TVIRTINU

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministras

Bronius Markauskas

2017 m. gruodžio 13 d.

 

 

VALSTYBĖS ĮMONĖS

ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRO

ĮSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – Įmonė) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Sutrumpintas Įmonės pavadinimas – VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras.
 2. Įmonė yra įsteigta iš valstybės turto ir nuosavybės teise priklauso valstybei (toliau – savininkas), o jai perduotą ir  jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.
 3. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ministerija).
 4. Įmonės teisinė forma yra valstybės įmonė.
 5. Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu (toliau – Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais ir laikosi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Skaidrumo gairės), ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nuostatų.
 6. Įmonė turi antspaudą su pavadinimu „Lietuvos Respublika. Vilnius. Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ ir jį naudoja.
 7. Įmonės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 8. Įmonės veiklos laikotarpis yra neribotas.
 9. Įmonės buveinės adresas V. Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, Lietuvos Respublika.
 10. Įmonės interneto svetainė vic.lt.

 

II SKYRIUS

ĮMONĖS TIKSLAI IR VEIKLOS POBŪDIS

 

 1. Pagrindiniai Įmonės veiklos tikslai – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti valstybės politiką žemės ūkio informacinės sistemos (ministerijos reguliavimo srities registrų, informacinių sistemų ir jų duomenų bazių visuma) srityje, siekti, kad žemės ūkio paskirties registrai ir informacinės sistemos efektyviai funkcionuotų, ir kaupti, apdoroti bei teikti operatyvią, apibendrintą informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, socialiniams partneriams, kitiems duomenų gavėjams bei siekti pelningos veiklos.
 2. Įmonės veiklos sritys ir rūšys:
  • Administruoja:
   • Ūkinių gyvūnų registrą;
   • Gyvūnų augintinių registrą;
   • Lietuvos Respublikos patvirtintų pašarų ūkio subjektų registrą;
   • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą;
   • Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registrą;
   • Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registrą;
   • Lietuvos Respublikos fitosanitarinį registrą;
   • Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą;
   • Paraiškų priėmimo informacinę sistemą;
   • Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinę sistemą;
   • Tiesioginių išmokų už pieną informacinę sistemą;
   • Pieno apskaitos informacinę sistemą;
   • Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą;
   • Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinę sistemą;
   • Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinę sistemą;
   • Traktorininko pažymėjimų informacinę sistemą;
  • Kuria, diegia, plėtoja 12.1 papunktyje nurodytus registrus ir informacines sistemas, užtikrina jų informacijos saugą ir funkcionavimą, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia jų duomenis gavėjams ir vykdo kitas teisės aktais pavestas su nurodytais registrais ir informacinėmis sistemomis susijusias funkcijas;
  • spausdina ir išduoda galvijų pasus ir arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumentus;
  • administruoja duomenis paramai už ūkinius gyvūnus ir pieną gauti, atlieka sutartinių gyvulių skaičiavimą;
  • kasmet leidžia Kontroliuojamų karvių bandų produktyvumo apyskaitas;
  • ministerijos pavedimu leidžia informacinį leidinį „Lietuvoje veisiami arkliai ir jų įvertinimai“;
  • kasmet, vadovaudamasi Oficialiosios statistikos darbų programa ir Europos statistikos praktikos kodekso reikalavimais, atlieka nustatytus statistinius tyrimus;
  • rengia ir teikia statistines ataskaitas Europos Komisijai, Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) ir kitoms Europos Sąjungos institucijoms;
  • teikia statistinius duomenis ir informaciją Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms valstybės institucijoms;
  • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka duomenų teikėjų teikiamų statistinių duomenų inspektavimą;
  • analizuoja ir prognozuoja žemės ūkio ir maisto produktų kainas vidaus ir užsienio rinkose;
  • rengia ir leidžia spausdintą ir elektroninį dvisavaitinį oficialų informacinį statistinį leidinį „Agro RINKA“ ir elektroninį pusmečio informacinį statistinį leidinį „Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaičiai“;
  • skelbia aktualią viešai skelbiamą statistinę informaciją interneto svetainėse www.vic.lt, www.produktukainos.lt ir oficialiosios statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/; administruoja interneto svetainę produktukainos.lt;
  • registruoja pieno supirkėjus ir panaikina jų registraciją; Įmonės interneto svetainėje skelbia registruotų pieno supirkėjų sąrašą;
  • administruoja paraiškas, susijusias su pieno gamintojų organizacijų ir pieno gamintojų organizacijų asociacijų pripažinimu;
  • pagal patvirtintus genetinio vertinimo metodus atlieka ūkinių gyvūnų genetinį vertinimą ir duomenų analizę:
   • teikia genetinio vertinimo pagal selekcionuojamus požymius ataskaitas Valstybinei gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Veislinių bulių vertinimo komisijos nariams;
   • paruošia ir teikia genetinio vertinimo rezultatus tarptautinei organizacijai Interbull;
   • patvirtintus genetinio vertinimo rezultatus ir Interbull pateiktus tarptautinio genetinio vertinimo duomenis skelbia Įmonės interneto svetainėje;
   • tvarko taikomų modelių pakeitimus ir papildymus ir vykdo kitas su genetiniu vertinimu susijusias funkcijas.
  • administruoja Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) procedūras;
  • paruošia ir teikia gyvūnų augintinių registravimo duomenis tarptautinei organizacijai Europetnet;
  • atlieka kontrolinių žemės sklypų erdvinio duomenų rinkinio sudedamųjų dalių kokybės kontrolės darbus ir teikia ataskaitą Jungtinių tyrimų centrui prie Europos Komisijos;
  • administruoja akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimą; teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos reikalingus šiai funkcijai administruoti duomenis ir informaciją;
  • skaičiuoja ir pateikia žemės ūkio valdų, ūkininkų ūkių ir ūkinius gyvūnus įregistravusių subjektų ūkių, kurie neįregistruoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo ar Lietuvos Respublikos ūkininkų ūkių registruose, bendrąjį standartinį gamybinį pelną, ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (toliau – EDV), ir produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį (toliau – VED); vykdo EDV ir VED perskaičiavimus pagal asmenų prašymus;
  • apskaičiuoja ir ministerijai bei savivaldybėms teikia informaciją apie sąlyginį darbuotojų skaičių teisės aktų numatytoms valstybinėms (valstybei perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti; apskaičiuoja lėšų poreikį teisės aktų numatytoms ministerijos veiklos sričiai priskirtoms valstybinėms (valstybei perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir teikia jį ministerijai;
  • projektuoja, kuria, diegia ir eksploatuoja žemės ūkio informacinę sistemą ir jos sudedamąsias dalis; teikia ministerijai pasiūlymus dėl šios sistemos naudojimo, tobulinimo ir plėtros;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauja tarptautiniuose projektuose;
  • atlieka kitas teisės aktų pavestas funkcijas.
 3. Įmonė vykdo šią veiklą:
  • leidybą;
  • parengiamąjį spausdinimą;
  • individualių programų, informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir jų įforminimą;
  • vartotojų poreikių ir problemų analizę ir projektinių užduočių rengimą;
  • duomenų apdorojimą;
  • duomenų bazių tvarkymą;
  • kitų institucijų duomenų bazių ir interneto svetainių techninį aptarnavimą;
  • pagal kompetenciją teikia patarimus ir konsultacijas ūkininkams, žemės ūkio įmonėms, asocijuotų struktūrų nariams, kitiems asmenims, gyvenantiems ir vykdantiems ūkinę veiklą kaime, socialiniams partneriams;
  • vykdo tiriamuosius darbus ir mokymus, rengia teisinius dokumentus;
  • vykdo kitą veiklą, kuri neprieštarauja teisės aktams, o užsiimti veikla, kuriai reikalinga licencija ar leidimas, Įmonė gali tik gavusi atitinkamą licenciją ar leidimą.

 

III SKYRIUS

ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per Įmonės vadovą. Įmonė negali įgyti civilinių teisių ir pareigų per Įmonės savininką ir ministeriją.
 2. Įmonei draudžiama būti kitų juridinių asmenų dalyve.
 3. Savo prievolių įvykdymui užtikrinti Įmonė gali įkeisti ilgalaikį materialųjį turtą, išskyrus turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė.
 4. Įmonė gali nustatyti savo produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas ir tarifus, išskyrus atvejus, kai juos įstatymų nustatyta tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerija ar kita institucija.
 5. Įmonė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
 6. Įmonės buveinėje turi būti saugomi dokumentai ir kita informacija apie Įmonės turtą bei veiklą. Įmonės filialų ir atstovybių buveinėse turi būti saugomi dokumentai ir kita informacija apie šiems filialams ir atstovybėms perduotą turtą, taip pat informacija apie jų veiklą.
 7. Įmonės veiklos tikslams įgyvendinti turi būti parengta ne trumpesniam nei 4 metų laikotarpiui Įmonės veiklos strategija.

 

IV SKYRIUS

 ĮMONĖS VALDYMAS

 

 1. Įmonės organai yra Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (ministerija) ir vienasmenis valdymo organas – Įmonės vadovas (generalinis direktorius).
 2. Kolegialus valdymo organas – valdyba – Įmonėje nesudaroma.
 3. Įmonės vadovas turi vengti situacijos, kad jo asmeniniai interesai prieštarautų ar galėtų prieštarauti Įmonės interesams. Susidarius tokiai situacijai, Įmonės vadovas per 10 dienų privalo apie tai raštu pranešti ministerijai.
 4. Įmonės organai privalo veikti Įmonės naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Įmonės įstatais. Įmonės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų, kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi.
 5. Įmonės vadovas, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Civiliniame kodekse, Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, kituose teisės aktuose ir šiuose įstatuose, privalo visiškai atlyginti Įmonei padarytą žalą.

 

 

 

V SKYRIUS

ĮMONĖS SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

 1. Ministerijos kompetencija nustatyta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 2. Ministerija tvirtina Įmonės struktūrą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, veiklos ataskaitą, parengtą vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir Skaidrumo gairių nuostatomis, Įmonės strategiją, parengtą vadovaujantis Aprašo nuostatomis, ir nustato Įmonės veiklos rodiklius, priima sprendimus dėl įmonės filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, ir suteikia teisę Įmonei įkeisti Įmonės ilgalaikį materialųjį turtą.
 3. Ministerija sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 4. Ministerijos sprendimai įforminami raštu. Kai šiems sprendimams priimti reikalingas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, jo projektą parengia ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikia ministerija.

 

VI SKYRIUS

ĮMONĖS VADOVAS

 

 1. Įmonės vadovas pradeda eiti pareigas nuo ministerijos sprendime dėl jo paskyrimo nurodytos dienos.
 2. Įmonės vadovas organizuoja Įmonės veiklą ir veikia Įmonės vardu esant santykiams su kitais asmenimis.
 3. Įmonės vadovas turi teisę vienvaldiškai sudaryti Įmonės sandorius, išskyrus atvejus, kai pagal šiuos įstatus sprendimai turi būti suderinti su ministerija arba kai pagal teisės aktus ir šiuos įstatus sandorius Įmonės vardu sudaro ministerija.
 4. Įmonės vadovo teisės ir pareigos, atsakomybė, kompetencija, jo skyrimo ir atšaukimo tvarka nustatyta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme, Civiliniame kodekse, kituose teisės aktuose, šiuose įstatuose ir Įmonės vadovo pareigybės aprašyme bei nuostatuose.
 5. Įmonės vadovas nustato Įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus.
 6. Įmonės vadovas tvirtina Įmonės produkcijos ir teikiamų paslaugų kainas ir tarifus.
 7. Įmonės vadovas negali būti Įmonės vyriausiuoju buhalteriu (buhalteriu). Asmuo negali būti Įmonės vadovu, jeigu yra aplinkybės, numatytos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo.
 8. Įmonės vadovas be ministerijos sutikimo negali būti kito juridinio asmens darbuotoju ar organo nariu.
 9. Darbo ginčai tarp Įmonės vadovo ir Įmonės nagrinėjami teisme.

 

VII SKYRIUS

ĮMONĖS FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ, NUOSAVAS KAPITALAS IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS

 

 1. Įmonės finansinė atskaitomybė sudaroma buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta
 2. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus Įmonės finansiniams metams, turi patvirtinti Tvirtinamas tik audituotas Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys.
 3. Patvirtintas Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys per 30 dienų nuo jo patvirtinimo kartu su auditoriaus išvada ir audito ataskaita turi būti pateiktas Juridinių asmenų
 4. Įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys turi būti sudaromas per 25 dienas, pasibaigus Įmonės finansinių metų ketvirčiu Įmonės tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius Įmonės vadovas pateikia ministerijai, laikydamasis Skaidrumo gairių nuostatų dėl jų pateikimo Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai.
 5. Įmonės nuosavą kapitalą sudaro:
  • Įmonės savininko kapitalas;
  • turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas;
  • privalomasis rezervas;
  • perkainojimo rezervas;
  • nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
 6. Įmonėje sudaromas privalomasis rezervas ir perkainojimo
 7. Įmonės paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) turi būti paskirstytas (paskirstyti) ne vėliau kaip per 4 mėnesius, pasibaigus Įmonės finansiniams metams.
 8. Įmonės vadovas kartu su Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ministerijai turi pateikti sprendimo dėl Įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, kuriame pateikiama informacija nesiskiria nuo numatytos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme.

 

VIII SKYRIUS

ĮMONĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO, DISPONAVIMO JUO TVARKA IR SĄLYGOS

 

 1. Įmonei Įmonės savininko perduotas ir Įmonės įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Įmonės savininkui.
 2. Įmonei gali būti perduodamas bet koks Įmonės savininko turtas, kurį pagal Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą galima perduoti Įmonei patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti. Turtas perduodamas teisės aktų nustatyta tvarka, turto perdavimo akte nurodant turto balansinę vertę. Savininko perduotą turtą Įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, nepažeisdama Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo, kitų įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų.
 3. Įmonės savininko perduotą turtą Įmonė naudoja šiuose įstatuose nurodytiems tikslams pasiekti.
 4. Dalis įmonės turto Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka gali būti perduota kitiems asmenims nuosavybės ar patikėjimo teise Vyriausybės sprendimu. Sprendimo projektą rengianti valstybės įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija Vyriausybės nustatyta tvarka turi pagrįsti jo atitiktį Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme nustatytiems valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo principams bei įvertinti dėl dalies įmonės turto perdavimo kitiems asmenims kylančią riziką tenkinti įmonės kreditorių reikalavimus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų lėšomis.
 5. Apie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą perduoti Įmonės turto dalį Įmonės vadovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo turi viešai paskelbti Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti arba raštu pranešti kiekvienam Įmonės kreditoriui. Įmonė privalo suteikti papildomą prievolių įvykdymo užtikrinimą to pareikalavusiam kreditoriui, jei yra pagrindo manyti, kad prievolę įvykdyti bus sunkiau. Kreditorius reikalavimus papildomai užtikrinti prievolių vykdymą gali pateikti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo viešo paskelbimo apie sprendimą perduoti Įmonės turto dalį dienos arba nuo rašytinio pranešimo įteikimo jam dienos.

 

IX SKYRIUS

ĮMONĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Įmonės vadovas kartu su Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ministerijai turi pateikti ataskaitinių finansinių metų veiklos ataskaitą.
 2. Įmonės veiklos ataskaitoje pateikiama informacija nesiskiria nuo nustatytos Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme ir Skaidrumo gairėse. Ministerija gali nustatyti papildomą informaciją, kuri turi būti pateikiama Įmonės veiklos ataskaitoje. Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį turi patikrinti ministerijos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parinktas auditorius ar audito įmonė. Sudaroma trišalė auditoriaus ar audito įmonės, Įmonės ir ministerijos sutartis. Už audito paslaugas sumoka Įmonė.
 3. Įmonės vidaus auditas atliekamas vadovaujantis vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

 

X SKYRIUS

ĮMONĖS SKELBIMŲ IR PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 

 1. Vieši Įmonės pranešimai, kurių privalomą skelbimą nustato Civilinis kodeksas ir Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas, skelbiami Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
 2. Kiti Įmonės pranešimai, priklausomai nuo jų turinio ir paskirties, taip pat gali būti skelbiami Įmonės interneto svetainėje, siunčiami paštu (registruotu laišku), įteikiami asmeniškai pasirašytinai arba Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.
 3. Įmonės vykdomų viešųjų pirkimų skelbimai ir kita informacija skelbiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 4. Už Įmonės pranešimų ir skelbimų paskelbimą laiku atsako Įmonės vadovas.

 

XI SKYRIUS

ĮMONĖS REORGANIZAVIMAS, PERTVARKYMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

 1. Įmonė reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

ĮMONĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 

 1. Iniciatyvos teisę keisti Įmonės įstatus turi Įmonės vadovas ir ministerija.
 2. Pakeistus įstatus turi pasirašyti Įmonės vadovas.
 3. Įmonės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo tos, kuri nustatyta Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo.
 4. Pakeisti Įmonės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Įmonės veiklos klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro generalinis direktorius Sigitas Puodžiukas