Nuo gegužės 2 d. iki birželio 30 d. galima teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ (toliau – Priemonė). Šios Priemonės prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas.

Įgyvendinant Priemonę siekiama išsaugoti kraštovaizdį, tvarkyti natūralias ir pusiau natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapynes, sudaryti palankias sąlygas ypač retoms rūšims išlikti natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse.

Pagal Priemonę remiama ši veikla: natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas – krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai, šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai, nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai, ganyklų tvorų atkūrimas ar įrengimas plotuose, kuriuose iki šiol nebuvo ganyklų tvorų arba ganyklų tvoros yra sunykusios, naujų seklių kūdrų vėžlių buveinėse pievose ir ganyklose iki 0,1 ha ploto įrengimas.

Pareiškėjais gali būti fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, ir juridiniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą, užsiimantys žemės ūkio veikla (šis reikalavimas netaikomas VĮ Valstybinių miškų urėdijai ir saugomų teritorijų direkcijoms) ir teisėtais pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus, kurie patenka į meldinių nendrinukių, balinių vėžlių, kraujalakinių melsvių, niūriaspalvių auksavabalių, šiaurinių auksinukų, auksuotųjų šaškyčių, plikažiedžių linlapių, stulgių, paprastųjų griciukų, raudonkojų tulikų, didžiųjų kuolingų buveines ir Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių tipų – 6530 Miškapievių, 5130 Kadagynų, 9070 Medžiais apaugusių ganyklų, 2330 Nesusivėrusių žemyninių smiltpievių, 6120 Karbonatinių smėlynų pievų, 6210 Stepinių pievų, 6230 Rūšių turtingų briedgaurynų, 6410 Melvenynų teritorijas, atvaizduotas valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) viešai prieinamoje paskyroje http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html pagal Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus duomenis.

Norint gauti paramą pagal priemonę reikia užpildyti paramos paraiškos formą, kuri pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede ir skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (Agentūra) interneto svetainėse adresais: www.zum.lt ir www.nma.lt. Paramos paraiška ir (arba) dokumentai gauti paramą turi būti pildomi lietuvių kalba. Užpildytą paramos paraišką reikia pateikti Agentūrai.

Kartu su paramos paraiška pareiškėjas Agentūrai turi pateikti pagal Priemonę numatomą sutvarkyti saugomos rūšies buveinių ir (arba) Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės tipo teritorijų plotą, t. y. numatomų sutvarkyti laukų žemėlapio fragmentą PDF formatu. Numatomą sutvarkyti plotą pareiškėjas gali nurodyti prisijungęs prie ŽŪDC viešai prieinamos paskyros adresu http://zuikvc.maps.arcgis.com/home/index.html ir paspaudęs skiltį „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“. Atvertame žemėlapyje pats pareiškėjas arba su savivaldybės darbuotojo pagalba įbraižo numatomų sutvarkyti laukų ribas, suformuoja numatomų sutvarkyti plotų žemėlapio fragmentą PDF formatu, jį atspausdina ir pateikia kartu su kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyta paramos paraiška Agentūrai elektroninio pašto adresu dokumentai@nma.lt arba naudodamasis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Atkreipiame dėmesį, kad pateiktų Paramos paraiškų tinkamumą skirti paramą vertina Agentūra.

 

Sekite mūsų naujienas socialiniuose tinkluose:

 

Priimamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“