Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymą Ūkininkų ūkių registras (toliau – Registras) pradėjo veikti 1999 m. gegužės 4 d., o 2003 m., vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“, iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Registrą perėmė VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (nuo 2023 m. sausio 3 d. reorganizuotas į VĮ Žemės ūkio duomenų centras).

Registro paskirtis – registruoti Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkius, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo bei Registro nuostatų nustatytus duomenis ir dokumentus.

Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą Registro objektų registravimą, teisingos ir išsamios informacijos apie Registro objektus rinkimą, kaupimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir teikimą Registro duomenų gavėjams. Asmens duomenys Registre tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Registras tvarkomas vadovaujantis Reglamentu, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Registro nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą.

Registro valdytoja ir Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Registro tvarkytojai ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra: valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, savivaldybių administracijos ir savivaldybių administracijų filialai – seniūnijos.

Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę:

  1. susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis;
  2. reikalauti savivaldybės administraciją ištaisyti, pakeisti, papildyti į Registrą įrašytus neteisingus, netikslius ar neišsamius jo duomenis. Šiuo tikslu prie rašytinio laisvos formos prašymo pridedami dokumentai, kuriuose patvirtinami prašomi ištaisyti, papildyti, pakeisti duomenys.

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Reglamente, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų subjektų teises. Reglamento III skyriuje nurodytos duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu ir duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

Registro objektas – ūkininko ūkis, jame nurodomi fiziniai asmenys – ūkininkai ir jų partneriai, jų valdoma žemė bei vykdomos ekonominės veiklos rūšys. Registro duomenų statistiką rasite čia.

Registras suteikia galimybę ūkininkams ir jų partneriams nesteigiant įmonės verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės. Pagal Registre sukauptus duomenis administruojamos mokesčių, draudimo bei kitokios lengvatos. Svarbu žinoti, kad įregistruodamas ūkininko ūkį asmuo įgyja žemės ūkio veiklos subjekto statusą, kuriam atsiranda prievolė mokėti mokesčius ir kuris negali gauti bedarbio statuso ar kitų socialinių garantijų (nuo 2020 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbančiu asmeniu nelaikomas asmuo, kurio valdos ar ūkininko ūkio ekonominis dydis mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus).

Ūkiui įregistruoti asmuo turi kreiptis į savivaldybės Žemės ūkio skyrių arba tai gali atlikti savarankiškai per Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VŪRAP). Įregistravęs ūkį, ūkio įregistravimo pažymėjimą ūkininkas galės atsiimti savivaldybėje, kurios teritorijoje yra jo pasirinktas ūkio adresas.

Registruojant ūkininko ūkį privalomai nurodomi šie duomenys:

  • ūkininko duomenys – ūkio nario tipas (ūkininkas), asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas;
  • pasirengimą ūkininkauti nurodantys duomenys – išsilavinimas žemės ūkio srityje arba baigti pasirengimo ūkininkauti kursai, arba turimas 3 metų darbo stažas žemės ūkyje, jeigu tai asmuo, vyresnis nei 50 m. Išsamesnė informacija pateikta čia.;
  • ūkio adreso duomenys – ūkio narių valdomo nuosavybės ar įregistruotos Nekilnojamojo turto registre nuomos (panaudos) teise žemės sklypo unikalus Nr. ar valstybinės žemės ploto duomenys. Žemės sklypo paskirtis turi būti žemės ūkio arba miškų ūkio, arba vandens ūkio;
  • pagrindinė veikla – pasirenkama iš klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) A sektoriaus.
  • Kiti duomenys nurodomi ūkininko nuožiūra.

Už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą yra nustatyta valstybinė rinkliava – 12,00 Eur, mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI), įmonės kodas 188659752. Įmokos kodas nurodytas VMI interneto svetainėje lentelėje „Valstybės rinkliavos“ („Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą“, 530XX, kur XX savivaldybės, kurioje registruojamas ūkis, kodas).

Kiekvienais metais ūkininko ūkio duomenys turi būti atnaujinti. Ūkininko ūkio duomenis ūkininkas gali atnaujinti savivaldybės administracijoje, seniūnijoje, kurios teritorijoje yra jo ūkio adresas, arba tai gali atlikti savarankiškai prisijungęs prie VŪRAP.

Išsamesnė informacija pateikta skiltyje D.U.K.