Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras (toliau – Registras) yra įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro  įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

Registro objektas – žemės ūkio valda (toliau – valda), kurioje nurodomi fiziniai ir juridiniai asmenys: valdų valdytojai, valdų partneriai, valdų valdytojų – fizinių asmenų – šeimos nariai; jų valdoma žemė ir (ar) kitas nekilnojamasis turtas, vykdomos ekonominės veiklos rūšys ir kiti su valdoje vykdoma veikla susiję duomenys.

Registre valdą gali įregistruoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ar alternatyviąja veikla, pageidaujantys pasinaudoti bet kokia teikiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Apribojimai dėl teisinio statuso ir profesinio pasirengimo ūkininkauti netaikomi. Pagal Registre sukauptus duomenis administruojamos mokesčių, draudimo bei kitokios lengvatos. Svarbu žinoti, kad įregistruodamas valdą asmuo įgyja žemės ūkio veiklos subjekto statusą, kuriam atsiranda prievolė mokėti mokesčius ir kuris negali gauti bedarbio statuso ar kitų socialinių garantijų (nuo 2020 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbančiu asmeniu nelaikomas asmuo, kurio valdos ar ūkininko ūkio ekonominis dydis mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus).

Valdai įregistruoti ir valdos duomenims atnaujinti (valdos duomenys turi būti atnaujinti kiekvienais metais) asmuo turi  kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje bus ar yra jo valdos centras, arba tai gali atlikti savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą prisijungęs prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“(VŪRAP).

Registruojant valdą privalomai nurodomi šie duomenys:

  • valdytojo duomenys – asmens kodas, vardas ir pavardė, korespondencijos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas;
  • valdos centro duomenys – valdos narių valdomo nuosavybės ar įregistruotos Nekilnojamojo turto registre nuomos (panaudos) žemės sklypo, statinio ar patalpos unikalus Nr. ar valstybinės žemės ploto duomenys;
  • pagrindinė veikla – pasirenkama iš klasifikatoriaus (EVRK 2 red.);
  • valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekis.

Kiti duomenys nurodomi valdytojo nuožiūra.
Tas pats asmuo gali būti tik vienos valdos nariu (valdytoju, partneriu ar valdytojo šeimos nariu).

Išsamesnė informacija pateikta skiltyje D.U.K.