Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr. 1367 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) taisyklių patvirtinimo“, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras 2005 m. pradėjo kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) darbus.

Pripažinimo siekia tos kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) (toliau – KB (K), kurios planuoja dalyvauti Valstybės pagalbos gamintojų kooperacijai plėtoti priemonėje, arba tos KB (K), kurios pačios arba jų nariai planuoja naudotis prioritetais ir ypatumais, numatytais Lietuvos kaimo plėtros programos priemonėse, arba tos KB (K), kurios siekia naudotis kitų teisės aktų numatytomis lengvatomis, taikomomis KB (K), pripažintoms žemės ūkio KB (K).
Dalyvavimo Valstybės pagalbos gamintojų kooperacijai plėtoti priemonėje tvarką nustato Valstybės pagalbos gamintojų kooperacijai plėtoti taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 3D-168 „Dėl Valstybės pagalbos gamintojų kooperacijai plėtoti taisyklių patvirtinimo“.

2005 m.
pirmąja ir vienintele pripažinta žemės ūkio kooperatine bendrove (kooperatyvu) tapo „Žiemgalos linai“.

2006 m. dėl pripažinimo kreipėsi keturios kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) (sąrašas).

2007 m. pagal anksčiau minėto nutarimo patvirtintas taisykles buvo pripažintos 9 kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) (sąrašas).

2007 m. buvo pripažinta 12 kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2008 m. buvo pripažintos 35 kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) sąrašas.

2009 m. buvo pripažinta 30 kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2010 m. buvo pripažintos 39 kooperatinės bendrovės (kooperatyvų) sąrašas.

2011 m. buvo pripažintos 45 kooperatinės bendrovės (kooperatyvai) sąrašas.

2012–2013 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2013–2014 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2014–2015 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2015–2016 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2016–2017 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2016 m. atšauktas (panaikintas) kooperatyvų pripažinimas.

2017–2018 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2018–2019 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas. 

2019-2020 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2020-2021 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2021 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2022 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.

2023 m. pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąrašas.