Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-879 „Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) buvo papildytas 4 priedu, kuriame nurodytos pasikeitusios produkcijos rūšių standartinės vertės. Įsakymas įsigaliojo 2021 m. gruodžio 31 d. ir bus taikomas 2022 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštam žemės ūkio valdos ekonominiam dydžiui (VED) apskaičiuoti.

Įsakyme numatyta galimybė perskaičiuoti VED pagal Aprašo 1 arba 3 priede nurodytas reikšmes, jeigu Aprašo 4 priede nustatytas VED turės įtakos valdų valdytojų, iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikusių paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, įsipareigojimų, priežiūros rodiklių ir (ar) atrankos kriterijų neįvykdymui.

Su įsakymo tekstu galite susipažinti čia.

 

Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo pakeitimo