Pranešame, kad yra patikslinti tinkamumo gauti žalinimo išmoką reikalavimai. Žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklės.
Taisyklių pakeitimas labiau aktualus pareiškėjams, dalyvaujantiems KPP veiklos priemonėse „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“. Pakeistose Taisyklėse numatyta, kad plotai, kuriuose vykdomos minėtos veiklos, yra įtraukiami vertinant pareiškėjo tinkamumą gauti paramą už žalinimo reikalavimų įgyvendinimą, tačiau už šiuos plotus žalinimo išmoka nėra mokama.
Paskelbus ekstremalią padėtį dėl sausros, pareiškėjai, dalyvaujantys veikloje „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, sertifikavimo įstaigai turi pateikti pažymą dėl ypatingai mažo derliaus ir (arba) dėl derliaus nebuvimo. Nustatyta, kad, paskelbus valstybės ar savivaldybės lygio ekstremalią situaciją, sertifikuojančiai įstaigai ūkininkai tai patvirtinančių dokumentų pateikti neturi. Be to, sankcijos pareiškėjui nebus taikomos, jei surinktas lauke derlius bus įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius“ arba „nenuimtas derlius“.
Daugiau galite skaityti čia:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7ccd25d09f8b11e8b93ad15b34c9248c

2018-08-29 PATIKSLINTI REIKALAVIMAI ŽALINIMO IŠMOKAI GAUTI