REIKALAVIMAI PIENO GAMINTOJAMS
Pieno gamintojas privalo:
• būti žemės ūkio valdos valdytoju arba partneriu;
• turėti savo vardu Ūkinių gyvūnų registre įregistruotų pieninių karvių. Jų skaičius turi pagrįsti pagamintus, parduotus, sunaikintus, suvartotus, atiduotus pieno ir (arba) pieno produktų kiekius (pagal bandos ar vidutinį kontroliuojamų karvių produktyvumą šalyje);
• tvarkyti ūkinių gyvūnų apskaitą pagal Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašą, patvirtintą žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pieno gamintojas, parduodantis (atiduodantis) pieną (pieno produktus), privalo:
• laikytis Reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. B1-251 „Dėl reikalavimų pieno produktų gamybai ūkiuose ir jų pardavimui patvirtinimo“;
• parduoti ir (arba) atiduoti tiesiogiai vartoti tik savo vardu registruotų pieninių karvių pieną ir (arba) pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų pieninių karvių pieną ir (arba) pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse;
• deklaruoti praėjusiu apskaitos laikotarpiu pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto ir (arba) atiduoto tiesiogiai vartoti ir likusio nepanaudoto pieno ir (arba) pieno produktų kiekius, jei pieną ir (arba) pieno produktus parduoda ar atiduoda tiesiogiai vartoti;
• sunaikintą ir suvartotą savame ūkyje gyvuliams šerti pieno kiekį apskaityti Pieno supirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 28 punkto nustatyta tvarka.

Pieno gamintojas, parduodantis pieną Lietuvoje registruotai pieno supirkimo įmonei, privalo:
• turėti melžiančių ir pieną apdorojančių asmenų medicinines knygeles;
• pieną paruošti pagal reglamente (EB) Nr. 853/2004 ir supirkimo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir sutartą pieno kiekį pieno pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytu laiku pristatyti į pieno supirkimo vietą.

Pieno gamintojas, parduodantis pieną kitoje ES šalyje registruotam ūkio subjektui, privalo:
• turėti melžiančių ir pieną apdorojančių asmenų medicinines knygeles;
• pieną paruošti pagal reglamente (EB) Nr. 853/2004 ir supirkimo taisyklėse nustatytus reikalavimus ir sutartą pieno kiekį pieno pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytu laiku pristatyti į pieno supirkimo vietą;
• iki kiekvieno mėnesio 8 darbo dienos pateikti Pieno pardavimo kitoje ES šalyje registruotam ūkio subjektui mėnesinę ataskaitą (toliau – eksporto ataskaita). Pieno gamintojas, turintis galimybę naudotis elektronine bankininkyste, gali jungtis prie Pieno apskaitos informacinės sistemos ir pats užpildyti elektroninę ataskaitą arba užpildyti eksporto ataskaitos formą *.pdf ar exel formatu, ją atspausdinti ir siųsti ŽŪIKVC adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius.

Pieno gamintojų pildomi (teikiami) dokumentai

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Dokumento formos pildymas Dokumento pateikimo terminas
1.  Parduoto pieno perdirbti kitoje ES šalyje registruotam
ūkio subjektui mėnesinės ataskaita
Eksporto ataskaita pildoma kompiuteriu

Eksporto ataskaita pildoma ranka
(atsispausdinus)

 Visus metus iki kiekvieno
mėnesio 8-os darbo dienos
2. Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija už 20_-20_ metų apskaitos laikotarpį Nuo balandžio 20 d. iki liepos 31 d.
3.  Skundai / prašymai  Laisva forma  Visus metus arba iki nurodyto termino
pateiktame informaciniame pranešime

<< atgal