Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (toliau – ŽŪDC) yra iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. ŽŪDC nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir įgytą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. ŽŪDC savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.
Įmonės pagrindinė veikla – užtikrinti efektyvų, saugų ir nepertraukiamą tvarkomų IS, registrų, duomenų bazių veikimą, efektyvų duomenų panaudojimą administruojant ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai priemones; tvarkyti Lietuvos erdvinės informacijos portalą, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklą, georeferencinio pagrindo kadastrą; rengti duomenis apie šalies žemės fondo būklę; vykdyti žemės išteklių naudojimo stebėseną (monitoringą); teikti Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros erdvinių duomenų rinkinius; vykdyti melioracijos darbų ir melioracijos statinių naudojimo valstybinę priežiūrą, rengti žemėtvarkos ir teritorijų planavimo dokumentus; nustatyti nekilnojamojo turto kadastro duomenis; atlikti įvairius geodezijos bei dirvožemio darbus, vykdyti valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionus.
ŽŪDC vizija – patikimas žemės ūkio ir aplinkos srities informacinių sistemų ir registrų tvarkytojas, Lietuvos oficialiosios erdvinės informacijos, žemėtvarkos, geodezijos, nekilnojamojo turto kadastro duomenų nustatymo ir ir teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugų srities lyderis.
ŽŪDC misija – užtikrinti nepertraukiamą tvarkomų registrų, informacinių sistemų veikimą, efektyviai ir kokybiškai vykdyti valstybės deleguotas funkcijas ir teikti paslaugas visoje šalyje, dėl kurių sukuriamos vertės suinteresuotosios šalys taptų mūsų įmonės ambasadoriais, o darbuotojai didžiuotųsi čia dirbdami.
ŽŪDC veikla grindžiama šiomis vertybėmis:
1. Profesionalumas. Turime reikiamas žinias, nuolat tobulėjame ir keičiamės.
2. Teikiamų paslaugų kokybė. Siūlome efektyvias, kokybiškas ir konkurencingas paslaugas kurdami ir tvarkydami registrus, informacines sistemas, patikimus, tikslius, išsamius ir aktualius erdvinius duomenis, inovatyvius ir efektyvius komercinius sprendimus žemėtvarkos, geodezijos, teritorijų planavimo srityse.
3. Bendradarbiavimas. Darbą su klientais ir bendradarbiais grindžiame atsakomybe, pasitikėjimu ir siekiamybe susitarti.
4. Skaidrumas ir atsakingumas. Mums rūpi skaidrus ir atsakingas išteklių valdymas, kokybiškos ir laiku atliekamos pareigos.
ŽŪDC savo veikloje vadovaujasi Integruotos vadybos sistemos, kuri apima kokybės ir informacijos saugumo vadybos elementus (toliau – IVS), principais pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2015 ir Lietuvos standartą ISO/IEC 27001:2013 (toliau – ISO 9001 ir ISO 27001). IVS diegimo pagrindas – dėmesys visoms suinteresuotosioms šalims, procesinis požiūris į veiklą, nuolatinis veiklos gerinimas. Vadovaujamės keturių žingsnių principu (planuoti, vykdyti, tikrinti, gerinti), socialiai atsakingu požiūriu į ŽŪDC misiją ir veiklą. ŽŪDC įsipareigoja nuolat gerinti IVS, kurios tikslas – užtikrinti atitikties vertinimo teikiamų paslaugų kontrolę ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą. ŽŪDC ryšiai su suinteresuotosiomis šalimis grindžiami socialine atsakomybe už daromą poveikį visuomenei ir ekonomikai, sprendimų ir veiklos skaidrumu, etišku elgesiu, suinteresuotųjų šalių interesų tenkinimu ir įstatymų laikymusi.
Siekdami inovatyvumo ir pažangos, vykdydami duomenų skaitmenizavimą bei įgyvendindami atvirų duomenų politiką, tuo pačiu prisidedame prie patikimos ir palankios aplinkos formavimo, taip pat užtikriname stabilų ir tvarų ŽŪDC veiklos vystymą.
Atsižvelgdamas į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir keliamus reikalavimus, ŽŪDC nustato šias IVS gaires:
1. Užtikrinti kokybišką paslaugų, atitinkančių suinteresuotųjų šalių poreikius, teikimą, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius, tai yra:
1.1. valstybinių, žinybinių registrų ir informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir administravimą;
1.2. kokybišką ir informacijos saugos reikalavimus atitinkantį duomenų rinkimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir viešinimą;
1.3. pažymų, identifikavimo ir kitų dokumentų išdavimą laiku;
1.4. teisės aktų reikalavimus atitinkantį statistinės informacijos rinkimą, apdorojimą ir viešinimą;
1.5. saugių ir kokybiškų informacinių technologijų paslaugų teikimą;
1.6. patikimų, tikslių, išsamių ir aktualių erdvinių duomenų administravimą;
1.7. inovatyvių ir efektyvių komercinių sprendimų pasiūlą žemėtvarkos, geodezijos, teritorijų planavimo srityse.
2. Laikytis strateginės krypties – kokybiškai vykdyti specialiuosius įpareigojimus, gerinti veiklos rezultatyvumą, didinti pridėtinės vertės paslaugų spektrą, vystyti organizacinę kultūrą.
3. Atitikti su informacinių sistemų ir registrų kūrimu susijusius, taip pat ISO 9001 ir ISO 27001, reikalavimus.
4. Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atliekant rizikos vertinimą, monitoringo (stebėsenos) rodiklių veiksmingumo matavimą, vidaus ir išorės auditus, duomenų analizę, įgyvendinant korekcinius veiksmus. Remiantis šios analizės bei vertinimo rezultatais ir IVS, taip pat Vadybos vertinamosios analizės (VVA) išvediniais, yra nustatomi teikiamų paslaugų gerinimo poreikiai ir galimybės. Į šį procesą įtraukiami visi ŽŪDC struktūriniai padaliniai.
ŽŪDC IVS pagrindiniai principai:
1. Nuolat analizuoti ir vertinti suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, ieškoti būdų, kaip efektyviau tenkinti jų reikalavimus ir juos įgyvendinti. Sėkmingai įgyvendinti konfliktų bei incidentų valdymą.
2. Laikytis veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir vykdyti pavestas funkcijas, prisiimtus įsipareigojimus. Laikytis atvirų duomenų politikos principų, kurie prisideda prie skaidrios ir kvalifikuotos komunikacijos su vidaus ir išorės suinteresuotosiomis šalimis.
3. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat analizuoti, vertinti ir gerinti savo veiklą, efektyviai naudojant turimus išteklius. Paslaugų skaitmenizavimo procesas prisideda prie biurokratinės naštos mažinimo ir žaliojo kurso numatytų tikslų įgyvendinimo.
4. Atnaujinti įmonės informacijos ir ryšio technologijų infrastruktūrą atsižvelgiant į pasaulines technologijų vystymo tendencijas ir ją efektyviai administruoti.
5. Užtikrinti tvarkomų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir pasiekiamumą (prieinamumą) bei informacijos valdymo proceso skaitmenizavimą.
6. Vadovybė nustato IVS tikslus ir jų kryptingai siekia.
ŽŪDC darbuotojai, vykdydami kokybės politiką ir siekdami įgyvendinti kokybės politikos tikslus, laikosi visų įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų, atsižvelgia į visuomenės interesus, saugo savo ir įmonės reputaciją.
Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro kokybės politika yra viešai prieinama visuomenei, žinoma ir suprantama visiems ŽŪDC darbuotojams, nuolat peržiūrima, kad atitiktų naujausius IVS reikalavimus.