Įstatai

Planavimo dokumentai

Darbo užmokestis

Paskatinimai ir apdovanojimai

Viešieji pirkimai

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Tarnybiniai lengvieji automobiliai

Renault Megane Grandtour EDV 865 (raudona)

Parduodamas turtas

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) skelbia ilgalaikio materialiojo turto, nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti, pardavimą viešajame aukcione. Parduodamas turtas:

Eil. Nr. Turto pavadinimas Pradinė pardavimo kaina, Eur
1. Automobilis Ford Tourneo Connect (2008 m., spalva – pilka, rida – 293 925 km, variklio galia – 81 kW, variklio tūris – 1 753 cm3, kuro tipas – dyzelinas, pavarų dėžės tipas – mechaninė) 1 900,00
2. Skaitmeninė spalvoto spausdinimo mašina XEIKON 500 10 000,00
3. Įrenginys, juostinis, Oracle Sun StorageTek SL 24 50,00
4. Tarnybinė stotis T5120, 6 branduolių, 1,2 GHz UltraSPARC T2 procesorius 50,00
5. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00
6. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00
7. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00
8. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00
9. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00
10. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00
11. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00
12. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00
13. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00
14. Tarnybinė stotis, II tipo, Hewlet Packard ProLiant DL380G6, 36 GB 50,00

Minimalus kainos didinimo intervalas turtui, nurodytam lentelės 1, 3–14 eilutėse, – 20 Eur, turtui, nurodytam lentelės 2 eilutėje, – 100 Eur.

Parduodamą turtą pagal sąrašą bus galima apžiūrėti Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilniuje, 2020 m. rugsėjo 7–9 d. nuo 10 iki 12 val. Dėl turto, nurodyto lentelės 1 ir 2 eilutėse, apžiūros prašome kreiptis į Bendrųjų reikalų skyriaus vadovą Ramūną Indrišiūną, tel. (8 5)  219 7339. Dėl turto, nurodyto lentelės 3–14 eilutėse, apžiūros prašome kreiptis į Informacinių sistemų administravimo skyriaus informacinių technologijų administratorių Marijų Ališauską, tel. (8 5)  219 7302. Detalesnė informacija skelbiama ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt / Administracinė informacija / Parduodamas turtas.

Aukcionas vyks 2020 m. rugsėjo 10 d. 10 val. Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilniuje. Juridiniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas įmonės pavadinimas, adresas, įmonės kodas, ir dalyvausiančio atstovo įgaliojimo kopiją. Fiziniai asmenys, pageidaujantys dalyvauti aukcione, privalo pateikti prašymą dalyvauti aukcione, kuriame turi būti nurodytas vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas. Prašymai pirmajam aukcionui teikiami iki 2020 m. rugsėjo 9 d. 15 val., antrajam (neįvykus pirmajam) – iki 2020 m. rugsėjo 22 d. 15 val. el. paštu ruta.simanskiene@vic.lt. Dalyviai į aukcioną registruojami aukciono dieną 9.00–9.50 val. Fiziniai asmenys, registruodamiesi aukciono dieną, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokestis netaikomas. Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas po aukciono pavedimu į ŽŪIKVC atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT204010042400020388. Nupirktą turtą laimėtojai išsiveža patys savo lėšomis.

Neįvykus aukcionui ar nepardavus turto per pirmąjį aukcioną bus organizuojamas pakartotinis aukcionas, kuris vyks tuo pačiu adresu 2020 m. rugsėjo 23 d. 10 val. Pakartotiniame aukcione turto pardavimo kaina bus mažinama 30 proc. nuo pradinės pardavimo kainos. Kitos dalyvavimo aukcione sąlygos lieka nepakitusios.

Skelbimas dėl nekilnojamojo turto (administracinių patalpų) nuomos pirkimo

Nekilnojamojo turto (administracinių patalpų) nuomos pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimo pavadinimas: nekilnojamojo turto (administracinių patalpų) nuomos pirkimas (toliau – Pirkimas).

Pirkimo objektas ir jo paskirtis: nekilnojamojo turto (administracinių patalpų) (toliau – patalpos) nuoma Kauno mieste VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Žemės ūkio subjektų registrų ir rinkos informacijos departamento Rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus nuostatuose numatytiems uždaviniams ir funkcijoms vykdyti.

Perkančioji organizacija: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC), adresas – Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105, Vilnius, tel. (8 5) 266 0601, faks. (8 5) 266 0609, el. paštas info@vic.lt.

Kontaktiniai asmenys: ŽŪIKVC Bendrųjų reikalų skyriaus vadovas Ramūnas Indrišiūnas, tel. (8 5)  219 7339, el. p. ramunas.indrisiunas@vic.lt.

Informacija, kur kandidatai gali kreiptis norėdami gauti pirkimo sąlygas: Pirkimo sąlygos skelbiamos ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt / Administracinė informacija.

Pasiūlymų ir siūlomo išnuomoti nekilnojamojo turto dokumentų pateikimo tvarka ir terminas: Pasiūlymas, pasirašytas kandidato arba jo įgalioto asmens, turi būti pateiktas elektroniniu paštu info@vic.lt iki 2020 m. vasario 17 d. 10:00.

Kalba, kuria kandidatų dokumentai turi būti parengti: lietuvių.

Dokumentai, kuriuos kandidatai turi pateikti:

Pasiūlymą sudaro kandidato raštu pateiktų dokumentų visuma:

  1. nuosavybę arba teisę išnuomoti patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;
  2. kadastro duomenų bylos kopija;
  3. techniniai, ekonominiai ir kiti duomenys (pagal reikalavimus patalpoms, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“), įrašyti Pirkimo sąlygų 2 priede nurodytoje pasiūlymo formoje, ir juos patvirtinantys dokumentai (jei reikalaujama);
  4. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl patalpų nuomos, pateikti pasiūlymą ir patalpų dokumentus ir (ar) sudaryti nuomos sutartį ar kitaip disponuoti patalpomis, kai šis asmuo nėra patalpų savininkas;
  5. nurodytos siūlomų nuomotis patalpų apžiūrėjimo sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti patalpas, ir galimybės dirbti ŽŪIKVC darbuotojams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, jeigu tai būtina, taip pat kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl nuomojamų patalpų apžiūrėjimo, kontaktiniai duomenys);
  6. nurodyta išnuomoti siūlomų patalpų pradinė nuomos kaina eurais. Informacija turi būti pateikta taip, kaip nurodyta Pirkimo sąlygų 2 priede. Į šią kainą turi būti įskaičiuoti visi kandidato mokami mokesčiai ir papildomos išlaidos (taip pat bendrų ir nuomojamų patalpų kasdienis valymas, patalpų techninė priežiūra), išskyrus mokesčius už komunalines paslaugas (vanduo, elektra, šildymas);
  7. nurodytas terminas, kada faktiškai bus galima naudotis nuomojamomis patalpomis (nurodyta data negali būti vėlesnė nei Pirkimo sąlygose nurodyta data);
  8. raštiškas kandidato patvirtinimas, kad išnuomoti siūlomos patalpos nėra išnuomotos, areštuotos, teisme nėra ginčų dėl jų, taip pat nėra kitų trečiųjų asmenų teisių ar pretenzijų į išnuomoti siūlomas patalpas;
  9. nurodomos kitos kandidato siūlomos sąlygos ir apribojimai.

Patalpų techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

– Bendras pageidaujamų išsinuomoti patalpų plotas – 450–750 kv. m. Visos patalpos privalo būti viename pastate Kauno mieste.

– Patalpos turi atitikti Lietuvos higienos normos HN32:2004 “Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai” reikalavimus, keliamus biuro patalpoms.

– Prie nuomojamų patalpų turi būti automobilių stovėjimo aikštelės (ne mažiau kaip 4 automobiliai uždaroje aikštelėje visą parą ir 15 automobilių stovėjimo vietų dienos metu, rezervuotų nuomininkui).

– Atlikus rinkos tyrimą, nustatyta, kad 1 kv. m patalpų nuomos kaina Kauno mieste yra nuo 4 iki 15 Eur be PVM. Todėl maksimali patalpų nuomos 1 kv. m kaina neturi viršyti 9 Eur be PVM.

– Patalpų nuomos sutarties terminas – 2020 m. kovo 10 d. – 2022 m. kovo 10 d. su galimybe pratęsti nuomos sutartį iki 8 (aštuonerių) metų.

Kiti reikalavimai siūlomoms išnuomoti patalpoms nustatyti Pirkimo sąlygose.

Pasiūlymai bus vertinami vadovaujantis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.

Nekilnojamojo turto nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos

Klausimai – atsakymai (nekilnojamojo turto nuoma)