Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351 ,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Nuostatai) reikalavimais žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Nustačius, kad valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, inicijuojamas jos išregistravimas. Jeigu iki metų pabaigos valdos valdytojas neatnaujina duomenų, valda išregistruojama.

Vadovaudamasis Nuostatų 36 punktu, VĮ Žemės ūkio duomenų centras inicijavo 5 082 valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimą.

Jeigu šių valdų duomenys nebus atnaujinti, 2024 m. gruodžio 31 d. valdos bus išregistruotos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro. Atskiri pranešimai apie valdos išregistravimą valdos valdytojams nebus siunčiami.

 

Atnaujinti valdos duomenis galima:                                                                                

– seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras;

– VĮ Žemės ūkio duomenų centrui pateikus prašymą nurodant, kurie valdos duomenys turi būti patikslinti. Prašymų pavyzdines formas galite rasti čia ;

– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti, išregistruoti žemės ūkio valdą ir (arba) ūkininko ūkį, atnaujinti jų duomenis pateikimas, duomenų peržiūra“.


Prašome laikytis nustatytų reikalavimų ir atnaujinti valdų duomenis kiekvienais metais.

 

 

Inicijuotas žemės ūkio valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimas