Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą (toliau – programa). Pagal apskaičiuotą žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą standartine produkcijos verte (toliau – VED), vertinami tinkamumo kriterijai paraiškoms pagal programos priemones teikti.

VED – tai piniginiais vienetais (eurais) išreikštas rodiklis, kuriuo apibūdinamas žemės ūkio valdos dydis ir kuris yra lygus valdos visos produkcijos standartinės vertės ir valdos pajamų, gautų už paslaugas žemės ūkiui, sumai.

VED apskaičiuojamas du kartus per metus: už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų sausio 30 d.), ir už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d. (rodiklio reikšmė skelbiama einamųjų metų rugpjūčio 31 d.).

VED apskaičiuojamas tik žemės ūkio valdoms (toliau – valda). Skaičiuojant VED naudojami valdos valdytojo ir valdos partnerių duomenys (šeimos narių duomenys neįtraukiami).
Skaičiuojant VED už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., naudojami einamųjų metų pasėlių deklaravimo duomenys.

SVARBU:

Produkcijos rūšių standartinių verčių (SPV) sąrašas  pateiktas Tvarkos aprašo 1 priede.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-851 Tvarkos aprašas buvo papildytas nauju 3 priedu, kuriame nurodytos pasikeitusios produkcijos rūšių standartinės vertės. Šis priedas įsigaliojo 2018 m. sausio 1 dieną.
Įsakyme nurodyta, jei Aprašo 3 priede nustatytos VED turės įtakos valdos valdytojų, iki 2018 m. sausio 1 d. pateikusių paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, įsipareigojimų, priežiūros rodiklių ir (ar) atrankos kriterijų neįvykdymui, VĮ Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC), gavęs Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) prašymą, paskaičiuos šių valdų valdytojų VED pagal Aprašo 1 priede nurodytas reikšmes ir informaciją pateiks NMA, kuri šią informaciją naudos vertindama nurodytus atvejus.

Valdos duomenys apie praėjusiais metais uždirbtas pajamas iš paslaugų žemės ūkiui teikimo gaunami iš Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus (toliau – Pažyma), kurią iki einamųjų metų birželio 1 d. valdos valdytojas pateikia ŽŪDC.
Pažymos forma ir Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika (toliau – Metodika) patvirtintos
žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).
Pažymos formą rasite
čia.

Atsižvelgiant į tai, kad Pažyma turi būti pateikiama iki birželio 1 d., kai VED už praėjusių metų laikotarpį, prasidedantį sausio 1 d. ir pasibaigiantį gruodžio 31 d., jau būna apskaičiuotas ir paskelbtas valstybės institucijoms, ŽŪDC, gavęs Pažymą, perskaičiuos VED ir per 10 darbo dienų paskelbs jį suinteresuotoms valstybės institucijoms, gautą reikšmę nurodydamas einamųjų metų sausio 1 d. Skaičiuojant VED už laikotarpį, prasidedantį praėjusių metų liepos 1 d. ir pasibaigiantį einamųjų metų birželio 30 d., naudojami duomenys, gauti iš Pažymos, pateiktos iki einamųjų metų birželio 1 d.

Jei valdos valdytojas nesutinka su jam apskaičiuotu VED, jis turi teisę kreiptis į ŽŪDC su prašymu jį patikslinti, nurodydamas duomenis, kurie, jo nuomone, nebuvo įvertinti, ir (ar) pranešti apie VED skaičiavimo neatitiktis. Jei prašymas yra pagrįstas, ŽŪDC patikslina VED dydį, pranešdamas raštu apie tai pareiškėjui. Jei ŽŪDC nusprendžia, kad prašymas nėra pagrįstas, jis atsisako tikslinti VED ir apie tai raštu informuoja valdos valdytoją.

2022 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius

Gyvūnų priskyrimas VED skaičiavimams

Galvijų veislių klasifikatorius SGP ir SPV