Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registras (toliau – Registras) yra įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro  įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“.

Registro paskirtis – registruoti žemės ūkio valdas (toliau – valda), rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims Registro duomenis, atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Asmens duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti teisingą Registro objektų registravimą, teisingos ir išsamios informacijos apie Registro objektus rinkimą, kaupimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir teikimą Registro duomenų gavėjams. Asmens duomenys Registre tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Registras tvarkomas vadovaujantis Reglamentu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu, Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“, Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Registro nuostatais.

Registro valdytoja ir Registre tvarkomų asmens duomenų valdytoja yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Registro tvarkytojai ir Registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojai yra: valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras, savivaldybių administracijos ir savivaldybių administracijų filialai – seniūnijos.

Kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti Registre, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę:

  • susipažinti su Registre tvarkomais savo duomenimis;
  • reikalauti savivaldybės administraciją ištaisyti, pakeisti, papildyti į Registrą įrašytus neteisingus, netikslius ar neišsamius jo duomenis. Šiuo tikslu prie rašytinio laisvos formos prašymo pridedami dokumentai, kuriuose patvirtinami prašomi ištaisyti, papildyti, pakeisti duomenys.

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka nustatyta Reglamente, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų subjektų teises. Reglamento III skyriuje nurodytos duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Reglamentu ir duomenų valdytojo nustatyta tvarka.

Registro objektas –valda, kurioje nurodomi fiziniai ir juridiniai asmenys: valdų valdytojai, valdų partneriai, valdų valdytojų – fizinių asmenų – šeimos nariai; jų valdoma žemė ir (ar) kitas nekilnojamasis turtas, vykdomos ekonominės veiklos rūšys ir kiti su valdoje vykdoma veikla susiję duomenys. Registro duomenų statistiką rasite čia.

Registre valdą gali įregistruoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ar alternatyviąja veikla, pageidaujantys pasinaudoti bet kokia teikiama Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei valstybės parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės. Apribojimai dėl teisinio statuso ir profesinio pasirengimo ūkininkauti netaikomi. Pagal Registre sukauptus duomenis administruojamos mokesčių, draudimo bei kitokios lengvatos. Svarbu žinoti, kad įregistruodamas valdą asmuo įgyja žemės ūkio veiklos subjekto statusą, kuriam atsiranda prievolė mokėti mokesčius ir kuris negali gauti bedarbio statuso ar kitų socialinių garantijų (nuo 2020 m. sausio 1 d. savarankiškai dirbančiu asmeniu nelaikomas asmuo, kurio valdos ar ūkininko ūkio ekonominis dydis mažesnis už 4 ekonominio dydžio vienetus).

Valdai įregistruoti ir valdos duomenims atnaujinti (valdos duomenys turi būti atnaujinti kiekvienais metais) asmuo turi kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje bus ar yra jo valdos centras, arba tai gali atlikti savarankiškai per Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VŪRAP).

Registruojant valdą privalomai nurodomi šie duomenys:

  • valdytojo duomenys – valdos nario tipas (valdos valdytojas), asmens kodas, vardas ir pavardė, korespondencijos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas;
  • valdos centro duomenys – valdos narių valdomo nuosavybės ar įregistruotos Nekilnojamojo turto registre nuomos (panaudos) žemės sklypo, statinio ar patalpos unikalus Nr. ar valstybinės žemės ploto duomenys;
  • pagrindinė veikla – pasirenkama iš klasifikatoriaus (EVRK 2 red.);
  • valdos teritorijoje įterptų per metus organinių, mineralinių trąšų kiekis.

Kiti duomenys nurodomi valdytojo nuožiūra.

Tas pats asmuo gali būti tik vienos valdos nariu (valdytoju, partneriu ar valdytojo šeimos nariu).

Išsamesnė informacija pateikta skiltyje D.U.K.