Žemės ūkio subjektų registrų skyrius

Administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą bei  Ūkininkų ūkių registrą, kurių paskirtis – registruoti ir unikaliai identifikuoti registrų objektus;

Apskaičiuoja Gazolių kiekius, skirtus naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai;

Apskaičiuoja Žemės ūkio valdų ar ūkių bendruoju standartiniu gamybiniu pelnu ir ekonominiu dydžiu, išreiškiamu ekonominio dydžio vienetais (EDV);

Apskaičiuoja Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdų ekonomini dydį (VED);

Priima iš žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1ŽŪ (metinės) formas, jas apdoroja, kaupia ir saugo jose pateiktą informaciją; pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka atrankinį statistinį darbą (tyrimą) – „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai–finansiniai rodikliai“, parengia šių rodiklių ataskaitinių metų suvestinę ir pateikia duomenis institucijoms;

Administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinę sistemą (toliau – ŽŪMIS), užtikrina jos nepertraukiamą veikimą, dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ŽŪMIS funkcionavimo ir plėtros klausimais, pasiūlymus dėl ŽŪMIS vystymo ir palaikymo, atsižvelgiant į institucijų ir įstaigų, teikiančių ŽŪMIS paslaugas, poreikius, dalyvauja koordinuojant ŽŪMIS plėtros darbus.