Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 3D-435. Įsakymo nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ac1200504811e698d88208478a76a2/asr

Pagal naujai įsigaliojusią tvarką kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), siekianti būti pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu), prašymą ir kitus dokumentus teikia VĮ Žemės ūkio duomenų centrui el. būdu per Kooperatyvų programinį įrankį naudodamasi Elektroninių valdžios vartų portalu, esančiu adresu https://www.epaslaugos.lt/portal/.

Kviečiame susipažinti su Kooperatyvų programinio įrankio naudotojo vadovu, kurį rasite čia.

Kooperatinė bendrovė (kooperatyvas) Kooperatyvų programiniame įrankyje privalo užpildyti / pateikti šiuos dokumentus:

Išsamesnė informacija teikiama ŽŪDC bendrosios informacijos teikimo tel. (8 5)  266 0620.