Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817,,Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis Ūkininkų ūkių registre.

Kasmet kovo 31 d. inicijuojamas ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas.

Informuojame, kad 2020 m. kovo 31 d. 7 032 ūkiams inicijuotas išregistravimas.

Jeigu iki 2021 m. kovo 31 d. ūkininkai neatnaujins ūkių duomenų, ūkiai, kuriems inicijuotas išregistravimas, 2021 m. kovo 31 d. bus išregistruoti.

Atnaujinti ūkio duomenis ūkininkai gali:

– seniūnijoje ar savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas;

– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungę prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Inicijuotas ūkininkų ūkių, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per praėjusius kalendorinius metus, išregistravimas