Informuojame, kad žemės ūkio srities specialistai, ūkininkai ir visi besidomintys jau gali naudotis interneto svetainėje patalpintu žemėlapiu, kuriame publikuojamos teritorijų ribos, kuriose gali būti deklaruojami plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės “Agrarinė aplinkosauga ir klimatas” veiklas:

  • “Ekstensyvus šlapynių tvarkymas”,
  • “Specifinių pievų tvarkymas”,
  • “Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose”,
  • “Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse”,
  • “Rizikos” vandens telkinių būklės gerinimas”,

Priemonės “Investicijos į materialųjį turtą” veiklą:

  • “Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas”;

Priemonės “Su “Natura 2000″ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos” veiklos sritis:

  • “Parama “Natura 2000″ žemės ūkio paskirties žemėje”,
  • “Parama “Natura 2000″ miškuose”.

Norėdami peržiūrėti teritorijų ribas, priartinkite norimą vietą žemėlapyje arba įveskite kontrolinio žemės sklypo numerį ar vietovės pavadinimą paieškos įrankyje.

Naudodami meniu juostos  įrankius galima valdyti sluoksnių rodymą, peržiūrėti žemėlapio legendą, atlikti matavimus bei gauti nuorodas į teisės aktus reglamentuojančius veiklą publikuojamose teritorijose.

 

Šį elektroninį žemėlapį galite peržiūrėti ŽŪIKVC interneto svetainėje http://www.vic.lt/ meniu juostoje paspaudę „Žemėlapiai“ ir pasirinkę „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių teritorijos“:

http://zuikvc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=210ac8f701264e0dae88a443b9175941

 

 

 

2018-12-13 Sukurtas elektroninis žemėlapis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių teritorijų ribų peržiūrai