GAR veiklos sritys

Pagrindinis Gyvūnų augintinių registro (toliau – GAR) tikslas – užtikrinti Lietuvos Respublikoje laikomų gyvūnų augintinių registravimą, jų atsekamumą ir ligų kontrolę.

GAR objektai yra šie gyvūnai augintiniai: šunys, katės, šeškai ir kiti gyvūnai augintiniai, paženklinti mikroschema. Šiuo metu GAR registruojamos šios mikroschemomis paženklintų gyvūnų augintinių rūšys: šunys, katės, šeškai, šinšilos, triušiai, jūrų kiaulytės, paukščiai, ropliai, primatai, šikšnosparniai ir vėžliai.

Asmens duomenų tvarkymo GAR tikslai – registruoti gyvūnus augintinius ir tvarkyti jų duomenis, tvarkyti su registruotais gyvūnais augintiniais susijusią informaciją, nustatyti gyvūnų augintinių laikytojus ar savininkus, gyvūnų augintinių laikymo vietą, užtikrinti gyvūnų augintinių atsekamumą, jų gerovę ir apsaugą.

GAR tvarkytojas ir GAR tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas yra valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras.

GAR duomenų teikėjai yra gyvūnų augintinių laikytojai ar savininkai, veterinarijos gydytojai, turintys veterinarijos praktikos licenciją, asmenys, baigę kačių, šunų ir šeškų ženklinimo ir jų duomenų teikimo GAR mokymus ir turintys mokymų baigimą patvirtinantį dokumentą, gyvūnų augintinių veisėjai.

GAR duomenų gavėjai yra duomenų subjektai (gyvūno augintinio laikytojai ar savininkai), mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijos, teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, gyvūnų globėjai ir kiti asmenys, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę gauti GAR tvarkomus duomenis. Šiuo metu nėra susijusių registrų, kuriems būtų perduodami GAR duomenys.

Registras tvarkomas vadovaujantis:
• 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
• Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu;
• Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;
• Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
• Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;
• Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 881 „Dėl Registrų steigimo, kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
• Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;
• Gyvūnų augintinių registro nuostatais;
• kitais teisės aktais, reglamentuojančiais registrų veiklą ir jų duomenų tvarkymą.

GAR tvarkomas užtikrinant GAR duomenų ir dokumentų saugą, kaip kad numatyta Gyvūnų augintinių registro nuostatuose ir šio registro duomenų saugos nuostatuose.

Gyvūnų augintinių laikytojai ar savininkai, prisijungę per Elektroninius valdžios vartus, gali peržiūrėti jų vardu registruotų gyvūnų augintinių duomenis, įregistruoti gyvūno augintinio agresyvumo laikotarpį, praradimo, išvežimo, gaišimo datas. Taip pat kiekvienas asmuo, kurio duomenys įrašyti GAR, pateikęs GAR tvarkytojui prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę susipažinti su GAR tvarkomais savo duomenimis.

Asmuo, susipažinęs su GAR tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs duomenys. GAR tvarkytojas, įsitikinęs reikalavimo pagrįstumu, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio reikalavimo ir jame nurodytus faktus patvirtinančių dokumentų gavimo jį įvykdyti ir nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įvykdymo, raštu (paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis) apie tai informuoti to reikalavusį asmenį ir patikslintus duomenis neatlygintinai perduoti duomenų gavėjams.

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) įtvirtintos duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis minėtu reglamentu, GAR valdytojo nustatyta tvarka ir Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo valstybės įmonėje Žemės ūkio duomenų centre taisyklėmis.

Dėl GAR registruoto gyvūno augintinio duomenų keitimo gyvūno augintinio laikytojas ar savininkas gali kreiptis į veterinarijos gydytoją ar ženklintoją arba pats gali įvesti pasikeitusius duomenis apie gyvūną augintinį, jį išregistruoti ar pranešti gyvūno augintinio dingimo faktą per Elektroninės valdžios vartus prisijungęs prie GAR.

Gyvūnų augintinių duomenis į GAR įveda privatūs veterinarijos gydytojai ir gyvūnų augintinių ženklintojai (toliau – paslaugų teikėjai). Gyvūnų augintinių savininkai, norėdami paženklinti ir registruoti GAR savo gyvūną augintinį, kartu su augintiniu turi kreiptis į paslaugų teikėjus. Paslaugų teikėjas ženklina gyvūnus augintinius gavęs gyvūno augintinio savininko užpildytą ir pasirašytą prašymą (du egzempliorius) bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir (ar) gyvūno augintinio kilmės patvirtinimo dokumentą (jeigu gyvūno augintinio savininkas turi ir nori, kad GAR būtų nurodyta gyvūno augintinio veislė). Prašymo forma gali būti pildoma kompiuteriu ir išspausdinama arba raštu. Gyvūno augintinio savininkas gali prašyti prašymą užpildyti paslaugų teikėją, kuris pildo prašymo formą elektroniniu būdu, ŽŪDC nustatytomis priemonėmis prisijungęs prie GAR. Tokiu atveju paslaugų teikėjas privalo išspausdinti du užpildytus prašymo egzempliorius ir duoti juos susipažinti gyvūno augintinio savininkui, kuris, nustatęs, kad prašyme pateikti teisingi duomenys, juos pasirašo. Paslaugų teikėjas vieną prašymo egzempliorių atiduoda gyvūno augintinio savininkui, o kitą egzempliorių pasilieka sau. Paslaugų teikėjas, paženklinęs gyvūną augintinį, įveda į GAR mikroschemos numerį ir kitus gyvūno augintinio duomenis, kuriuos pateikia gyvūno savininkas.

Greitoje gyvūno augintinio paieškoje įvedus gyvūno augintinio mikroschemos numerį parodomi gyvūno augintinio laikytojo ar savininko kontaktiniai duomenys, kad būtų galima susisiekti norint gyvūną augintinį grąžinti.

Siekdamas užtikrinti gyvūnų augintinių atsekamumą Europoje ir pasaulyje, 2017 m. valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras tapo asocijuotu bendros europinės gyvūnų augintinių duomenų bazės „EuroPetNet“ nariu. Informacija apie GAR registruotus gyvūnus augintinius periodiškai teikiama „EuroPetNet“.

GAR statistinė informacija
Gyvūnų augintinių klasifikatoriai
Gyvūnų augintinių apskaitos formos
Vet. gydytojai ir ženklintojai, galintys registruoti ir ženklinti gyvūnus augintinius

Informacija atnaujinta 2024-02-01