, Vilnius, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.

 

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

11. Skyriaus tikslai–padėti didinti ŽŪIKVC veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.
12. Skyriaus uždaviniai:
12.1. tikrinti ir vertinti, ar ŽŪIKVC sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
12.2. teikti ŽŪIKVC generaliniam direktoriui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl ŽŪIKVC veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose ŽŪIKVC struktūriniuose padaliniuose;
12.3. konsultuoti ŽŪIKVC generalinį direktorių bei struktūrinių padalinių darbuotojus
rizikos veiksnių įtakos mažinimo klausimais;
12.4. teikti konsultacijas, kurios gali būti:
12.4.1. formalios – suplanuotos ir atliekamos pagal rašytinį susitarimą / paskyrimą;
12.4.2. neformalios–kasdieninė veikla, tokia kaip dalyvavimas ŽŪIKVC susitikimuose;
12.4.3. skubios – dalyvavimas atkuriant ŽŪIKVC veikla po nelaimės ar dalyvaujant kaip komandos nariui, teikiant laikiną pagalbą, tačiau nepažeidžiant Skyriaus nepriklausomumo.
12.5. ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia ŽŪIKVC.
13. Įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, Skyrius vykdo šias funkcijas:
13.1.tikrina ir vertina ŽŪIKVC:
13.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelektinių išteklių panaudojimo racionalumą ir kt.), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
13.1.2. veiklos atitiktį LR įstatymams, LR Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
13.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, programoms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
13.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
13.1.5. lėšų ir turto, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
13.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;
13.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
13.1.8. kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemų veiksmingumą ir efektyvumą.
13.2. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis;
13.3. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
13.4.vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
13.5. rengia Skyriaus veiklos ataskaitą;
13.6. organizuoja ir tvarko Skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą archyvuoti nustatyta tvarka;
13.7. periodiškai vertina Skyriaus veiklos kokybę;
13.8. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, ŽŪIKVC generalinio direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
14. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su ŽŪIKVC struktūriniais padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

 

III. TEISĖS

 

15.Vykdydami Skyriui pavestas funkcijas, Skyriaus darbuotojai turi teisę:
15.1. vadovaudamiesi norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;
15.2. Dalyvauti atliekant turto inventorizavimą, kitaip tikrinti ŽŪIKVC turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;
15.3. be atskiro ŽŪIKVC generalinio direktoriaus nurodymo gauti iš visų struktūrinių padalinių visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas, visus apskaitos dokumentus bei kitą auditui atlikti reikalingą informaciją;
15.4. gavus ŽŪIKVC generalinio direktoriaus sutikimą, pasitelkti kitų ŽŪIKVC struktūrinių padalinių atitinkamų sričių darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
15.5. gavus ŽŪIKVC generalinio direktoriaus sutikimą, pasitelkti atitinkamų sričių ne ŽŪIKVC specialistus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
15.6. dalyvauti mokymuose ir kelti savo kvalifikaciją;
15.7. reikalauti, kad ŽŪIKVC generalinis direktorius sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą;
15.8. pasirinktinai lankytis visuose ŽŪIKVC struktūriniuose padaliniuose iš anksto jiems nepranešus.

 

IV. ATSAKOMYBĖ

 

16. Skyriaus vadovas atsako už kompetentingą ir kokybišką Skyriaus nuostatais Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.
17. Skyriaus darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Skyriaus vadovui ir atsako už kompetentingą ir kokybišką savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

 

V. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

18. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis Skyriaus nuostatais jo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vadovas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas ŽŪIKVC generaliniam direktoriui.
19. Skyriaus vadovo pagrindinės funkcijos nustatytos LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnyje, šiuose Skyriaus nuostatuose, taip pat Skyriaus vadovo pareiginėje instrukcijoje.
20. Skyriaus vadovas, be LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:
20.1. organizuoja ir tobulina Skyriaus darbą, pagal Skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus ŽŪIKVC generaliniam direktoriui;
20.2. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
20.3. stebėtojo teisėmis dalyvauja ŽŪIKVC organizuojamuose pasitarimuose;
20.4. rengia Skyriaus darbuotojų pareigines instrukcijas ir teikia jas ŽŪIKVC generaliniam direktoriui tvirtinti;
20.5. koordinuoja Skyriaus ir išorės auditorių darbą siekiant išvengti darbų dubliavimo;
20.6. teikia ŽŪIKVC generaliniam direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
20.7. prižiūri Skyriaus darbuotojų atliekamą darbą ir vertina jo kokybę.
21. pagal suderintą su ŽŪIKVC generaliniu direktoriumi metinį Skyriaus veiklos planą organizuoja ir vykdo ŽŪIKVC struktūrinių padalinių vidaus auditą.
22. Metinis Skyriaus veiklos planas sudaromas remiantis atliktu rizikos vertinimu, ankstesnių vidaus auditų rezultatais, praėjusių metų veiklos sričių rizikingumo įvertinimu, audito proceso cikliškumu, Skyriaus ištekliais ir kompetencija, apklausomis, pokalbiais su ŽŪIKVC generaliniu direktoriumi, pagal poreikį – kitais ŽŪIKVC darbuotojais.
23. Skyriaus vadovas kiekvienais metais iki kovo 1 d. parengia ir pateikia LR finansų ministerijai, ŽŪIKVC generaliniam direktoriui, taip pat steigėjui– LR žemės ūkio ministerijai arba kolegialiam valdymo organui – ŽŪIKVC valdybai jų prašymu metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.
24. Skyriaus vadovas koordinuoja vidaus audito darbo dokumentų bylų naudojimą ir užtikrina tinkamą jų saugojimą. Kai vidaus audito darbo dokumentus nori naudoti ne ŽŪIKVC darbuotojai, Skyriaus vadovas, prieš leisdamas pasinaudoti tokiais dokumentais, turi gauti ŽŪIKVC generalinio direktoriaus sutikimą raštu.
25. Skyriaus vadovas negali dalyvauti ŽŪIKVC valdyme. Vidaus auditorius negali dalyvauti veikloje, kuri veiktų arba galėtų paveikti jo nešališkumą ir prieštarautų ŽŪIKVC interesams.
26. Skyriaus vadovo kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareiginės instrukcijos.
27. Remiantis Tarptautiniais vidaus audito standartais, išorinis nepriklausomas Skyriaus veiklos vertinimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kas penkerius metus.

 

VI. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

 

28. Vidaus auditorius, siekdamas išsaugoti objektyvumą, neturi dalyvauti nustatant bei įgyvendinant ŽŪIKVC, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų ŽŪIKVC struktūrinių padalinių vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, procedūras, tikrinant bei vertinant veiklą, už kurią jis buvo atsakingas mažiau kaip prieš vienerius metus, prieš pradėdamas eiti vidaus auditoriaus pareigas.
29. Jei kyla interesų konfliktas tarp Skyriaus vadovo ir struktūrinio padalinio vadovo, Skyriaus vadovas turi išsamiai aprašyti konflikto priežastis bei įteikti tą dokumentą ŽŪIKVC generaliniam direktoriui. ŽŪIKVC generalinis direktorius, įvertinęs pateiktą medžiagą, paveda auditą atlikti nepriklausomam išorės auditoriui, kitam teisę atlikti vidaus auditą turinčiam vidaus auditoriui arba priima kitą sprendimą.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Skyriaus nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu dienos ir yra privalomi visiems Skyriaus darbuotojams.
31. Pasikeitus Skyriaus funkcijas reglamentuojantiems išorės ir / arba vidaus teisės aktams, informacijos saugumo valdymo sistemos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos reikalavimams, šie nuostatai turi būti atnaujinti (papildyti, pakeisti). Nuostatų pakeitimus ir papildymus įsakymu tvirtina ŽŪIKVC generalinis direktorius.
32. Skyriaus darbuotojai su šiais nuostatais susipažįsta pasirašytinai.
33. Už nuostatų rengimą ir atnaujinimą yra atsakingas Skyriaus vadovas