1.  Kam mokama pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną?

Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama, mokama pieno gamintojui už rinkai patiektą pieną 2006-2007 kvotos metais.

 1.   Koks yra atskaitos laikotarpis, pagal kurį skaičiuojama pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną?

Atskaitos laikotarpio pieno kiekis yra 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekis, pagal kurį skaičiuojama atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną.

 1. Kokius reikalavimus reikia atitikti norint gauti pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už pieną?

Parama mokama pieno gamintojams (toliau – gamintojai), atitinkantiems visus šiuos reikalavimus:

 • 2007 m. kovo 31 d. turėjusiems nustatytą 2006–2007 kvotos metams pieno gamybos kvotą, įregistruotą kvotų administravimo informacinėje sistemoje. Jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. neturėjo kvotos, skirtos 2006–2007 kvotos metams, parama mokama, jeigu gamintojas 2007 m. kovo 31 d. turėjo kvotą, skirtą 2007–2008 kvotos metams;
 • 2006–2007 kvotos metais pardavusiems pieną tiesiogiai vartoti (pateikusiems Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją) arba pardavusiems pieną patvirtintiems supirkėjams. Skaičiuojant paramą, imamas parduotas pieno kiekis 2006–2007 kvotos metais, o gamintojams, turėjusiems pardavimo perdirbti kvotą, – parduotas supirkėjams pieno kiekis perskaičiuojamas pagal nustatytąjį pieno riebumą;
 • įsiregistravusiems Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytoju arba partneriu;
 • jeigu valdos, kurioje gamintojas registruotas valdytoju arba partneriu, valdytojas yra 2018 metais deklaravęs žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;
 • kurių vardu 2018 m. sausio 1 d.–2018 m. liepos 31 d. laikotarpiu Ūkinių gyvūnų registre buvo registruotos pieninės karvės.
 1.  Iki kokios datos galima teikti prašymus dėl 2017 m., 2018 m. pereinamojo laikotarpio paramos už pieną apskaičiavimo?

Gamintojo, negavusio 2017 metų paramos, mirties atveju, įpėdinis gali kreiptis į savivaldybę iki 2020 m. gegužės 31d., kitais atvejais gamintojai gali per savivaldybę gali rašyti laisvos formos prašymus dėl paramos skyrimo iki 2018 m. gegužės 31 d.

Gamintojo, negavusio 2018 metų paramos, mirties atveju, įpėdinis gali kreiptis į savivaldybę iki 2021 m. gegužės 31d., kitais atvejais gamintojai gali per savivaldybę gali rašyti laisvos formos prašymus dėl paramos skyrimo iki 2019 m. gegužės 31 d.

 1.  Koks 2018 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną dydis?

Parama mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 2018 m. paramos dydis 14 Eur už ataskaitos laikotarpio pieno toną.

 1.  Kokius reikalavimus reikia atitikti norint gauti 2015-2020 metų susietąją paramą už pienines karves?

Parama mokama valdos valdytojams:

 • kurie einamais metais NMA pateikė paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir šiose paraiškose nurodė, kad prašo skirti susietąją paramą už pienines karves;
 • kurių valdoje valdytojo ar partnerio vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d.–einamų metų kovo 31 d. buvo registruotos pieninės karvės;
 • kurių valdoje valdytojo ar partnerio vardu vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos karvės praėjusių metų balandžio 1 d.–einamų metų kovo 31 d. buvo ne mažesnis kaip 500 kg.
 1.  Koks 2018 m. susietosios paramos už pienines karves dydis?

2018 m. patvirtintas susietosios paramos už pieninę karvę dydis yra 107,32 Eur.

 1.  Kada mokama 2018 m. susietoji parama už pienines karves?

Avansiniai mokėjimai po 71 Eur pradėti mokėti nuo 2018 m. spalio 16 d., likusi mokėjimų dalis bus mokama nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

 1.  Iki kada galima teikti prašymus ar skundus dėl 2018 metų susietosios paramos už pienines karves apskaičiavimo?

Valdos valdytojas, laiku negavęs paramos, iki kitų metų liepos 15 d. gali kreiptis į NMA ar ŽŪIKVC dėl informacijos suteikimo apie paramos neskyrimo aplinkybes. Valdos valdytojo mirties atveju, įpėdinis, gavęs paveldėjimo teisės liudijimą ir įregistruotas valdos valdytoju, pateikia NMA laisvos formos prašymą dėl paramos priskyrimo ir paveldėjimo dokumentų kopiją.

 1.  Nuo kada iki kada galima pildyti Pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas?

Pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas galima teikti nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d.

 1.   Ar aš galiu parduoti ar atiduoti vyro vardu registruotų karvių pieną?

Ne, nes gamintojas parduoti supirkėjams ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu Ūkinių gyvūnų registre registruotų pieninių karvių pieną ar pieno produktus. Jei parduodate ne savo vardu registruotų karvių pieną, Jūs be reikalavimų gamintojui,  turite atitikti reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse.

 1.   Esu valdos valdytojas, deklaravau žemę. Ar galėsiu gauti išmokas už pieną ir pienines karves, jeigu parduodu mišrūnių karvių pieną?

Ne, nes pagal  šiuo metu galiojančių Susietosios paramos už pienines karves taisyklių reikalavimus parama mokama tik už Ūkinių gyvūnų registre registruotas pienines karves ir iš jų parduotą pieną. Be to,  susietoji parama Jums bus mokama, jeigu Jūsų pateiktoje NMA Paraiškoje gauti paramą už deklaruotus plotus bus pažymėta, kad prašote skirti paramą už pienines karves.

 1.   Šių metų sausio 28 d. mirė mano motina, kuri turėjo 2 karves ir pardavinėjo pieną  ir jo produktus kaimynams. Aš, kaip vienintelė paveldėtoja  po savaitės savo vardu persirašau karves ir žemės ūkio valdą. Pieną  parduodu tiems patiems kaimynams. Kaip man reikės pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją?

Jums reikės pateikti dvi Pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas:

 • Vieną pateiksite motinos vardu, kurą užpildysite pagal jos Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalo duomenis nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. sausio 28 d., deklaracijoje pažymėsite langelį, kad ji teikiama už mirusį gamintoją ir ją pasirašysite.
 • Kitą teiksite savo vardu pagal Jūsų pildyto Pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar atiduoto tiesiogiai vartoti pieno (pieno produktų) apskaitos žurnalo duomenis nuo 2017 m. sausio 28 d. iki kovo 30d.
 1.   Kokiu dokumentų reikia tapti registruotu žalio pieno supirkėju ?

Reikia atsiųsti elektroniniu paštu supirkejai@vic.lt arba info@vic.lt, pažymėjimo kopiją gautą  iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, laisvos formos prašymą kad užregistruoti žalio pieno supirkėju, įmonės rekvizitus bendradarbiavimo sutarčiai. Tik pasirašę bendradarbiavimo sutartį ir kartu paštu atsiuntę prašymą dėl prisijungimo prie PAIS ir konfidencialumo pasižadėjimą, gausite prisijungimą prie PAIS, kuris bus išsiųstas prašyme nurodytu el. paštu.

 1.   Kaip žalio pieno supirkimo įmonės naujam darbuotojui gauti prisijungimą prie žalio pieno pirkėjų mėnesinės ataskaitos ?

Reikia paštu atsiųsti prašymą kuriame turi būti nurodyti : vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Taip pat kartu su prašymu atsiųsti užpildytą konfidencialumo pasižadėjimą, kuri galite rasti http://www.vic.lt/?mid=274&id=0 . Prisijungimas prie PAIS bus išsiųstas prašyme nurodytu el. paštu.

 1.   Kaip naujam darbuotojui gauti prisijungimą prie žalio pieno pirkėjų mėnesinių ataskaitų peržiūros (institucijoms) ?

Reikia paštu atsiųsti prašymą kuriame turi būti nurodyti : vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Taip pat kartu su prašymu atsiųsti užpildytą konfidencialumo pasižadėjimą, kuri galite rasti http://www.vic.lt/?mid=274&id=0 . Prisijungimas prie PAIS bus išsiųstas prašyme nurodytu el. paštu.

 1.   Kaip savivaldybės darbuotojui gauti prisijungimą prie PAIS, norint teikti pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas ?

Savivaldybės atsakingo skyriaus vadovas paštu turi atsiųsti prašymą kuriame turi būti nurodyti : vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Taip pat kartu su prašymu atsiųsti užpildytą konfidencialumo pasižadėjimą, kuri galite rasti http://www.vic.lt/?mid=274&id=0 Prisijungimas prie PAIS bus išsiųstas prašyme nurodytu el. paštu.

<< atgal