Kaip bus skaičiuojamas VED už grybus 2023 m. liepos 1 d.?

Skaičiuojant 2023 m. liepos 1 d. žemės ūkio veiklos subjektų žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreiškiamą produkcijos standartine verte (VED), 2023 m. deklaruotų grybų plotų duomenys bus imami iš žemės ūkio veiklos subjekto 2023 m. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos.

Kaip bus skaičiuojamas VED už grybus 2024 m. sausio 1 d. ir vėlesniais laikotarpiais?

VED už grybus skaičiuojamas vadovaujantis Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo 101 punktu:

„101. Auginami grybai nuo 2024 m sausio 1 d. į VED apskaičiavimą įtraukiami:

101.1. skaičiuojant VED valdoms, kurių valdytojai iki šio įsakymo įsigaliojimo datos (2023 m. balandžio 29 d.) imtinai yra pateikę paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, pagal plotą, pateiktą naudojant „NMA Agro“ programėlę, taikomas tik Aprašo 5 priedo 4.1 papunkčio reikalavimas;

101.2. skaičiuojant VED po šio įsakymo įsigaliojimo datos:

101.2.1. auginamų grybų, kurių auginamas plotas, pateiktas naudojant „NMA Agro“ programėlę, pagal Aprašo 5 priedo 4 punkto reikalavimus, ir yra ne mažesnis kaip 100 m2;

101.2.2. tik 5 ir 6 prieduose nurodyti auginamų grybų plotai ir rūšys.“

Kaip bus skaičiuojamas 2024 m. sausio 1 d. ir vėlesniais laikotarpiais VED grybams, jei valdytojas paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones pateikė iki 2023 m. balandžio 29 d. (imtinai)?

Skaičiuojant einamųjų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d. VED valdoms, kurių valdytojai iki šio įsakymo įsigaliojimo datos (2023 m. balandžio 29 d.) imtinai yra pateikę paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, auginamų grybų plotas bus vertinamas pagal plotą, pateiktą naudojant „NMA Agro“ programėlę ir taikomas tik Aprašo 5 priedo 4.1 papunkčio reikalavimas – nuo 2024 (ir vėlesnių) metų sausio 1 d. iki liepos 1 d. per „NMA Agro“ mobiliąją programėlę ŽŪDC pateikia duomenis, įrodančius grybų auginimą: grybų auginimą įrodančio lauko nuotrauką, šio lauko unikalų Nr., jo koordinates, auginamų grybų plotą m2 ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą, investicinio projekto Nr., investicinio projekto patvirtinimo datą (Aprašo 6 priedas, 1 forma).

Kaip bus skaičiuojamas 2024 m. sausio 1 d. ir vėlesniais laikotarpiais VED grybams, jei valdytojas paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones pateikė po 2023 m. balandžio 29 d.?

Žemės ūkio veiklos subjektas, siekiantis, kad jo auginamų grybų plotai* būtų įtraukti einamųjų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d. VED skaičiavimus, nuo 2024 (ir vėlesnių) metų sausio 1 d. iki liepos 1 d. per „NMA Agro“ mobiliąją programėlę ŽŪDC pateikia duomenis, įrodančius grybų auginimą:

  1. Grybų auginimą įrodančio lauko nuotrauką, šio lauko unikalų Nr., jo koordinates, auginamų grybų plotą** m2 ir žemės ūkio valdos atpažinties kodą, investicinio projekto Nr., investicinio projekto patvirtinimo datą;
  2. Praėjusių kalendorinių metų pajamas** iš grybų bei grybų produkcijos pardavimų bei pardavimus pagrindžiančių pirminių apskaitos dokumentų, pvz., PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, pinigų priėmimo kvitas ir kt., skaičių.

*- į VED apskaičiavimą įtraukiami tik tie auginamų grybų plotai, iš kurių per praėjusius kalendorinius metus gautos pajamos be PVM (perskaičiuotos vienam produkcijos rūšies vienetui) buvo ne mažesnės nei Aprašo 4 priede nurodyta grybų produkcijos rūšies vieneto vertė (100 m2 – 21 252 Eur). Pvz.: Žemės ūkio veiklos subjektas pateikia ŽŪDC duomenis, kad jo auginamų grybų plotas yra 110 m2 ir nurodo, kad per praėjusius kalendorinius metus gavo 10 000 Eur pajamų iš grybų produkcijos, tokiu atveju, skaičiuojant VED grybų plotas bus vertinamas pagal gautas pajamas ir sudarys 47,05 m2.

Svarbu!!! Informuojame, kad šiuo metu Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje 2023 m. rugpjūčio 28 d. yra užregistruotas Aprašo (2023 m. balandžio 28 d. aktuali redakcija) 5 priedo 2 ir 7 punktų pakeitimo projektas Nr. 23-12726. Jei projektas bus patvirtintas, nuo 2024 m. sausio 1 d. į VED apskaičiavimą bus įtraukiami ne mažesni nei 100 m2 auginamų grybų plotai ir iš kurių per praėjusius kalendorinius metus gautos pajamos be PVM (perskaičiuotos vienam produkcijos rūšies vienetui) bus ne mažesnės nei aprašo 4 priede nurodyta grybų produkcijos rūšies vieneto vertė. Tuo atveju, kai per praėjusius kalendorinius metus gautos pajamos be PVM (perskaičiuotos vienam produkcijos rūšies vienetui) mažesnės nei 4 priede nurodyta grybų produkcijos rūšies vieneto vertė, VED nebus skaičiuojamas. Pvz.: Žemės ūkio veiklos subjektas pateikia ŽŪDC duomenis, kad jo auginamų grybų plotas yra 110 m2 ir nurodo, kad per praėjusius kalendorinius metus gavo 10 000 Eur pajamų iš grybų produkcijos, tokiu atveju VED grybams nebus skaičiuojamas.

** auginamų grybų, kurių auginamas plotas, pateiktas naudojant „NMA Agro“ programėlę, ir yra ne mažesnis kaip 100 m2.