Primename, kad žemės ūkio valdų (toliau – valda) valdytojams, o nuo praėjusių metų – ir ūkininkams, yra numatyta prievolė kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. arba valdytojų (ūkininkų) nuožiūra, pasikeitus tam tikriems valdos arba ūkio duomenims, atnaujinti valdos ir ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis. Jeigu įvyko pokyčių, valdos (ūkio) duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Neatnaujinus duomenų per nustatytą terminą, valda (ūkis) bus išregistruoti, todėl siūlome neatidėlioti duomenų atnaujinimo.
Valdytojas ar jo įgaliotas asmuo valdos duomenis gali atnaujinti seniūnijoje, kurios teritorijoje yra jo valdos centras. Dėl ūkio duomenų atnaujinimo ūkininkas gali kreiptis į seniūniją arba savivaldybę pagal ūkio adresą. Ūkio ir valdos duomenis valdos valdytojas (jeigu valdos valdytojas yra juridinis asmuo, – jo įgaliotas asmuo) arba ūkininkas gali atnaujinti savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungęs prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.
Svarbu! Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad valdų duomenys turėtų būti korektiški, t. y. valdose nurodytų žemės sklypų bendras plotas, kiek įmanoma, turėtų sutapti su deklaruotu bendru žemės plotu. Ūkinių gyvūnų laikytojai turėtų nepamiršti įkelti sutarčių dėl mėšlo pardavimo, srutų išlaistymo duomenų, kad nebūtų viršijamas azoto, tenkančio vienam žemės ūkio naudmenų hektarui, kiekis.
Primename, kad prie prašymo atnaujinti valdų (ūkių) duomenis pridedami tik dokumentai, patvirtinantys duomenis, kurių negalima patikrinti kituose registruose ar informacinėse sistemose, t. y. dokumentų kopijos pridedamos, kai valdos (ūkio) duomenyse nurodomi šie duomenys:

  • asmens, įgalioto atstovauti valdos valdytojui (ūkininkui), duomenys – pridedama įgaliojimo kopija;
  • partnerių duomenys – pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;
  • nekilnojamojo daikto, kuris naudojamas pagal neregistruotą Nekilnojamojo turto registre nuomą, subnuomą, panaudą, duomenys – pridedama nuomos, subnuomos arba panaudos sutarties kopija;
  • valstybinės žemės ploto duomenys – pridedama šio ploto naudojimo teisės patvirtinimo dokumento kopija;
  • sutarčių dėl mėšlo pardavimo, srutų išlaistymo duomenys – pridedamos sutarčių kopijos.
Svarbi informacija žemės ūkio valdų valdytojams ir ūkininkams