Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) yra iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. ŽŪIKVC nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir įgytą turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise. ŽŪIKVC savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Atsižvelgdami į besikeičiančius Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat taupydami biudžeto lėšas ir mažindami administracinę naštą, reaguodami į besikeičiančias aplinkybes ir siekdami registrų bei informacinių sistemų efektyvaus veikimo, visus registrus ir informacines sistemas nuo pat ŽŪIKVC veiklos pradžios kuria, administruoja ir tobulina ŽŪIKVC specialistai.

ŽŪIKVC vizija – geriausia šalies informacinių paslaugų įmonė viešajame sektoriuje.

ŽŪIKVC misija – efektyviai ir kokybiškai vykdyti valstybės pavestas funkcijas, administruoti žemės ūkio informacinę sistemą ir jos sudedamąsias dalis, teikti paprastai naudojamas ir saugias aukštos kokybės informacines paslaugas, dėl kurių sukuriamos vertės suinteresuotosios šalys taptų mūsų įmonės ambasadoriais, o darbuotojai didžiuotųsi čia dirbdami.

ŽŪIKVC veikla grindžiama šiomis vertybėmis:

 1. Profesionalumas. Turime reikiamas žinias, nuolat tobulėjame ir keičiamės.
 2. Bendradarbiavimas. Darbą su klientais ir bendradarbiais grindžiame atsakomybe, pasitikėjimu ir siekiamybe susitarti.
 3. Skaidrumas ir atsakingumas. Mums rūpi skaidrus ir atsakingas išteklių valdymas, kokybiškos ir laiku atliekamos pareigos.

Visą turimą ir gaunamą informaciją valdome atsakingai. Vadovaujantis ISO 27001 standarto reikalavimais, ŽŪIKVC yra įdiegta ir taikoma informacijos saugumo valdymo sistema, kuri yra Integruotos vadybos sistemos dalis.

ŽŪIKVC savo veikloje vadovaujasi Integruotos vadybos sistemos, kuri apima kokybės ir informacijos saugumo vadybos elementus (toliau – IVS), principais pagal Lietuvos standartą LST EN ISO 9001:2015 ir Lietuvos standartą ISO/IEC 27001:2013 (toliau – ISO 9001 ir ISO 27001). IVS diegimo pagrindas – dėmesys visoms suinteresuotosioms šalims, procesinis požiūris į veiklą, nuolatinis veiklos gerinimas. Vadovaujamės keturių žingsnių principu (planuoti, vykdyti, tikrinti, gerinti), socialiai atsakingu požiūriu į ŽŪIKVC misiją ir veiklą. ŽŪIKVC įsipareigoja nuolat gerinti IVS, kurios tikslas – užtikrinti atitikties vertinimo teikiamų paslaugų kontrolę ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

ŽŪIKVC ryšiai su suinteresuotosiomis šalimis grindžiami socialine atsakomybe už daromą poveikį visuomenei ir ekonomikai, sprendimų ir veiklos skaidrumu, etišku elgesiu, suinteresuotųjų šalių interesų tenkinimu ir įstatymų laikymusi.

Siekdami inovatyvumo ir pažangos, vykdydami duomenų skaitmenizavimą bei įgyvendindami atvirų duomenų politiką, tuo pačiu prisidedame prie patikimos ir palankios aplinkos formavimosi, taip pat užtikriname stabilų ir tvarų ŽŪIKVC veiklos vystymąsi.

 Atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių lūkesčius ir keliamus reikalavimus, ŽŪIKVC nustato šias IVS gaires:

 1. Užtikrinti kokybišką paslaugų, atitinkančių suinteresuotųjų šalių poreikius, teikimą, atsižvelgiant į vykstančius pokyčius:

1.1. valstybinių, žinybinių registrų ir informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir administravimą;

1.2. kokybišką ir saugų duomenų rinkimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir viešinimą;

1.3. kokybišką pažymų, identifikavimo ir kitų dokumentų išdavimą laiku;

1.4. tinkamą statistinės informacijos rinkimą, apdorojimą ir viešinimą;

1.5. saugias ir kokybiškas informacinių technologijų paslaugas.

 1. Laikytis strateginės krypties – teikti paprastai naudojamas ir saugias aukštos kokybės informacines paslaugas, gerinti veiklos rezultatyvumą.
 2. Atitikti su informacinių sistemų ir registrų kūrimu susijusius, taip pat ISO 9001 ir ISO 27001 reikalavimus.
 3. Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atliekant rizikos vertinimą, monitoringo (stebėsenos) rodiklių veiksmingumo matavimą, vidaus (arba išorės) auditus, duomenų analizę, įgyvendinant korekcinius veiksmus. Remiantis šios analizės bei vertinimo rezultatais ir IVS, taip pat Vadybos vertinamosios analizės (VVA) išvediniais, yra nustatomi teikiamų paslaugų gerinimo poreikiai ir galimybės. Į šį procesą įtraukiami visi ŽŪIKVC struktūriniai padaliniai.

ŽŪIKVC IVS pagrindiniai principai:

 1. Nuolat analizuoti ir vertinti suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius, ieškoti būdų, kaip efektyviau tenkinti jų reikalavimus ir juos įgyvendinti. Sėkmingai įgyvendinti konfliktų bei incidentų valdymą.
 2. Laikytis veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir vykdyti pavestas funkcijas, prisiimtus įsipareigojimus. Laikytis atvirų duomenų politikos principų, kurie prisideda prie skaidresnės ir kvalifikuotesnės komunikacijos su vidaus ir išorės suinteresuotosiomis šalimis.
 3. Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat analizuoti, vertinti ir gerinti savo veiklą, efektyviai naudojant turimus išteklius. Paslaugų skaitmenizavimo procesas prisideda prie biurokratinės naštos mažinimo ir žaliojo kurso numatytų tikslų įgyvendinimo.
 4. Diegti naujas, pažangias, saugias informacines technologijas ir naujus administravimo būdus.
 5. Užtikrinti tvarkomų duomenų konfidencialumą, vientisumą ir pasiekiamumą (prieinamumą) bei informacijos valdymo proceso skaitmenizavimą.
 6. Vadovybė nustato IVS tikslus, kryptingai jų siekia ir jiems įgyvendinti skiria reikiamus išteklius.

ŽŪIKVC darbuotojai, vykdydami kokybės politiką  ir siekdami įgyvendinti jos tikslus, laikosi visų  įmonės veiklą reglamentuojančių teisės aktų, atsižvelgia į visuomenės interesus, saugo savo ir įmonės reputaciją.

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kokybės politika yra viešai prieinama visuomenei, žinoma ir suprantama visiems ŽŪIKVC darbuotojams, nuolat peržiūrima, kad atitiktų naujausius IVS reikalavimus.