• administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą ir Ūkininkų ūkių registrą, kurių paskirtis – registruoti ir identifikuoti žemės ūkio valdas ir ūkininkų ūkius. Užtikrina registrų veikimą, duomenų atnaujinimą, neteisingų duomenų taisymą ir registrų duomenų bei dokumentų saugą, palaiko registrų sąveiką su kitais registrais ir informacinėmis sistemomis, teikia fiziniams ir juridiniams asmenims registrų duomenis, informaciją ir registrui pateiktų dokumentų kopijas; užtikrina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo (toliau – VŪRAP) plėtrą ir funkcionavimą; koordinuoja ir kontroliuoja registrų tvarkytojų – savivaldybių administracijų – veiklą bei konsultuoja VŪRAP naudotojus, kitus suinteresuotus asmenis registrų tvarkymo klausimais; nagrinėja ir rengia atsakymus į suinteresuotų asmenų užklausas, prašymus ir skundus bei išduoda mokamas juridinę galią turinčias pažymas; tvarko ir saugo žemės ūkio valdų popierinius dokumentus;
  • administruoja Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinę sistemą (toliau – ŽŪMPSIS), užtikrina jos nepertraukiamą veikimą, tobulinimą ir plėtrą, techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą; registruoja technines užduotis, reikalingas projektuojant ir programuojant ŽŪMPSIS, dalyvauja jas testuojant ir diegiant; užtikrina ŽŪMPSIS sąveiką su susijusiais valstybės registrais ir informacinėmis sistemomis; administruoja ŽŪMPSIS naudotojus, teikia jiems nustatytą informaciją;
  • apskaičiuoja akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, kiekius, t. y. atlieka gazolių normų priskyrimą nustatytoms žemės ūkio produkcijos rūšims ir teikia šiuos duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gazolių įsigijimui administruoti; gavęs prašymą atlieka pavienį gazolių perskaičiavimą, konsultuoja gazolių apskaičiavimo klausimais;
  • apskaičiuoja žemės ūkio valdų ar ūkių bendrąjį standartinį gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (toliau – EDV), teikia apskaičiuotus duomenis duomenų gavėjams, pagal pareiškėjų prašymus atlieka pavienius EDV perskaičiavimus pagal pasikeitusius deklaruotus duomenis, konsultuoja EDV skaičiavimo klausimais;
  • apskaičiuoja produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdų ekonominį dydį (toliau – VED), teikia apskaičiuotus duomenis duomenų gavėjams, pagal pareiškėjų prašymus atlieka pavienius VED perskaičiavimus pagal pasikeitusius deklaruotus duomenis, konsultuoja VED skaičiavimo klausimais;
  • priima iš žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1ŽŪ (metinės) formas, jas apdoroja, kaupia ir saugo jose pateiktą informaciją; pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka atrankinį statistinį darbą (tyrimą) „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai-finansiniai rodikliai“, parengia šių rodiklių ataskaitinių metų suvestinę ir pateikia duomenis atsakingoms institucijoms;
  • organizuoja ir vykdo Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito pardavimą fiziniams arba juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams, kurie gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą;
  • išduoda savivaldybių administracijoms ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankus, tvarko išduodamų blankų apskaitą.