Informuojame, kad 2020 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos priimamos nuo balandžio 20 d. iki birželio 22 d. Pavėluotai priimamos nuo birželio 23 d. iki liepos 17 d., tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 1 proc.

Paraiškos turi būti patvirtintos Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) https://paseliai.vic.lt.

Pareiškėjai, patvirtinę tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą (pasinaudodami elektronine bankininkyste arba elektroniniu parašu) ir prisijungę prie informacinės sistemos, gali savarankiškai užpildyti ir patvirtinti paraišką.

Įgalioti asmenys ir juridinių asmenų vadovai turi VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui per e. pristatymo sistemą https://epristatymas.post.lt arba el. p. pagalba@vic.lt pateikti prašymą suteikti prieigą. Prašymo formą galite atsisiųsti https://www.vic.lt meniu juostoje paspaudę „Paslaugos“ ir pasirinkę „Prašymai“.  Įgalioti asmenys kartu su prašymu turi pateikti įgaliojimą, o juridinių asmenų vadovai – išrašą iš Juridinių asmenų registro.

 

Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) naujovės

Papildyti pareiškėjo pareiškimai

2020 m. paraiškos šablono sukūrimo metu pareiškėjas turės patvirtinti, kad paraiškoje nurodyta banko sąskaita priklauso žemės ūkio valdos valdytojui arba įgaliotam asmeniui, kuriam suteikta teisė gauti išmokas.


Informacija apie nustatytus paramos reikalavimų pažeidimus

Sukurtos 2020 m. paraiškos pagrindinio skirtuko („Namai“) skiltyje „Nustatyti reikalavimų nesilaikymo pažeidimai“ pareiškėjas galės atsisiųsti ir peržiūrėti praėjusiais metais nustatytus paramos reikalavimų nesilaikymo pažeidimus.


Sutikimai gauti informaciją

Norėdami gauti iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informaciją apie paraiškos ir prašymo pakeisti paraiškos duomenis tvirtinimo būseną, paraiškų priėmimo laikotarpiu nustatytus paraiškos duomenų neatitikimus, pareiškėjai turės pažymėti sutikimą žyminčius žymimuosius langelius.

Sutikimas yra terminuotas ir galioja iki paskutinės dienos prieš prasidedant kitų metų paraiškų priėmimui.

Pareiškėjas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, paraiškų priėmimo laikotarpiu įregistravęs ir patvirtinęs A7 formos prašymą pakeisti paraiškos duomenis arba pasibaigus paraiškų priėmimo laikotarpiui pateikęs rašytinį prašymą VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (atvykus į įmonę, paštu arba el. paštu pagalba@vic.lt suteikiant galimybę tinkamai identifikuoti pareiškėją). Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo jau atliktam asmens duomenų tvarkymui ir jo teisėtumui.

Papildomai pareiškėjas gali pažymėti sutikimų žymimuosius langelius, jei pageidauja gauti informaciją apie Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos vykdomas apklausas, konferencijas ar tiesioginių išmokų paraiškų teikimo terminus.


Įterptų trąšų kiekio įvedimo panaikinimas

Paraiškos teikimo metu atnaujinant žemės ūkio valdos duomenis nereikės įvesti praėjusiais metais įterptų organinių ir mineralinių trąšų kiekio.


Prašymas skirti dalį paramos ūkininkus vienijančioms organizacijoms

Pareiškėjai galės savanoriškai pasirinkti, ar skirti dalį lėšų (1 Eur / ha) nuo jiems priskaičiuotos ir reikalavimus atitinkančios pagrindinių tiesioginių išmokų sumos žemdirbius vienijančioms ir jų interesams atstovaujančioms organizacijoms. Galima pasirinkti ne daugiau kaip 2 asociacijas.


Atnaujintas naudmenų kodų ir sutartinių kodų sąrašas

Sutartinį kodą Ražienų laukai per žiemą“ galima pasirinkti naudmenos kodui KANPluoštinės kanapės“.

Pasibaigus tęstiniams įsipareigojimams pagal priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku(KPP 2007–2013 m.) naudmenų klasifikatoriuje panaikinti naudmenos kodai: NM-1, NM-2, NM-3, NM-4, NM-5, NM-6, NM-7.


Veislių sąrašo pakeitimai

Veislių sąraše naujas pasirinkimas „Nežinoma veislė“.

Naudmenos kodams GRI Grikiai, KSV ‚Spelta‘ vasariniai kviečiai ir KSŽ ‚Spelta‘ žieminiai kviečiai reikės laisvu tekstu įvesti veislę, klasifikatoriuje pasirenkant „Įrašyti auginamą veislę“.


Patobulintas kanapių sertifikatų ar atitinkamų dokumentų informacijos įvedimas

Kanapių laukui galima įvesti daugiau negu vieno sertifikato ar atitinkamo dokumento informaciją. Taip pat pasirinkti sertifikato ar atitinkamo dokumento informaciją, įvestą kitam kanapių laukui.


Žieminių augalų posėlio sudėtis

Laukui pasirinkus sutartinį kodą ŽP „Žieminių augalų posėlis“ papildomai reikės nurodyti, iš kokių žieminių naudmenos kodų susideda mišinys.


Javų informacijos lentelės pakeitimai

Už lauką prašoma susietosios paramos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus, papildomoje lentelėje „Javų informacija“ automatiškai apskaičiuojamas minimalus sėklos kiekis, kuris turi būti pasėtas lauke.


Beariminės žemdirbystės požymis

Galimybė pažymėti, kad žemė dirbama taikant beariminę tiesioginės sėjos technologiją. Šis požymis renkamas statistiniais tikslais (mastui nustatyti).


Ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) kraštovaizdžio elemento pasirinkimas

Ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) kraštovaizdžio elementus: medžių grupes ar miškelius, tvenkinius ir (arba) kūdras – bus galima pasirinkti, jei jie ribosis su vieno ar daugiau pareiškėjų deklaruota ariamąja žeme. EASV elementą, kuris ribojasi su kelių pareiškėjų deklaruota ariamąja žeme, įskaitai žalinimui gali parinkti tik vienas pareiškėjas, kuris turi žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus visam arba daliai EASV elemento ploto. Jei abu pareiškėjai turi žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus arba nė vienas jų neturi, EASV elementą įskaitai gali pasirinkti tas pareiškėjas, kurio deklaruojamo ariamosios žemės lauko dalies, besiribojančios su EASV elementu, perimetras ilgiausias.

Jei skirtingų pareiškėjų paraiškose pasirinktas tas pats kraštovaizdžio elementas ir vieno iš pareiškėjo paraiškos būsena „patvirtinta“, bus nustatytas dvigubas kraštovaizdžio elemento deklaravimas.

Jį bus galima peržiūrėti grafine išraiška elektroniniame žemėlapyje paspaudus mygtuką „Informacija apie dvigubo deklaravimo plotus ir dvejų metų nedeklaruotus plotus“.


Parama pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“

Skiltyje „KPP įsipareigojimai“ pasirinkus sutartinį kodą „TI“ galite dar 1 metus siekti paramos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, jei 2019 m. įsipareigojimai pasibaigė.


Elektroninio pašto adreso patvirtinimas

Pareiškėjai, savarankiškai teikiantys paraiškas, turės patvirtinti į paraiškos formą įvestą el. pašto adresą.


Lauko deklaravimas neteisingai suformuotame kontroliniame žemės sklype

Atvejais, kai kontroliniam žemės sklypui yra neteisingai nustatytas tinkamumas paramai ir informacinė sistema neleidžia teisingai pasirinkti naudmenos kodo, laukui pasirinkite naudmenos kodą NEP „Netinkami paramai plotai“. Deklaruojamų laukų lentelėje, esančioje po elektroniniu žemėlapiu, šio lauko įrašo eilutės pabaigoje paspauskite mygtuką „KŽSRP“. Atvertame lange pažymėkite žymimąjį langelį „Visam laukui nurodyti naudmenos pavadinimą“ ir iš klasifikatoriaus pasirinkite teisingą naudmenos kodą.


Papildomi įrankiai įspėjimų, klaidų sąraše

Įspėjimų, klaidų sąraše deklaruojamo lauko lygmeniu įdiegti papildomi įrankiai. Galėsite priartinti lauką, atverti lauko informacijos lentelę, apkirpti arba padalyti lauką pagal kontrolinio žemės sklypo ribas.


Panaikinta ataskaita „Deklaravimo netikslumai“

Ataskaita „Deklaravimo netikslumai“ išskaidyta į dvi atskiras: „Laukų dvigubi deklaravimai“, kurioje galėsite peržiūrėti laukų dvigubų deklaravimų informaciją, ir „EASV dvigubus deklaravimai“, kurioje galėsite peržiūrėti EASV kraštovaizdžio elementų, išskyrus griovius ir palaukes, dvigubų deklaravimų informaciją.


Pakeisti ataskaitos „Laukų dvigubi deklaravimai“ intervalai

Nacionalinė mokėjimo agentūra, nustačiusi didesnio kaip 1 ha (iki taisyklių pakeitimo buvo 0,3 ha) deklaruoto ploto persidengimą, pareikalauja pareiškėjų, kurių deklaruoti plotai dengiasi, pateikti persidengiančio ploto žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais) ir kitus dokumentus. Jei, vadovaujantis pareiškėjų pateiktais dokumentais, dvigubo deklaravimo problema neišsprendžiama, atliekama patikra vietoje. Esant mažesniam kaip 1 ha (iki taisyklių pakeitimo buvo 0,3 ha) persidengiančiam plotui minėtų dokumentų nereikalaujama ir parama už šiuos plotus nemokama nė vienam pareiškėjui.


Naujos patikros

– Deklaruojant pievas ir (ar) ganyklas gamtinių ar kitų specifinių kliūčių turinčiose teritorijose informacinė sistema patikrins, ar žemės ūkio valdos valdytojas ir (ar) partneris turi Ūkinių gyvūnų registre registruotų gyvulių. Jei neturi registruotų gyvulių, informacinė sistema neleis už šį lauką prašyti kompensacinės paramos.

– Deklaruojant plotus, kuriems pasibaigė tęstiniai įsipareigojimai pagal priemones „Miškų aplinkosaugos išmokos“ (naudmenos kodai AI-1, AI-2), „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ (MVP), „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (naudmenos kodas ŽM-1-ŽM-7), informacinė sistema praneš, kad įsipareigojimai pasibaigė ir neleis jų deklaruoti.

– Deklaruojant daugiametes pievas ir (ar) ganyklas (naudmenos kodas DGP) nustatytose daugiamečių sodinių ribose, informacinė sistema įspės, kad daugiamečių sodinių ribose naudmenos kodu DGP lauko deklaruoti negalima, todėl turėsite pakoreguoti lauko konfigūraciją arba pakeisti naudmenos kodą.

– Atvejais, kai pareiškėjas praėjusiais metais paraiškoje nepažymėjo žymimojo langelio, nurodančio, kad prašoma paramos, mokamos jaunajam ūkininkui už plotą, informacinė sistema įspės, kad pareiškėjas einamaisiais metais gali prašyti paramos, mokamos jaunajam ūkininkui už plotą.

– Jei žemės ūkio valdos valdytojas turi partnerių ir deklaruoja valstybinę žemę, informacinė sistema įspės, kad Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikiantys asmenys negali vienas kitam subnuomoti valstybinės žemės. Valstybinę žemę privalo deklaruoti asmuo, kuriam suteikta teisė disponuoti šia žeme. Nepaisantys šio įspėjimo rizikuoja netekti paramos dėl neteisėto žemės disponavimo.


Išankstinis kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas

Iki 2020 m. gruodžio 1 d. iš anksto aprašant kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimus papildomai reikės aprašyti ir žemės ūkio naudmenų sluoksnio pakeitimus, t. y. išartus daugiamečių ganyklų, panaikintų arba naujai pasodintų daugiamečių sodinių plotus. Taip pat bus galima įkelti nuotrauką su buvimo vietos gaire (angl. geotag) paspaudus mygtuką „Pridėti nuotrauką“.

2020 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas