• administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą bei Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registrą, kurių paskirtis – registruoti ir unikaliai identifikuoti registrų objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registrų duomenis, informaciją ir registrui pateiktus dokumentus ir (arba) jų kopijas; užtikrina tinkamą ir nepertraukiamą administruojamų registrų veikimą, duomenų atnaujinimą, neteisingų duomenų taisymą ir registrų duomenų bei dokumentų saugą; palaiko registrų sąveiką su kitais registrais; tvarko registrų informacines sistemas, užtikrina jų plėtrą ir funkcionavimą; teikia registrų duomenis duomenų gavėjams; koordinuoja ir kontroliuoja registrų tvarkymo įstaigų – savivaldybių administracijų – veiklą bei konsultuoja registrų informacinių sistemų naudotojus, kitus suinteresuotus asmenis registrų tvarkymo klausimais; nagrinėja ir rengia atsakymus į suinteresuotų asmenų užklausas, prašymus ir skundus bei išduoda mokamas juridinę galią turinčias pažymas; tvarko ir saugo žemės ūkio valdų registracijos popierinius dokumentus;
  • administruoja Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo paskaičiavimo sistemą teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytą informaciją, gavę prašymą atlieka pavienį gazolių perskaičiavimą, konsultuoja gazolių apskaičiavimo klausimais;
  • administruoja Žemės ūkio valdų ar ūkių bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais (toliau – EDV), apskaičiavimo sistemą, užtikrina jos funkcionalumą, teikia apskaičiuotus duomenis duomenų gavėjams, gavę prašymą atlieka pavienius EDV perskaičiavimus pagal pasikeitusius deklaruotus duomenis, konsultuoja EDV skaičiavimo klausimais;
  • administruoja Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdų ekonominio dydžio (toliau – VED) apskaičiavimo sistemą, užtikrina jos funkcionalumą, teikia apskaičiuotus duomenis duomenų gavėjams, gavę prašymą atlieka pavienius VED perskaičiavimus pagal pasikeitusius deklaruotus duomenis, konsultuoja VED skaičiavimo klausimais;
  • priima iš žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1ŽŪ (metinės) formas, jas apdoroja, kaupia ir saugo jose pateiktą informaciją; pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka atrankinį statistinį darbą (tyrimą) – „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai-finansiniai rodikliai“, parengia šių rodiklių ataskaitinių metų suvestinę ir pateikia duomenis institucijoms;
  • administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinę sistemą (toliau – ŽŪMIS), užtikrina jos nepertraukiamą veikimą, dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ŽŪMIS funkcionavimo ir plėtros klausimais, pasiūlymus dėl ŽŪMIS vystymo ir palaikymo, atsižvelgdami į institucijų ir įstaigų, teikiančių ŽŪMIS paslaugas, poreikius, dalyvauja koordinuojant ŽŪMIS plėtros darbus.