Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), siekianti būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), pateikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą ir šiuos dokumentus:

Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujas Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3D-435. Įsakymo nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1168908&p_tr2=2.

Daugiau informacijos tel. Nr. (8 5) 266 0620