Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 27 d. nauja redakcija išdėstytos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės (Tiesioginių išmokų taisyklės). Atkreipiame dėmesį į pagrindinius pakeitimus.

Baigėsi tęstiniai žemės ūkio veiklos subjektų įsipareigojimai, vykdomi pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“

2018 m. baigėsi tęstiniai žemės ūkio veiklos subjektų įsipareigojimai, vykdomi pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklas: „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“, „Šlapynių tvarkymas“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Melioracijos griovių tvarkymas“, programas „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“.

Rekomenduojame žemės ūkio veiklos subjektams įvertinti galimybes ir dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“veiklose. Reikalavimai paramai gauti nurodyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“įgyvendinimo taisyklėse.

Teritorijų ribos, kuriose gali būti deklaruojami plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, skelbiamos viešai prieinamame elektroniniame žemėlapyje ir Paraiškų priėmimo informacinės sistemos elektroninio žemėlapio sluoksnių sąrašo skiltyje „Papildomos išmokos (KPP)“ pažymėjus atitinkamą sluoksnį.

Patikslinti reikalavimai susietajai paramai už gyvulius gauti

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už gyvulius, iki paraiškos pateikimo dienos turi atnaujinti gyvulių duomenis Ūkinių gyvūnų registre.

Patikslinti žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai

Pareiškėjai, deklaruojantys pievas ir turintys bičių šeimas, privalo pievas nušienauti bent 1 kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. su sąlyga, kad bičių šeimos bus įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d.

Sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) reikia periodiškai įdirbti (mechaniškai arba chemiškai) taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (obelų, kriaušių, slyvų, vyšnių, trešnių sodų, juodųjų, raudonųjų, baltųjų serbentų, aviečių, aronijų, svarainių, šilauogių, gervuogių, bruknių, spanguolių, putinų, šaltalankių uogynų, erškėtrožių, gudobelių, šermukšnių, sausmedžių, aktinidijų, riešutmedžių, kitų sodų ir daugiamečių uogynų (naudmenos kodas KTS)), būtina nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d., taip pat iki šios datos būtina pašalinti negyvus vaismedžius ir (arba) vaiskrūmius arba jų liekanas.

Panaikintos nuo sausros 2017 m. nukentėjusiems ūkininkams 2018 m. galiojusios žalinimo reikalavimų laikymosi išimtys

Panaikintos 2018 m. paraiškų teikimo metu nuo sausros 2017 m. nukentėjusiems ūkininkams taikytos išimtys, t. y. dėl pasėlių įvairinimo ir ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių deklaravimo.

Panaikintas leidimas juodajame ir žaliajame pūdymuose vykdyti žemės ūkio gamybą einamųjų metų produkcijai gauti. 2019 m. deklaruojant pūdymo plotus būtina užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki liepos 31 d. nebūtų vykdoma jokia žemės ūkio gamyba.

Patikslinti išmokos jaunajam ūkininkui reikalavimai

Bet kuris asmuo tik vieną kartą kaip fizinis ar juridinis, ar juridinio asmens valdyme dalyvaujantis fizinis asmuo gali siekti išmokos jaunajam ūkininkui.

Pakeitimai, susiję su posėlio deklaravimu

Pareiškėjas, deklaravęs daugiau nei 15 ha ariamosios žemės, mažiausiai 5 proc. jos dalies privalo deklaruoti kaip ekologiniu atžvilgiu svarbią vietovę, kuria gali būti posėlis.

Posėlis sėjamas po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo birželio 30 d.–rugpjūčio 15 d. sėjant bent iš dviejų augalų rūšių sėklų augalų susidedantį mišinį, kuris turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. (Posėlį galima išlaikyti trumpiau, nei nurodyta, jei jis nepertraukiamai išlaikomas dirvoje bent 8 savaites, o pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu informuoja Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos).

Posėlis negali būti naudojamas ganyti ar derliui ir turi būti įterptas į dirvą ar sunaikintas (suvoluotas, sulėkščiuotas) iki einamųjų metų spalio 15 d., ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas apie tai informuojant Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos.

Kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant žieminius augalus, praėjusių metų žieminio posėlio plotas nebelaikomas ekologiniu atžvilgiu svarbia vietove, t. y. neatitinka žalinimo reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. paraiškos 7 stulpelyje „Laukas, skirtas EASV“ posėlis turi būti pažymėtas sutartiniu kodu ŽP „Žieminių augalų posėlis“, kai bent viena posėlio augalo rūšis yra žieminiai kvietrugiai, kviečiai, miežiai, rapsai ar rugiai, visais kitais atvejais – turi būti pažymėtas sutartiniu kodu VP „Vasarinių augalų posėlis“.

Patikslinti susietosios paramos už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) reikalavimai

Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose), turi nuo 2019 m.– iki paraiškos teikimo dienos šiltnamius, kaip statinius, įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.

Žemės ūkio valdos duomenų atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre

Tais atvejais, kai pareiškėjas praėjusiais metais neteikė paraiškos, kai deklaruojami per praėjusius 2 metus visiškai nedeklaruoti didesni nei 2 ha naudmenų ir kitus plotai, taip pat kai pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išvengti dvigubo deklaravimo, šių žemės sklypų valdymo teisės patvirtinimo dokumentų duomenys turi būti įregistruoti (įkelti) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Atkreipiame dėmesį, kad iki liepos 1 d. į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą neįkėlus minėtų dokumentų duomenų, parama už šiuos plotus nebus mokama.

Pažymėtina, kad pareiškėjai kartą per kalendorinius metus iki rugpjūčio 1 d. turi atnaujinti savo žemės ūkio valdų registracijos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Deklaruojamų plotų įbraižymo paklaida

Nustatant neatitikimus paraiškoje kiekvienam įbraižytam laukui taikoma leistina įbraižymo paklaida. Ji skaičiuojama persidengiančiam laukui pagal formulę 0,75 x P/10000 (ha), čia P – lauko išorinis perimetras metrais. Paklaida laukui negali būti didesnė kaip 1 ha. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, administruodama paraiškas, netaiko sankcijų dėl neteisingo deklaravimo, kai laukas persidengia iki leistinos įbraižymo paklaidos.

Kaupiamųjų žemės ūkio augalų auginimas erozijai jautriose teritorijose

Erozijai jautriose teritorijose (dirvos erozijos (šlaitų, statesnių nei 12 proc.) sluoksnis) negalima auginti šakniavaisių ir šakniagumbių žemės ūkio augalų: burokėlių, morkų, kaliaropių, svogūnų, porų, česnakų, salierų, baltųjų ir juodųjų ridikų, ridikėlių, griežčių, ropių, pastarnokų, bulvių, cukrinių runkelių, pašarinių runkelių, taip pat plotų, kuriuos sudaro daugiau nei viena auginamų kaupiamųjų žemės ūkio augalų rūšis (naudmenos kodas DAK „Kitos daržovės“). Už šį pažeidimą taikoma sankcija – visa pagal šią paraišką priskaičiuota paramos suma sumažinama 20 proc.

Erozijai jautrios teritorijos skelbiamos viešai prieinamame elektroniniame žemėlapyje ir Paraiškų priėmimo informacinės sistemos elektroninio žemėlapio sluoksnių sąraše pažymėjus žymimąjį langelį „Erozijai jautrios teritorijos“.

Elektroninis žemėlapis papildytas naujais sluoksniais

Siekiant palengvinti deklaruojamų laukų braižymą elektroniniame žemėlapyje bus sudaryta galimybė naudotis naujais sluoksniais: praėjusiais 4 metais deklaruotų laukų ribų sluoksniu, „Sentinel“ palydovinėmis nuotraukomis ir taksacinių miško sklypų ribų ir jų numerių sluoksniu (deklaruojantiems plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ miškuose“).

Pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės