ŽŪIKVC vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus Valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre vidiniu kanalu teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašu.


Pažeidimas – ŽŪIKVC galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su ŽŪIKVC.


Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, vidiniu kanalu ŽŪIKVC gali pateikti vienu iš šių būdų:


1. tiesiogiai Teisės skyriaus teisininkui, ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu paskirtam atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę ŽŪIKVC, (į rankas);
2. atsiųsti informaciją ŽŪIKVC interneto svetainėje nurodytu specialiuoju elektroninio pašto adresu pranesk@zudc.lt užpildęs Pranešimo apie pažeidimą valstybės įmonėje Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta patvirtintoje formoje nurodyta informacija.

 

Teisės skyriaus teisininkas, ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingu už korupcijos prevenciją ir kontrolę ŽŪIKVC, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ nuostatomis, užtikrina asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos, taip pat bet kokios informacijos, leidžiančios jį ar kitus fizinius asmenis tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.