2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1326 „Dėl Gyvūnų augintinių registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo“

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. 1145 „Dėl socialinės pašalpos gavėjų ir gyvūnų globėjų laikomų kačių, šunų ir šeškų privalomo ženklinimo ir registravimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2020 m. spalio 21 d. Nr. 1178 “Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo”

2016 m. lapkričio 2 d. Nr. 1100 Dėl atlyginimo už Gyvūnų augintinių registro duomenų, registro informacijos ir (arba) registrui pateiktų dokumentų kopijų teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo nustatyti Gyvūnų augintinių registro išduodamų pažymų įkainiai

2015 m. gruodžio 9 d. Nr. 1268 Dėl Gyvūnų augintinių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo

2015 m. birželio 26 d. Nr. 667 Dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. liepos 22 d. Nr. 722 “Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos įgyvendinimą, paskyrimo”

2013 m. lapkričio 27 d. Nr. 1111 Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatų patvirtinimo

2009 m. rugsėjo 9 d. Nr. 1125 Dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) duomenų atnaujinimo programos patvirtinimo

2007 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 875 Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo

2007 m. vasario 13 d. Nr. 189 Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo

2007 m. sausio 3 d. Nr. 4 Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo srities valstybės registrų duomenų teikimą dydžių patvirtinimo

2006 m. gruodžio 6 d. Nr. 1211 Dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo įstatymo koncepcijos patvirtinimo

2006 m. spalio 11 d. Nr. 987 Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo

2006 m. kovo 14 d. Nr. 247 Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo

2005 m. gruodžio 20 d. Nr. 1361 Dėl Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registro nuostatų patvirtinimo

2004 m. vasario 6 d. Nr. 135 Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus priemonių įgyvendinimą, paskyrimo

2003 m. birželio 25 d. Nr. 817 Dėl ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo

2002 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 1351 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo

2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1728 Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos patvirtinimo

1998 m. lapkričio 10 d. Nr. 1313 Dėl gyvulių registravimo ir identifikavimo programos

1997 m. kovo 13 d. Nr. 222 Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo

1996 m. liepos 15 d. Nr. 840 Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo