Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 ,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Nustačius, kad ūkininko ūkio duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, inicijuojamas jo išregistravimas.

2019 m. kovo 31 d. ūkiams, kurių duomenys nebuvo atnaujinti, buvo inicijuotas išregistravimas.

Jeigu iki 2020 m. kovo 31 d. ūkininkas neatnaujins duomenų, ūkininko ūkis, kuriam buvo inicijuotas išregistravimas, bus išregistruotas.

Informuojame, kad karantino dėl koronaviruso (COVID-19) laikotarpiu Ūkininkų ūkių registro veikla nėra sutrikusi ir registro tvarkytojai vykdo savo funkcijas.

Primename ūkininkams, kurie dar nespėjo atnaujinti ūkio duomenų, kad ūkio duomenis iki 2020 m. kovo 31 d. atnaujinti gali:

– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas. Atsižvelgiant į tai, kad karantino laikotarpiu yra ribojamas susisiekimas su registro tvarkytojais, ūkininkas prašymą dėl duomenų atnaujinimo registro tvarkytojui gali pateikti el. paštu, paštu ar palikti administracijoje „Informacinio langelio“ zonoje“;

– taip pat savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Ūkininkų ūkiai, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, bus išregistruoti š. m. kovo 31 d.