Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), siekianti būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), pateikia VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui prašymą ir šiuos dokumentus:

Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo naujas Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3D-435. Įsakymo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ac1200504811e698d88208478a76a2/asr

Daugiau informacijos tel. Nr. (8 5) 266 0620