Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo (2021 m. gegužės 13 d. įstatymo Nr. XIV-298 redakcija) 2 straipsnio 1 dalimi nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito blankų (toliau – Paslaugų kvitų knygelė) pardavimą organizuoja valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), o Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, kaip ir anksčiau, atlieka funkcijas, susijusias su duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus administravimu ir sveikatos draudimo įmokų surinkimu.

Kas gali teikti paslaugas?

 

Sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti asmenys gali būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus. 

Paslaugų teikėjai – fiziniai asmenys – gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, kurios yra:

  • laikinos;
  • vienkartinės;
  • kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija, leidimai, pažymėjimai, mokymai ar kursai. 

Visą paslaugų sąrašą rasite čia

Kaip įsigyti paslaugų kvitų knygelę?

Paslaugų kvitų knygeles gali įsigyti fiziniai arba juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą (toliau – paslaugų gavėjas);

Paslaugų gavėjas, norėdamas gauti Paslaugų kvitų knygelę, asmeniškai arba per atstovą ŽŪIKVC pateikia pasirašytą prašymą, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, asmens kodas ar įmonės kodas, korespondencijos adresas, užsakomų Paslaugų kvitų knygelių skaičius, būdas, kuriuo paslaugų gavėjas nori gauti Paslaugų kvitų knygeles, – registruotu laišku paštu ar atsiimti asmeniškai arba per atstovą, atvykęs į ŽŪIKVC. Prie prašymo turi būti pridėta Paslaugų kvitų knygelių apmokėjimą įrodančio dokumento kopija.

Prašymo formą galite rasti  čia

Prašymą ŽŪIKVC galima pateikti:

  • pasinaudojus elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacine sistema „E. pristatymas“ (https://epristatymas.post.lt/);
  • paštu (adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius);
  • paštu pagalba@vic.lt;
  • atvykus į ŽŪIKVC Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilniuje.

 

Už Paslaugų kvitų knygelę sumokama į ŽŪIKVC sąskaitą Nr. LT754010042401552871 AB Luminor Bank“, nurodant vieną iš įmokų kodų.

Paslaugų kvitų knygelių įkainiai ir įmokų kodai

Mokėjimo paskirtis

Įmokos dydis

Įmokos kodas

už Paslaugų kvitų knygelė atsiimant asmeniškai

Už vieną knygelę –
2,50 Eur

107010

už Paslaugų kvitų knygelė, siunčiamą paprastu registruotu laišku

Už vieną knygelę –
4,50 Eur

107011

Paslaugų kvitų knygelė siunčiama pirmenybiniu registruotu laišku

Už vieną knygelę –
5,00 Eur

107012

Mokėjimo nurodymo (banko kvito) rekvizitai

 

Įmokos gavėjas

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Gavėjo juridinio asmens kodas

210086220

Sąskaitos Nr.

LT 754 010 042 401 552 871

Gavėjo bankas

„Luminor Bank“, AB

Įmokos kodas

iš lentelės „Paslaugų kvitų knygelių įkainiai ir įmokų kodai“

Mokėjimo paskirtis

iš lentelės „Paslaugų kvitų knygelių įkainiai ir įmokų kodai“

Paslaugų kvitų knygelių teikimas

Paslaugų kvitų knygelė paslaugų gavėjui išsiunčiama paprastu arba pirmenybiniu registruotu laišku ne vėliau kaip per 10 darbo dienų gavus prašymą ir informaciją iš banko apie įmokos gavimą ŽŪIKVC. Šis terminas gali būti pratęstas, jei iš banko negauta informacija apie įmokos gavimą.

Paslaugų kvitų knygelė paslaugų gavėjui siunčiama registruotu laišku prašyme nurodytu korespondencijos adresu arba paslaugų gavėjas arba jo atstovas Paslaugų kvitų knygelę gali atsiimti atvykęs į ŽŪIKVC Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilniuje.

Atkreipiame dėmesį, kad, Paslaugų kvitų knygeles atsiimant ŽŪIKVC, jos išduodamos ta pačia tvarka, kaip nurodyta šio skyriaus pirmoje pastraipoje. Apie parengtas atsiimti Paslaugų kvitų knygeles paslaugų gavėjai bus informuoti prašyme nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu, ir tik tada kviečiami atvykti į ŽŪIKVC jų atsiimti.

Paslaugų gavėjas arba jo atstovas, Paslaugų kvitų knygelę atsiimantis ŽŪIKVC, turi pasirašyti sąskaitą faktūrą, kurioje paslaugų gavėjas ar jo atstovas ranka įrašo žodį „Gavau“, savo vardą, pavardę, datą ir pasirašo.

Jei Paslaugų kvitų knygelę atsiima paslaugų gavėjas, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei Paslaugų kvitų knygelę atsiima paslaugų gavėjo atstovas, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Paslaugų kvitų knygelė parduodama kartu su Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 218 „Dėl Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“.

Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad visais kitais klausimais, susijusiais su privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimu, pranešimo apie suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus (toliau – PKV pranešimas) pateikimu, konsultacijas ir toliau teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba „Sodra“, kuri atlieka funkcijas, susijusias su duomenų apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus administravimu ir sveikatos draudimo įmokų surinkimu.

Daugiau informacijos apie PSD įmokas, jų mokėjimą ir PKV pranešimo pateikimą galite rasti čia.  

ŽINOTINA. Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną arba valstybės lygio ekstremaliąją padėtį asmenims bus teikiamos tik elektroninės paslaugos. Paslaugų gavėjai bus informuojami apie pasikeitusią paslaugų teikimo tvarką.