Žuvų perdirbimu Lietuvoje užsiimančių įmonių, kurių žuvų perdirbimo veikla yra pagrindinė, visos pajamos 2017 m. sudarė 643 521 tūkst. Eur, ir buvo 10 proc. didesnės nei 2016 m. Tai pagrinde sąlygojo pajamų iš žuvų perdirbimo, ir žuvų perdirbimo pagal paslaugą kitoms įmonėms, padidėjimas 9,5 proc. Pajamos iš žuvų perdirbimo veiklos, tarp visų nagrinėjamų įmonių pajamų, 2017 m. sudarė 92,6 proc., ir palyginus su 2016 m. metais sumažėjo 0,4 proc. punktais, nuo 93 proc. Kitos nagrinėjamų įmonių pajamos, tarp visų nagrinėjamų įmonių pajamų, padidėjo nuo 7 proc. (2016 m.) iki 7,4 proc. (2017 m.) ir siekė 47 872 tūkst. Eur, t.y. padidėjo 17 proc.

Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių* pajamos už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2016 – 2017 m. tūkst. Eur

2017 m., palyginus su 2016 m., žuvų perdirbimu užsiimančių įmonių visos išlaidos padidėjo 1,5 proc., ir sudarė 519 343 tūkst. Eur. Didžiausią dalį išlaidų žuvų produktų perdirbimo veikloje 2016 m. sudarė perdirbimui skirtų žuvų žaliavų vertė – 61,1 proc. Jų vertė, palyginus su 2016 m., padidėjo 2,8 proc. ir sudarė 317 354 tūkst. Eur. Perdirbimui skirtų kitų žaliavų vertė nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo 2,5 proc., ir sudarė 9,9 proc. visų išlaidų. 2017 m., palyginus su 2016 m., 8,9 proc. sumažėjo kitos, su įmonės įprastine veikla – žuvų perdirbimu – susijusios išlaidos (124 604 tūkst. Eur), ir sudarė 24 proc. visų išlaidų.

Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių* išlaidos, patirtos už pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos išlaidos 2016 – 2017 m. tūkst. Eur

Pagamintų ir parduotų žuvų produktų pelnas 2017 m., palyginus su 2016 m., padidėjo 55,6 proc., ir sudarė 118 756 tūkst. Eur. Tokį pagamintų ir parduotų žuvų produktų pelno augimą sąlygojo didesnis pardavimo pajamų augimas nei parduotų produktų žaliavų išlaidų augimas: parduotos produkcijos vidutinės kainos didėjo 9,21 proc.– nuo 4 132 Eur/t 2016 m. iki 4 513 Eur/t 2017 m., kai tuo tarpu pagamintų ir parduotų žaliavų vidutinė kaina beveik nepakito (padidėjo tik 0,04 proc.) – nuo 3 413 Eur/t 2016 m. iki 3 414 Eur/t 2017 m.
Žuvų perdirbimu užsiimančios įmonėms 2017 m., palyginus su 2016 m., taip pat pavyko sutaupyti sumažinus veiklos sąnaudas (8,9 proc.), dėl ko veiklos pelnas padidėjo 124 proc., ir sudarė 102 198 tūkst. Eur. Veiklos pelno didėjimui 2017 m. taip pat šiek tiek įtakos turėjo ir suteiktų paslaugų, susijusių su žuvų produktų gamyba, pajamų padidėjimas – palyginus su 2016 m. jo padidėjo 1,9 proc. ir sudarė 108 045 tūkst. Eur.
Kitos įmonės veiklos grynosios pajamos 2017 m., palyginus su 2016 m., sumažėjo 7,6 proc. Taip pagrinde sąlygojo žuvininkystės produktų perdirbimo įmonių kitų, su pagrindine veikla tiesiogiai nesusijusių išlaidų didėjimas. Finansinės veiklos grynosios pajamos 2017 m., palyginus su 2016 m., sumažėjo tiek dėl finansinės ir investicinės veiklos pajamų sumažėjimo 29,94 proc. – iki 3 586 tūkst. Eur, tiek dėl finansinės ir investicinės veiklos išlaidų padidėjimo 55,27 proc. – iki 6 617 tūkst. Eur.

Žuvininkystės perdirbimo pramonės segmento* pelno (nuostolio) ataskaita 2016 – 2017 m. tūkst. EUR

Žuvų perdirbimo sektoriaus įprastinės veiklos pelningumas 2017 m., palyginus su 2016 m., padidėjo nuo 17 proc. iki 25 proc. dėl žuvų perdirbimo įmonių pagrindinės veiklos efektyvumo didėjimo ir pardavimo kainų augimo.

Pagal (ŽŪIKVC) ŽŪMPRIS duomenis parengė A. Linauskas, tel. (8 37) 397 076

2018-10-05 Žuvų perdirbimu užsiimančių įmonių Lietuvoje pelningumas 2016 – 2017 m.