VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (ir vėlesniais jo pakeitimais), apskaičiavo 2022 m. sausio 1 d. produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (VED).

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 patvirtintas Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašas buvo papildytas nauju 4 priedu, kuriame nurodytos pasikeitusios produkcijos rūšių standartinės vertės.  Šis priedas įsigaliojo 2021 m. gruodžio 31 dieną ir taikomas produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimui.

Įsakyme numatyta galimybė perskaičiuoti VED pagal Aprašo 1 arba 3 priede nurodytas reikšmes, jeigu Aprašo 4 priede nustatytas VED turės įtakos valdų valdytojų, iki 2021 m. gruodžio 31 d. pateikusių paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, įsipareigojimų, priežiūros rodiklių ir (ar) atrankos kriterijų neįvykdymui.

Paslaugas žemės ūkiui teikiantiems žemės ūkio veiklos subjektams primename, kad Pažymos apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus teikiamos ŽŪIKVC iki birželio 1 d. Gavęs šią pažymą, ŽŪIKVC perskaičiuoja VED reikšmę, įtraukdamas duomenis apie pajamas iš paslaugų žemės ūkiui. Po birželio 1 d. pažymos nepriimamos ir į VED reikšmės neperskaičiuojamos.

Žemės ūkio valdų valdytojai galės pamatyti visus savo VED rodiklius (kam jie yra apskaičiuoti) www.epaslaugos.lt, prisijungę prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Dėl produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio (VED) apskaičiavimo 2022 m. sausio 1 d.