Svarbi informacija žemės ūkio valdų valdytojams ir ūkininkams

Svarbi informacija žemės ūkio valdų valdytojams ir ūkininkams

Primename, kad žemės ūkio valdų (toliau – valda) valdytojams, o nuo praėjusių metų – ir ūkininkams, yra numatyta prievolė kartą per kalendorinius metus iki gruodžio 31 d. arba valdytojų (ūkininkų) nuožiūra, pasikeitus tam tikriems valdos arba ūkio duomenims, atnaujinti valdos ir ūkininko ūkio (toliau – ūkis) duomenis. Jeigu įvyko pokyčių, valdos (ūkio) duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus. Neatnaujinus duomenų per nustatytą terminą, valda (ūkis) bus išregistruoti, todėl siūlome neatidėlioti duomenų atnaujinimo. Valdytojas ar jo įgaliotas asmuo valdos duomenis gali atnaujinti seniūnijoje, kurios teritorijoje yra jo valdos centras. Dėl ūkio duomenų atnaujinimo ūkininkas gali kreiptis į seniūniją arba savivaldybę pagal ūkio adresą. Ūkio ir valdos duomenis valdos valdytojas (jeigu valdos valdytojas yra juridinis asmuo, – jo įgaliotas asmuo) arba ūkininkas gali atnaujinti savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungęs prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“. Svarbu! Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad valdų duomenys turėtų būti korektiški, t. y. valdose nurodytų žemės sklypų bendras plotas, kiek įmanoma, turėtų sutapti su deklaruotu bendru žemės plotu. Ūkinių gyvūnų laikytojai turėtų nepamiršti įkelti sutarčių dėl mėšlo pardavimo, srutų išlaistymo duomenų, kad nebūtų viršijamas azoto, tenkančio vienam žemės ūkio naudmenų hektarui, kiekis. Primename, kad prie prašymo atnaujinti valdų (ūkių) duomenis pridedami tik dokumentai, patvirtinantys duomenis, kurių negalima patikrinti kituose registruose ar informacinėse sistemose, t. y. dokumentų kopijos pridedamos, kai valdos (ūkio) duomenyse nurodomi šie duomenys:

asmens, įgalioto atstovauti valdos valdytojui (ūkininkui), duomenys – pridedama įgaliojimo kopija;partnerių duomenys – pridedama jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija;nekilnojamojo daikto, kuris naudojamas pagal neregistruotą Nekilnojamojo turto registre nuomą, subnuomą, panaudą, duomenys – pridedama nuomos, subnuomos arba panaudos sutarties kopija;valstybinės žemės ploto duomenys – pridedama šio ploto naudojimo teisės patvirtinimo dokumento kopija;sutarčių dėl mėšlo pardavimo, srutų išlaistymo duomenys – pridedamos sutarčių kopijos.

Pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės

Pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 27 d. nauja redakcija išdėstytos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės (Tiesioginių išmokų taisyklės). Atkreipiame dėmesį į pagrindinius pakeitimus.

Inicijuotas žemės ūkio valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimas

Inicijuotas žemės ūkio valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, išregistravimas

Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 1351
,,Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo
nuostatų patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Nuostatai),
reikalavimais žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojai privalo
kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Nustačius, kad valdos duomenys
nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus, inicijuojamas jos išregistravimas.
Jeigu iki metų pabaigos valdos valdytojas neatnaujina duomenų, valda
išregistruojama.

Vadovaudamasis
Nuostatų 36 punktu, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
inicijavo išregistravimą 6 470 valdų, kurių duomenys nebuvo atnaujinti per
paskutinius 3 metus.
Jeigu šių valdų duomenys nebus atnaujinti, 2019 m. gruodžio 31 d. valdos bus
išregistruotos iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro.
Atskiri pranešimai apie valdos išregistravimą valdos valdytojams nebus
siunčiami.

Jei nuo
ankstesnio valdos duomenų atnaujinimo valdoje įvyko pokyčių, atnaujinti valdos
duomenis galima:

– seniūnijoje, kurios teritorijoje yra valdos centras;

– VĮ Žemės
ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikus laisvos formos prašymą
nurodant, kurie valdos duomenys turi būti patikslinti;

– savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.[

Jei nuo ankstesnio valdos duomenų atnaujinimo valdoje neįvyko pokyčių, galima
užpildyti ir pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui
Prašymo atnaujinti valdos duomenis formą. Parsisiųsti Prašymo
atnaujinti valdos duomenis formą

Siūlome
laikytis nustatytų reikalavimų ir atnaujinti valdų duomenis kiekvienais metais.

Prašome susipažinti su patvirtintomis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis

Prašome susipažinti su patvirtintomis  Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis

Prašome susipažinti su patvirtintomis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0660553009e811e9a5eaf2cd290f1944