Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 724 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo” pakeitimo”, Georeferencinio pagrindo kadastras (toliau – kadastras) reorganizuojamas pakeičiant kadastro tvarkytoją – kadastro tvarkytojo funkcijas iš valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro perduodant viešajai įstaigai Statybos sektoriaus vystymo agentūrai.

Kadastro reorganizavimo pabaiga – 2023 m. gruodžio 31 d.; reorganizuoto kadastro veiklos pradžia – 2024 m. sausio 1 d. (t.y. nuo 2024 m. sausio 1 d. kadastro tvarkytojas bus viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra).

Kadastro reorganizavimo laikotarpiu kadastro valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos nesikeičia. Iki reorganizavimo kadastro išduoti dokumentai ir (arba) jų kopijos laikomi galiojančiais ir reorganizavus šį kadastrą, kol pasibaigia jų galiojimo terminas, o visi šiame kadastre įregistruoti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

Informacija apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą